Главная->Соціологія->Содержание

Соціальна педагогіка (частина 2)

Модуль 5 Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями 5.1. Характеристика інвалідності як причини обмеженої дієздатності особистості

Пояснєння

5.2. Моделі соціальної підтримки людей з обмеженими функціональними можливостями

Використана та рекомендована література

Тема 6 Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації 6.1. Сутність девіантної поведінки

Пояснєння

6.2. Теорії девіації

6.3. Характеристики девіантної поведінки

6.4. Причини девіантної поведінки дітей та молоді

6.5. Види девіантної поведінки дітей та молоді

6.6. Стадії формування залежності від наркотичних та психотропних речовин

Використана та рекомендована література

Модуль 7 Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді 7.1. Територіальна громада як соціалізуючии простір особистості

Пояснєння

7.2. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх навчальних закладах

Гендерна характеристика класу:

7.3. Система центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Використана та рекомендована література

ДОДАТКИ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОПКА

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

II. ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Характеристика соціально-педагогічної діяльності

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ V. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬVІ. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді

IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ I ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Основна

Додаткова

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

1