Соціальна педагогіка (частина 2)

Література

 

1.         Брускова Е. С. Семья без родителей (социально-педагогическая система Г. Гмайнера). – М., 1993.

2.         Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумка-ми 1999 р.): Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Антіпкін Ю. Г., Балим Л .В., Воли-нець Л. С. та ін. – К.: УІСД, 2000.

3.         Власова О. І. Проблеми професійної підготовки вихователів ди-тячих містечок у спадщині Германа Гмейнера. Дис. … канд. пед. наук. – К., 1993.

4.         Комарова Н. М., Пєша І. В. Посібник для соціальних працівників щодо підго товки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. – К.: Держсоцслуж-ба, 2006. – Кн. 1.

Комарова Н. М., Пєша І. В. Методичні рекомендації для соціаль-них працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2006.

6.         Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у запи-таннях та відповідях) / Бабак Т. М., Васильєва С. Ю. та ін. – К.: Держсоцслужба, 2005.

7.         Методичні рекомендації щодо навчання прийомних батьків, со-ціальних працівників, національних та регіональних тренерів / Комарова Н. М., Пєша І. В. – К.: Держсоцслужба, 2006.

8.         Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціаль-ного супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. /Бевз Г. М., Бондаренко Т. В., Комарова Н. М. та ін. – К.: Держсоцслужба, 2006. – Кн. 2.

9.         Проблеми виховання в дитячих будинках сімейного типу: Зб. – К.: ІЗМН, 1997.

10.       Створення та соціальний супровід прийомих сімей і дитячих бу-динків сімейного типу: Навч.-метод. комплекс / За заг. ред. Г. М. Лактіонової, Ж. В. Петрочко. – К.: Науковий світ, 2006.

11.       Технології створення та функціонування прийомних сімей, ди-тячих будинків сімейного типу: Збірн. метод. матер. /Бевз Г. М., Капська А. Й., Комарова Н. М.та ін.– К.: Державний ін-т про-блем сім’ї та молоді, 2003.

 

 

29