Соціальна педагогіка (частина 2)

Література

 

1.         Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2005 року. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід реформування. – К.: ДІРСМ, 2006.

2.         Комарова Н. М., Пєша І. В. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. – К.: Держсоцслуж-ба, 2006. – Кн. 1.

3.         Комарова Н. М., Пєша І. В. Методичні рекомендації для соціаль-них працівників, державних службовців щодо розвитку сімей-них форм виховання. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2006.

4.         Методичні рекомендації щодо навчання прийомних батьків, со-ціальних працівників, національних та регіональних тренерів / Комарова Н. М. , Пєша І. В. . – К.: Держсоцслужба, 2006.

5.         Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у запи-таннях та відповідях) / Бабак Т. М., Васильєва С. Ю. та ін. – К.: Держсоцслужба, 2005.

Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціаль-ного супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. / Бевз Г. М., Бондаренко Т. В., Комарова Н. М., та ін. – К.: Держсоцслужба, 2006. – Кн. 2.Розділ 5. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

7.         Прийомна сім’я: методика створення та соціального супроводу: Метод. посіб. / Бевз Г. М., Кузьмінський В. О., Доля Н. Г. та ін. – К.: Центр стратегічної підтримки, 2005.

8.         Прийомна сім’я: оцінка створення, функціонування і розвитку: Навч. пос. – К.: Главник, 2006.

9.         Створення та соціальний супровід прийомих сімей і дитячих бу-динків сімейного типу: Навч.-метод. комплекс / За заг. ред. Лак-тіонової Г. М., Петрочко Ж. В.. – К.: Науковий світ, 2006.

10.       Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу: Збірн. метод. матер. / Авт. кол. Бевз Г. М., Капська А. Й., Комарова та ін.– К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003.

 

 

26