Соціальна педагогіка (частина 2)

Література

 

1.         Бондаренко З. П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу: ав-тореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / АПН України; Інститут проблем виховання. — К., 2008.

2.         Волонтери в соціальній роботі: Навч. посіб. – К. : Главник, 2006. – 128 с. – Бібліогр.: С. 126–127.

3.         Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Комарова Н. М., Вайнова Р. Х., Капська А. Й. та ін. – К., 1999.

4.         Закон України «Про державні соціальні стандарти та дер-жавні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017–ІІІ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2017-14. – Заголовок з екрану.

Закон України «Про загальнодержавну підтримку молоді на 2004– 2008 рр.» від 18 листопада 2003 року № 1281–ІV. – Режим доступу:Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості

ttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1281-15. – За-головок з екрану.

6.         Закон України „Про соціальні послуги” 19 червня 2003 року № 1435. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi. – Заголовок з екрану.

7.         Закон України „Про соціальну роботу” (Проект) від 29 листопада 2005 року № 4210. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb. – Заголовок з екрану.

8.         Закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціаль-них служб для молоді. – К.: ДЦССМ, 2002. – С. 5–11.

9.         Закон України „Про сприяння соціальному становленню та роз-витку молоді в Україні (від 05.03.1993 р.) // Молодь і закон. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 128–139.

10.       Капська А. Й., Карпенко О. Г., Комарова Н. М. Підготовка волон-терів до соціальної роботи: Навч.-метод. посібн. — К. : Держсоц-служба, 2005.

11.       Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проек-тів / І. Звєрєва, Г. Лактіонова. – К. : Науковий світ, 2001.

12.       Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1895 «Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. № 255-р «Про утворення Координаційної ради з питань розвитку та підтримки волонтерського руху».

 

 

16