Соціальна педагогіка (частина 2)

Література

 

1.         Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Соціальні технології: Посібник. – К.: ІСКМ, 2005. – 104 с. – Бібліогр.: С. 94.

2.         Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн.. – К.: Либідь, 2003. – Бі-бліогр.: С. 273–276.

3.         Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу: Навч.-метод. посіб. – Р.: Волинські обереги, 2007. – 220 c. – Бібліогр.: С. 205–219.

4.         Дем’янюк Т. Д., Первушевська І. О. Нові технології позашкільної освіти і виховання. – Р.: Волинські обереги, 2000.

5.         Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х. та ін. – К.: ДЦССМ, 2004. – 362 с.; табл. – Бібліогр.: в кінці розд.

6.         Лукашевич М. П. Соціалізація: Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посіб. – К., 1998.

7.         Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу // Ви-брані педагогічні твори: в 7-ми т. – К.: Рад. Школа, 1954. – Т. 5.

8.         Матюша І. К. Особистість і колектив як цілісна гармонійна сис-тема (психологічний аспект). – К.: ІЗМН, 1997.

9.         Міщенко О. В., Кулик Н. А., Криводуд Т. Є. Організація та про-ведення оздоровчих заходів у літніх таборах відпочинку: Навч.-метод. посіб.: Для студ. пед. закл. освіти. – С.: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – 59 с.; іл. – Бібліогр.: С. 57.

10.       Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 101 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2008 році». – Режим доступу: http://www.guon.kiev.ua/?q=node/544. – Заголовок з екрану.

11.       Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, техноло-гії, досвід / О. В. Биховська, В. Н. Горбинко, Ж. В. Петрочко. – К.: ДІПСМ, 2004.

12.       Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів 5–9 класів у по-зашкільних навчальних закладах: Навч.-метод. посіб. – К.: Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 145 с. – Бібліогр.: С. 133–136.

Семенов О. С. Особистісне самовизначення школяра в діяльнос-ті комплексного позашкільного навчально-виховного закладу: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Національний педагогічнийРозділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистості

ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – 219 с. – Бібліогр.: С. 175–190. 14. Указ Президента України «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2007 році» від 04.05.2007 р. № 377/2007. – Ре-жим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? – За-головок з екрану.

 

 

13