Соціальна педагогіка (частина 1)

ПЕРЕДМОВА

 

Розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні за останнє десятиліття характеризується переосмисленням традиційних підходів до роботи з дітьми та молоддю, значними змінами та новаціями у цій сфері. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність її теоретико-методологічного осмислення, створення нових підручників, навчаль-но-методичних посібників та довідкової літератури з питань соціальної педагогіки.

У пропонованому посібнику запропоновані нові підходи до теоретичної підготовки соціальних педагогів з урахуванням сучасних тенденцій у практиці соціально-педагогічної роботи. У ньому узагаль-нено матеріали численних словників, навчальних посібників та монографій, які в останні роки побачили світ на теренах України та в країнах близького зарубіжжя. Посібник написано з урахуванням основних положень стандартів з підготовки фахівців освітньо-квалі-фікаційного рівня бакалавр спеціальності “соціальна педагогіка” та вимог кредитно-модульної системи.

Концептуальною основою побудови посібника є психолого-педагогічні засади теорії навчання, зокрема положення про вста-новлення причинно-наслідкових зв’язків у навчальному матеріалі, використання різноманітних прийомів подачі інформації. Тому схеми і таблиці, які складають третину посібника, є своєрідною знаково-схематичною опорою для засвоєння систематизованих у конспек-тивній формі коментарів до підтем навчальної дисципліни “Соціальна педагогіка". Пропоновані схеми та таблиці можуть також бути своєрідним планом для студентів при розкритті кожного з питань курсу. Теоретичний матеріал, викладений у поясненнях, є основою для самостійного опрацювання і поглиблення знань з проблем теорії та практики соціально-педагогічної роботи із запропонованого після кожної теми переліку інформаційних джерел.

До кожного модуля додається список джерел, які студент має використовувати під час самостійної роботи, виконання індивідуаль-них завдань, написання есе, рефератів тощо. Самостійне опрацю-вання запропонованих джерел дозволить більш поглиблено ознайо-митися з сучасними науковими концепціями та положеннями соціально-педагогічної науки та практики.

Навчальний посібник адресовано, в першу чергу, студентам педагогічних університетів, які оволодівають професією соціального педагога. Проте він може стати в нагоді викладачам вищих нав-чальних закладів різного рівня акредитації та спеціалістам, які працюють з дітьми і молоддю в багатьох соціальних інститутах.

Сподіваємось, що цей посібник допоможе читачам не лише засвоїти основні положення соціальної педагогіки, а й творчо підійти до розуміння та вирішення різноманітних завдань у соціально-педагогічній практиці.

 

 

4