Соціальна педагогіка (частина 1)

ПЕРЕДМОВА

 

У кожній державі, як і в житті кожної людини, є такі періоди, коли їй потрібна допомога іншої людини, групи людей, цілого сус-пільства. І в цій ситуації особливу роль можуть відігравати як соці-альні інститути, так і окремі спеціалісти, серед яких соціальний пе-дагог і соціальний працівник посідають особливе місце. Суспільна потреба у таких фахівцях сьогодні вкрай необхідна.

Водночас ми добре усвідомлюємо, що лише професійно грамот-ний спеціаліст може вирішувати ті складні, суперечливі і болючі проблеми, які назріли у молодій державі, що переживає кризовий період свого становлення. Саме з цією метою і зроблена нами спроба підготувати навчальний посібник “Соціальна педагогіка” для різних соціальних груп людей. Ми зосередили зусилля на проблемах най-більш болючих і тривожних сьогодні – як допомогти кризовій сім’ї, дітям-сиротам, дітям та молоді, схильним до наркоманії, тютюно-паління, правопорушень, дітям та молоді з особливими потребами. Водночас автори прагнули дати практикам та студентам і теоретич-ні знання, що може сприяти підвищенню їх професійного рівня й ефективності соціально-педагогічної діяльності.

Загалом перші роки в історї України як століття пошуків, пере-творень, досягнень і помилок у багатьох галузях наук. Проте нам не хотілося б, щоб вони запам’яталися як роки, які принесли біль і роз-чарування людям. І якщо соціальні педагоги зможуть скористатися поданою у підручнику інформацією, то це дає надію, що у роботі з дітьми і молоддю вони зроблять менше похибок, допоможуть моло-дому поколінню не лише самореалізуватися, самовдосконалитися, а й усвідомити свою роль у створенні і наповненні змістом того со-ціуму, в якому їм жити і сьогодні, і завтра.

Автори будуть щиро вдячні всім, хто зацікавиться змістом цієї книги і виявить бажання надалі співпрацювати з нами у га-лузі професійної підготовки спеціалістів соціальної та соціально-педагогічної сфери.

З повагою, колектив авторів

 

 

4