Соціальна педагогіка (частина 1)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ

До 175-річчя університету

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

4-те видання, перероблене і доповнене

ПІДРУЧНИК За редакцією професора Капської А.Й.

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2ББК 74.6я73 УДК 37.032.42(075.8) С 69

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11–2298 від 09.06.2003)

Рецезенти:

М.Б. Євтух – дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

С.Я. Харченко – доктор педагогічних наук, профессор;

С.О. Сисоєва – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, профессор.

 

 

2