Главная->Інші підручники->Содержание->Спеціаліст повинен уміти:

Соціальна педагогіка (частина 1)

Спеціаліст повинен уміти:

 

1.         Володіти психо-корекційними прийомами впливу на особис-тість.

2.         Організовувати індивідуальні, групові, масові форми профілак-тичної роботи.

3.         Організовувати соціально-позитивну діяльність підлітків та молоді через участь у різноманітних позанавчальних закладах, клубах, секціях, гуртках тощо.

4.         Пропагувати здоровий спосіб життя.

5.         Виявляти групи ризику серед підлітків та молоді.

6.         Володіти способами та формами профілактичної роботи з різни-ми соціальними групами. Корекційно-реабілітаційна функція полягає в роботі по зміні

та вдосконаленню особистісних якостей клієнта, особливостей жит-тєдіяльності та створенні умов для розвитку потенційних можли-востей осіб з функціональними обмеженнями, активне залучення їх до участі в суспільному житті.

 

 

26