Главная->Інші підручники->Содержание->Спеціаліст повинен уміти:

Соціальна педагогіка (частина 1)

Спеціаліст повинен уміти:

 

1.         Володіти механізмами правового захисту дитини в різних соці-альних інститутах.

2.         Використовувати комплекс правових норм для захисту прав ді-тей та молоді.

3.         Застосовувати заходи державного примусу щодо осіб, які допус-кають протиправні дії стосовно об'єктів соціальної роботи.

4.         Створювати умови для підтримки віри клієнта в можливість до-сягнення позитивних результатів.

5.         Інформувати представників різних груп про їх права та соціаль-ні гарантії. Діагностична функція покликана виявляти окремі соціальні

проблеми в певному мікросоціумі, конкретизувати проблему клієн-та та виявляти індивідуальні та специфічні особливості клієнта чи певної групи, дає змогу адекватно вирішувати соціально-педагогічні завдання.

 

 

22