Соціальна педагогіка (частина 1)

Література

 

1.         Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підруч. для студ. ВНЗ / за ред. І. Д. Звєрєва. Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В. та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

2.         Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008.

4.         Бочарова В. Г. Профессиональная социальная работа: личност-но ориентированный подход. - М.: Ин-т педагогики соц. работы Рос. акад. образования , 1999. – 182 с.; – Библиогр.: С. 173–182.Звєрєва І. Д. Діяльність соціального педагога в середовищі: змі-ни, форми, методи // Соціальна робота: теорія, досвід, перспек-тиви. — У., 1999. — Ч.1. — С. 268–271.

5.         Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специа-листов, 2004.

6.         Капська А. Й. Соціальна робота: Навч. пос. – К.: Центр навчаль-ної літератури, 2005.

7.         Карпенко О. Г. Об’єкт, предмет та методи соціальної роботи: сис-темний підхід // Науковий часопис Національного педагогічно-го університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 99–107.

8.         Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

9.         Марченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности. – Л.: Альма-матер, 1999.

10.       Мигович І. І. До питання про зміст професійної підготовки фа-хівців соціальної сфери // Актуальні проблеми професійної під-готовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем. – У.: Art Line, 2003. – С. 227–230.

11.       Парсонс Т. О. О структуре социального действия / Под общей ред. В. Ф. Чеснокова. – М.: Академ. Проэкт, 2002.

12.       Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2000.

13.       Харченко С. Я. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: Навч. посіб. – Л.: Альма-матер, 2005.

14.       Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе: учеб. пособ. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007.

 

 

10