Главная->Екологія->Содержание

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

Абіотичні екологічні фактори

Абсорбція

Агроценози

 Адсорбція

          Активна (позитивна) відповідальність

Аменсалізм

Антропогенні екологічні фактори

Атмосфера

Аутекологія

Біогенні речовини

Біоекологія

Біокосні речовини

Біомаса

Біопродуктивність

Біосфера

Біосферний моніторинг

Біотичні екологічні фактори

Біотоп

Біоценоз

Великий (геологічний) кругообіг

Вертикальна просторова структура (ярусність)

Види-домінанти

Види-едифікатори

Вичерпні природні ресурси

 Відвернені збитки

Відновні природні ресурси

 Відносно-відновні природні ресурси

 Геоекологія

Гідросфера

Горизонтальна просторова структура екосистем (мозаїчність)

Гранично допустимі викиди (ГДВ)

Гранично-допустима концентрація (ГДК) полютанта

Гранично-допустимі екологічні навантаження (ГДЕН)

Гранично-допустимі скиди (ГДС)

Ґрунт

Еврибіонти

Екоклімакс

 Екологізація

Екологізація виробництва

Екологічна безпека

Екологічна валентність

Екологічна експертиза в Україні

Екологічна катастрофа

Екологічна сукцесія

Еко­логічний аудит

Екологічний інжиніринг

Екологічний марке­тинг

Екологічний менеджмент

Екологічний моніторинг

Екологічний паспорт

Екологічниминазиваються піраміди

Екологічні   фактори

Екологічною

 Екологія Космосу

Еколого-економічний принцип природокористування:

Еколого-правова відповідальність

Економіка природокористування

 Економічний принцип природокористування:

Економічні збитки

Екосистема

Екоцид

Зоогенні речовини

Зооценоз

Конкуренція

Консументи (або гетеротрофи)

Консументи 1-го порядку

Консументи 2-го порядку

Консументи 3-го порядку

Косна (нежива) речовина

Кругообіг речовин

Ланцюг живлення (трофічний ланцюг)

Літосфера

Майнова відповідальність

Малий (біологічний, біотичний) кругообіг

Меліорація

Мікоценоз

Мікробоценоз

Можливі збитки

Моніторинг

Монофаги

Мутуалізм (співробітництво)

Невичерпні природні ресурси

Невідновні природні ресурси

Нейтралізм

Опосередковані збитки

Паразитизм (хижацтво)

 Пасивна форма юридичної відповідальності

Поліфаги

Популяція

Потенційні природні ресурси

Природне середовище 

Природні ресурси

Природно-господарські системи

Продуценти (або автотрофи)

Прямі збитки

Раціональне природокористування

Реальні природні ресурси

Редуценти  (або сапрофаги)

Ризик

Санітарно-захисні зони (СЗЗ)

Санітарно-токсичний моніторинг

Соціоекологічний принцип природокористування:

 Соціоекологія

Сталий розвиток

Стенобіонти

Техноекологія

Тимчасово погоджені викиди або скиди (ТПВ/ТПС)

Фактичні (розрахункові) збитки

Фітогенні речовини

 Фітоценоз

Хімічне перетворення газів

 

1