СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ з курсу Економіка Підприємства

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 1:«Визначення різних видів вартості основних фондів підприємства та розрахунок норм й річної суми амортизаційних відрахувань різними методами»

Методичні вказівки для виконання завдань практичного заняття:

!-! Первісна вартість

!-! Відновна вртість основних фондів

!-! Залишкова вартість основних фондів

!-! Вартість основних фондів на кінець звітного періоду

!-! Середньорічна вартість основних фондів

!-! 1) Прямолінійний (рівномірний) метод (метод прямолінійного списання).

!-! 2) Метод зменшення залишкової вартості.

!-! 3) Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

!-! 4) Кумулятивний метод

!-! 5) Виробничий метод.

!-! 6) Податковий метод.

!-! Балансова вартість групи основних фондів

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2: «Визначення показників ефективності використання основних та оборотних фондів підприємства»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! І. Показники, що характеризують технічний стан основних виробничих фондів.

!-! ІІ. Показники, що характеризують технічне оснащення підприємства.

!-! ІІІ. Показники, що характеризують ефективність використання основних виробничих фондів підприємства.

!-! До часткових показників використання основних фондів відносяться:

!-! 1. Коефіцієнт екстенсивного завантаження:

!-! 2.Коефіцієнт інтенсивного завантаження:

!-! 3. Коефіцієнт інтегрального використання основних фондів (Кінт)

!-! 4. Коефіцієнт змінності роботи обладнання (Кзм)

!-! До показників оборотності оборотних засобів відносять:

!-! 1. Коефіцієнт оборотності (Коб)

!-! Середньорічний залишок нормованих оборотних коштів (Sноз)

!-! 2. Коефіцієнт завантаження (Кзав)

!-! 3. Тривалість обороту (Тоб)

!-! 4. Рентабельність оборотних засобів(Rоб)

!-! Суму вивільнених оборотних засобів в результаті прискорення  їх оборотності ( ΔОз)

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАСЬКО–ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3: «Визначення основних показників технічного рівня та показників виробничої потужності підприємства»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! 2.Фондооснащеність праці (Фосн)

!-! 3. Енергоозброєність (Еозб)

!-! 4. Структура технологічних процесів за трудомісткістю

!-! 5. Питома вага нових технологій за обсягом або трудомісткістю (Пвнт)

!-! 6. Середній вік технологічних процесів, що застосовуються (t)

!-! 7. Продуктивність (потужність) устаткування (М)

!-! 9. Питома вага технічно і економічно застарілого устаткування у загальному парку (Пвзу)

!-! 10. Коефіцієнт оновлення (Конов).

!-! 11. Коефіцієнт вибуття (Квиб).

!-! 12. Коефіцієнт зносу (Кзн).

!-! 13. Ступінь охоплення робітників механізованою працею. Коефіцієнт механізації праці (Км)

!-! Виробнича потужність провідного цеху, дільниці, або групи однотипного технологічного устаткування з виготовлення однорідної продукції

!-! Ефективний фонд часу (Феф)

!-! Кількість (розрахункова) одиниць обладнання

!-! Коефіцієнт завантаження обладнання (Кзм)

!-! Вихідна виробнича потужність

!-! Середньорічна виробнича потужність підприємства, цеху за всією номенклатурою продукції, що випускається (Мср)

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 4:  «Визначення чисельності окремих категорій персоналу підприємства, розрахунок балансу робочого часу»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! Явочний склад

!-! Списковий (обліковий) склад

!-! Середньосписковий склад працівників за місяць

!-! 1. Розрахунок планової чисельності основних робітників на основі повної трудомісткості виготовлення продукції(Чо)

!-! 2.Чисельність основних робітників, що зайняті на роботах, які нормуються (Чонорм)

!-! 3. Чисельність основних робітників зайнятих на ненормованих роботах (Чоненорм)

!-! 4. Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт

!-! 1) коефіцієнт вибуття кадрів (Квк)

!-! 2) коефіцієнт прийому кадрів (Кпк)

!-! 3) коефіцієнт обороту кадрів (Кок)

!-! 4) коефіцієнт плинності кадрів (Кплин)

!-! Втрати чисельності працівників від плинності кадрів

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 5: «Визначення показників продуктивності праці та впливу факторів на її рівень»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! Прямий метод вимірювання продуктивності праці

!-! 1. Річний (квартальний, місячний) виробіток:

!-! 2. Денний виробіток:

!-! 3. Годинний виробіток:

!-! Обернений метод вимірювання продуктивності праці

!-! Ріст продуктивності праці (ΔПП)

!-! Зміна продуктивності праці за рахунок вивільнення чисельності працівників (ΔППч)

!-! Величина зростання продуктивності праці в цілому за рахунок дії усіх факторів по виробничому підрозділу (ΔППзаг)

!-! Ріст продуктивності праці в результаті зміни обсягувиробництва і чисельності працюючих(ΔППвч)

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 6: «Визначення заробітної плати працівників при різних формах  і системах оплати праці»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! Середній тарифний коефіцієнт (Ксер)

!-! Середній тарифний розряд(Рсер)

!-! Тарифні ставки інших розрядів (Срі)

!-! Середній тарифний коефіцієнт (Ксер)

!-! Погодинна форма

!-!

1) Пряма погодинна (Зппог).

!-! 2) Погодинно-преміальна (Зппрем)

!-! Сума доплат визначається із залежності

!-! 3)Система посадових окладів

!-! Відрядна форма

!-! 1) Пряма відрядна (Зп.відр).

!-! 2) Відрядно-преміальна (Зв.прем).

!-! 3) Відрядно-прогресивна (Зппрогр).

!-! 4) Непряма відрядна.

!-!

Заробіток підсобника(Знв. підс)

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 7:  «Розподіл колективного заробітку в бригаді»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! Бригадна форма оплати праці

!-! Колективна відрядна розцінка

!-! Колективна система оплати праці (бригадна)

!-! 1) Метод коефіцієнта виконання норм.

!-! 2) Метод годино-коефіцієнтів.

!-! Акордна система

!-! Кваліфікаційний рівень (К)

!-! 1.Визначається кількість балів (Б)

!-! 2.Визначається загальна сума балів (Бсум)

!-! 3.Визначається частка (доля) d фонду оплати праці (ФОП)

!-! 4. Обчислюється заробітна плата і-го працівника (Зі):

Приклади розв’язку типових задач

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 8: «Визначення параметрів потокової лінії»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! Такт потокової лінії (r)

!-! Темп потокової лінії (Т)

!-! Кількість робочих місць (Ср)

!-! Швидкість руху конвеєрної стрічки (V)

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 9: «Визначення тривалості виробничогоциклу прирізних видах руху партій виробів»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! 1. Послідовне поєднання операцій:

!-! 2. Паралельне постання операцій

!-! 3. Паралельно-послідовне поєднання операцій:

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 10: «Оцінка ефективності нововведень»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! Сумарний економічний ефектТ)

!-! Вартісна оцінка результатів

!-! Вартісна оцінка сукупних результатів

!-! Сумарні витрати

!-! Приріст прибутку

!-! Умовне вивільнення працюючих

!-! Економія капітальних вкладень(ΔК)

!-! Зниження матеріальних витрат(ΔМ)

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 11: «Оцінка економічної ефективності інвестицій»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! 1. Коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат (Ер):

!-! Строк окупності капіталовкладень (Тр)

!-! Нормативний строк окупності капітальних вкладень

!-! Річний економічний ефект визначається:

!-! Тривалість будівельного лагу (Лб)

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв'язку

 Тема 12: «Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства»

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12: «Визначення вартісних показників обсягу виробництва та реалізації продукції»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-!             Обсяг товарної продукції (ТП)

!-! У валову продукцію (ВП)

!-! Валовий оборот підприємства (ВО)

!-! Внутрішньозаводський оборот (ВЗО)

!-! Реалізована продукція (РП)

!-! Чиста продукція

!-! Коефіцієнт товарності (Кт)

!-! Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування (Кввк)

Приклади розв’язку типових задач 

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 13: «Обчислення собівартості одиниці продукції та її ціни»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! Методика обчислення окремих статей калькуляції:  1) Стаття «Витрати на утримання і експлуатацію обладнання»

!-! 2) Стаття «Загальновиробничі витрати».

!-! Відпускна ціна виробника на всі види продукції, крім монопольної і високорентабельної

!-! Акцизний збір

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розвитку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 14: Складання зведеного кошторису витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) та розрахунок зниження собівартості продукції під впливом техніко-економічних факторів»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-!  Розрахунок витрат на сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, технологічне паливо й енергію

!-! Розрахунок основної та додаткової заробітної плати

!-! Відрахування на соціальні заходи.

!-! Кошториси витрат (калькуляції собівартості продукції) цехів допоміжного виробництва

!-! Для розрахунку кошторису загальновиробничих витрат

!-! Кошторис інших виробничих витрат

!-! Розрахунок зниження собівартість продукції виконують в такій послідовності:

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНЕЗАНЯТТЯ 15: «Визначення величини доходу, прибутку, рентабельності виробництва й окремих виробів, оцінка економічної ефективності виробництва»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

!-! І Показники рентабельності:

!-! 1. Загальний рівень рентабельності підприємства.

!-! 2. Рентабельність виробничих фондів

!-! 3.        Рентабельність сукупних активів

!-! 4.        Рентабельність власного (акціонерного) капіталу

!-! 5. Рентабельність продукції

!-! ІІ. Показники ліквідності та платоспроможності:

!-! 1. Коефіцієнт загальної ліквідності

!-! 2.        Коефіцієнт абсолютної ліквідності

!-! 3.        Коефіцієнт поточної ліквідності

!-! 4.        Коефіцієнт платоспроможності

!-! ІІІ. Показники фінансової стійкості.

!-! 1. Коефіцієнт фінансової стійкості (КФС)

!-! 2. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

!-! 3. Коефіцієнт мобільності (КМОБ)

!-! 4. Коефіцієнт ділової активності (Кд.ак.)

!-! 5.        Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів

!-! 6.        Коефіцієнт покриття платежів з фіксованими термінами виплат

!-! ІV. Показники стану акціонерного капіталу

!-! 1.        Прибутковість акції

!-! 2.        Співвідношення ціни і дохідності акції

!-! 3. Співвідношення ринкової та балансової ціни звичайних акцій

!-! Середній термін оплати дебіторської заборгованості покуп­цями продукції підприємства ( )

!-! Середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальникам ()

Приклади розв’язку типових задач

Задачі для самостійного розв’язку

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16: «Оцінка ймовірності банкрутства підприємства з використанням двофакторної моделі за системи Альтмана»

Методичні вказівки для виконання завдань практичної роботи:

Задачі для самостійного розв’язку

 

1