семінар №5 з курсу Регіональна Економіка

1. Розкрийте суть та структуру ресурсного потенціалу регіону

 2. Охарактеризуйте методи оцінки природно-ресурсного потенціалу регіону

3. Як визначається рівень забезпечення регіону трудовими ресурсами?

4. Проаналізуйте інноваційного потенціалу на розвиток господарства регіону.

 5. Дайте визначення природно-ресурсного потенціалу та розкрийте його класифікацію.

6. Що таке природокористування та які блоки воно включає?

7. Які принципи раціонального природокористування вам відомі?

8. Сутність та інструменти механізму природокористування.

9. Назвіть сфери діяльності людини, в яких поступ НТП є більш значним

10. Дайте оцінку рівня розвитку матеріальної бази організацій, які виконують наукові та науково-технічні розробки в регіонах України.

Існує значна асиметрія серед регіонів України 

11 Визначте особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні на сучасному етапі її розвитку.

 Основними  завданнями розвитку НДР на період   2010-2015 року потрібно вважати такі:

12. Проаналізуйте які регіони України характеризуються високими результатами науково-технічної діяльності

13. Розкрийте сутність та склад фінансових ресурсів регіону

14. Дайте визначення поняття «фінансовий потенціал» та визначте його відмінність від «фінансових ресурсів»

15. Дайте визначення бюджетної системи  та охарактеризуйте її склад

Бюджетна система України ґрунтується на таких принципах, як:

16. Проаналізуйте які принципи покладені в основу формування бюджетної системи України

17. Розкрийте сутність діяльності Держказначейства України

18 Охарактеризуйте доходи місцевих бюджетів

19 Охарактеризуйте видатки місцевих бюджетів

 

1