Розміщення продуктивних сил

Список питань

1. Предмет, основні завдання РПС, зв’язок з іншими науками

2. Регіональна економіка, її суть і предмет дослідження.

3. Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення.

4. Основні критерії РПС.

5.Вплив глобалізації і регіоналізації економіки на РПС.

6. Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення.

7. Основні фактори розміщення продуктивних сил, їх суть.

8. Поняття економічний р-он, його суть. Об’єктивний ха-рактер формування економ р-ів, типи ек р-нів.

9. Структура економіки регіону і особливості її трансформації в умовах ринкових відносин.

10. Основні принципи економічного районування, їх суть.

11. Спеціалізація і комплексний розвиток економ районів.

12.Державне регулювання та прогнозування розвитку економіки регіонів.

13.Територіальна організація продуктивних сил і територіальна структура господарства, їх суть.

14. Наукові методи аналізу рощміщення та територіальної організації продуктивних сил, їх суть.

15. Демографічний і трудовий потенціал регіональної економіки та їх вплив на розвиток і розміщення продуктивних сил , їх сутьт.

16. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщення.

17. Міське та сільське населення України, його динаміка та особливості формування і розселення. Урбанізація.

18. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональ-ні особливості.

19. Трудові ресурси, їх суть та види зайнятості

20. Ринок праці та забезпечення продуктивної зайнятосьі населення України, регіональні особливості безробіття.

21. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура.

23.Мінеральні ресурси, їх структура та народногосподрське значення.

24. Земельний фонд та його структура. Проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів.

25. Водні ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання.

26. Лісові ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання.

27.Рекреаційні ресурси України, їх структура та особливості розміщення.

28.Ресурсозбереження як головний напрям раціонального використання природних ресурсів.

29. Господарський комплекс Укр, його суть, галузева структура і трансформація в ринкових умовах.

30.Виробничий і науково-технічний потенціал України, його регіональні особливості.

31. Міжгалузеві комплекси, їх суть, структура та об’єктивний характер формування.

32. Паливно-енергетичний комплекс, його суть, галузева структура і народногосподарске значення.

33. Вугільна пр-сть Укр, її значення, особл-ті розм, суч стан та перспективи розвитку.

34. Нафтова пр-сть Укр, її зн-ня, особл-ті розміщ, суч стан та перспективи розвитку.

35. Газова пр-сть Укр, її зн-ня, особливості розміщення, суч стан та перспективи розвитку.

36. Нафтопереробна пр-сть Укр, особливості розміщення, суч стан та перспективи розвитку.

37. Електроенергетика України, її зн-ня та суч стр-ра в-ва та споживання електроенергії.

38. Теплова електроенергетика Укр, її місце в в-ві електроенергії, основні ТЕС та принципи і особливості їх розміщення.

39. Атомна електроенергетика України, її зн-ня та проблеми розвитку.

40. Гідроенергетика України, її місце в енергетичному балансі. Каскад ГЕС на Дніпрі.

41.Металургійний комплекс Укр. , його структура та районоутворююча роль 

42. Чорна металургія України, її зн-ся, стр-ра і суч стан розвитку.

43. Природно-ресурсні передумови розвитку чорної і кольорової металургії України.

44. Типи металургійних заводів України, їх суть та принципи розміщення.

45.Природні передумови розвитку чорної металургії України та основні металургійні центри.

46.Кольорова металургія України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та основні центри.

47.Машинобудівельний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення .

48. Основні принципи і фактри розвитку і розміщення галузей машинобудування.

49. Сучасний стан розвитку та особливості розміщення машинобудування в Україні.

50. Сільськогосподарське машинобудування  України, галузева структура і особливості роз-міщення.

51. Транспортне машинобудування України, його значен-ня, галузева структура і особливості розміщення.

52. Верстато- та приладобудування України, його значення, принципи розміщення, основні центри.

53. Важке та енергетичне машинобудування України, його значення, принципи розміщення та основні центри.

54.Сировинна база хімічної промисловості України, її регіональні особливості.

55 Особливості розвитку і розм-ня галузей хімії органічного синтезу Укр.

56. Особливості розвитку і розм-ня галузей основної хімії Укр.

57.Лісова промисловість України : її значення, райони розміщення і проблеми раціонального використання і охорони лісів .

58. Деревообробна промисловість України, принципи розміщення, основні центри.

59. Целюлозно-паперова та лісопильна промисловість України, її значен-ня, принципи розміщення та основні центри.

60.Будівельний комплекс України, його суть, галузева структура і значення. 

61. Цементна і скляна промисловість України, її сировинна база, принципи розміщення та основні центри.

62. АПК, його суть, галузева стр-ра і особливості розвитку в ринкових умовах.

63. Територіальна організація АПК: спеціалізовані і інтегральні АПК, їх суть.

64. Зернове госп-во Укр, його значення, структура, динаміка розвитку і зональний х-р розміщення зернових культур.

65. Технічні культури України, іх стр-ра і вплив на формування спеціалізованих АПК

67.Цукробуряковий комплекс України, передумови розвитку, принципи і регіональні особливості розміщення .

68. Сучасні проблеми і перспективи розвитку с/г України.

69.Соціальний комплекс України, його суть, г-ва структура і регіональні особливості розміщення.

70. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення і центри основних галузей.

71.Текстильна промисловість України, її значення, г-ва структура, принципи розміщення і центри основних галузей. 

72.Транспортний комплекс, його галузева структура та народногосподарське значення.

73. Залізничний транспорт України: значення, структура, сучасний стан, проблеми та перспек­тиви розвитку.

74. Трубопровідний транспорт України: зна­чення, сучасний стан, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку, основні нафто- і газопроводи.

75. Автомобільний транспорт України: значення, суч. стан, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку.

76.Повітряний транспорт Укр, особливості його розвитку і розміщення.

77. Водний транспорт України: передумови його розвитку, зна­чення, проблеми та перспективи розвитку.

78. Нова мережа економ р-нів України, їх територіальна структура і спеціалізація

79. Диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території України.

80. Донецький екон р-н

81.Галузева структура Донецького району .

82. Придніпровський екон р-н, його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

83.Галузева структура Придніпровського району

84. Центральний економічний район

85.Галузева структура Центрального району

86. Подільський екон р-н

87. Галузева стр-ра Под р-ну

88. Поліський екон р-н

89. Галузева стр-ра Пол р-ну

90. Карпатський екон р-н

91. Галузева стр-ра Карп р-ну

92. Східний екон р-н

93. Галузева стр-ра Східного р-ну

94. Причорноморський екон р-н

95. Галузеав стр-ра Прич р-ну

96.Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку регіонів України та шляхи їх вирішення .

97. Держана регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання.

98.Механізм реалізації державної регіональної економ. пол-ки.

99. Сутність і значення міжнародних екон зв‘язків.

100.Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків, їх суть.

101. Економічні зв’язки України в галузях металургійного комплексу.

102. Економічні зв’язки України в галузях ПЕК.

104.Експортний потенціал України.

105.Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України .

106.Передумови  і наслідки вступу України до ЄС та ЄЕП.

 

1