Главная->Регіональна економіка->Содержание->9.2. Методи дослідження екологічних проблем

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 3)

9.2. Методи дослідження екологічних проблем

 

Екологія у своїх дослідженнях використовує широкий арсенал методів — як традиційних, так і нових. Серед них — статистичний метод, який дозволяє одержання, обробку та аналіз первинних статистичних матеріалів; балансовий метод, який дає можливість зіставляти наявність природних ресурсів з їхнім використанням; порівняльний метод, що передбачає ви­вчення об’єктів через порівняння з іншими; історичний метод, завдяки якому вивчаються зміни в екосистемах, котрі відбува­ються в часі.

В останні десятиріччя у вивченні екологічних проблем біо­сфери великого значення набуває аерокосмічний метод дослі­дження. Нині в багатьох країнах створені й функціонують глобаль­ні експериментальні системи вивчення природних ресурсів, до складу яких входять водний, наземний і ракетно-космічний ком­плекси збору інформації та наземний комплекс її прийому, оброб­ки, збереження, поширення й використання. Специфіка застосу­вання космічних знімань і одержання з них нової інформації зу­мовлені їх оглядовістю, можливістю вивчення поверхні Землі на різних рівнях узагальнення. Аерокосмічні методи дозволяють оцінити в динаміці всі процеси, що відбуваються в локальному, регіональному чи глобальному масштабах. Так, у 1986 р. косміч­не знімання, проведене японським супутником, зафіксувало по­ширення теренами Європи чорнобильських радіонуклідів, почи­наючи від другого дня аварії.

Значну роль у дослідженні довкілля відіграє картографічний метод, який дозволяє застосувати географічну карту для деталь­них досліджень. Учені-картографи створили цілісні картографіч­ні моделі, що характеризують окремі елементи довкілля та їх ви­користання в процесі господарської діяльності, а також указують на заходи збереження й поліпшення продуктивності природних та антропогенних екосистем.

Гострота екологічних проблем у розвитку біосфери в цілому і в окремих регіонах досягла меж, що вимагають системного під­ходу до них, усебічного та комплексного вивчення довкілля з використанням усього комплексу як традиційних, так і нових ме­тодів.

Учені, які вивчають закономірності взаємодії людини з дов­кіллям, підкреслюють той факт, що з розвитком цивілізації на Землі зростає значення наукових напрямів, пов’язаних з косміза- цією знання. Біосфера — це ланцюг у складному процесі життя Всесвіту. Тому екологія в майбутньому може набути характеру науки про еволюцію життя на Землі, про прискорення її еволюції.

 

4