Главная->Регіональна економіка->Содержание->9.1. Предмет вивчення екології

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 3)

9.1. Предмет вивчення екології

 

Екологія — відносно молода галузь науки. Вона виник­

ла й сформувалася в системі біологічних наук. У середині XIX ст. німецький природознавець Ернст Геккель, аналізуючи розвиток життя на Землі впродовж багатьох геологічних епох, звернув ува­гу на те, що живе життя, зокрема рослинний і тваринний світ, зі зміною умов не зникає, а видозмінюється, пристосовуючись до обставин довкілля. Це спонукало вченого аргументувати необ­хідність виникнення нової галузі науки, яка мала б за мету «ви­вчення всієї сукупності взаємовідносин тварини з довкіллям, як органічним, так і неорганічним, насамперед, — її дружніх і во­рожих стосунків з тими тваринами та рослинами, з якими вона прямо чи опосередковано вступає в контакт, одним словом, взає­мовідносин, що їх Дарвін називає умовами, які породжують боротьбу за існування». Е. Геккель дав назву такій науці «Еколо­гія» (від грецької ОІСОЗ -- ДІМ, господарство, І0£08 — знання).

Відтоді майже впродовж 100 років екологія розвивалася як наука про місце проживання живих організмів, переважно популяції тварин.

Проте у другій половині XX ст. у деяких країнах спостеріга­лося бурхливе зростання продуктивних сил, яке було зумовлено, з одного боку, збільшення чисельності населення і підвищенням рівня споживання у розрахунку на одного жителя планети, особ­ливо в західних країнах, — з другого. Цей процес супроводжува­вся дедалі більшими обсягами споживання природних ресурсів. А оскільки науково-технічний прогрес не зумів вирішити проб­ леми відходів, то в багатьох країнах наприкінці 1960-х р. виникли зони екологічної напруги, де забруднення питної води, атмосфе­рного повітря і ґрунтів спричинило захворювання населення, під­вищення смертності, зменшення народжуваності. В цей час і ви­никла необхідність у дослідженні екологічних проблем з метою винайти механізм управління природокористуванням. Спочатку до цих проблем було притягнуто увагу багатьох традиційних наук — географії, економіки, геології, медицини та ін. Справдилося передбачення В. І. Вернадського про те, що наші знання розвива­тимуться не з наук, а з проблем. З початку 1980-х р. результати цих досліджень стали основою для виникнення сучасної еколо­гії — науки, яка значно розширила предмет свого вивчення. Бу­дучи міждисциплінарною наукою, сучасна екологія охопила ви­вчення складного механізму взаємодії і тварин, і людини з довкіллям, процесів трансформації природних систем під впли­вом людської діяльності, а також зміни, які відбуваються в люд­ському суспільстві в умовах антропогенних (змінених людською діяльністю) екосистем.

До найголовніших завдань сучасної екології як науки входить розробка наукових основ раціонального природокористування, які передбачають охорону природи та оптимізацію середовища проживання людини.

 

3