РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 3)

Навчальне видання

 

ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна ФАЩБВСЬКИЙ Микола Іавнович БІЛОКОНЬ Іван Васильович та ін.

РЕГІОНАЛЬНА

ЕКОНОМІКА

Тексти лекцій

За загальною редакцією М. І. Фащевського, О. В. Ольшанської

Редактор Л. Кучеренко Художник обкладинки Т. Зябліцева Коректор Є. Піщаль Технічний редактор І. Федосенко Верстка С. Лозова

Підп. до друку 26.08.09. Формат 60x84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Тайме. Друк офсет. Ум. друк. арк. 19,53.

Обл.-вид. арк. 22,22. Наклад 3600 пр. Зам. № 08-3632

Друку ТОВ "Видавництва “Аспект-Поліграф", м. Ніжин, тел./факс: (04631) 3-11-08, 3-12-84

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44 Е-таі1:

 

20