РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 3)

ЛІТЕРАТУРА

 

1.    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відо­мості Верховної Ради. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

2.    Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» // Відомості Верховної Ради. — 2000. — № 48. — Ст. 409.

3.    Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» // Відомості Верховної Ради. — 2000. — № 25. — Ст. 195.

4.    Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» // Відомо­сті Верховної Ради. — 2005. — №51. — Ст. 548.

5.    Указ Президента України «Про концепцію державної регіональ­ної політики» від 25 травня 2001 р. № 341/2001 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 22. — С. 22—28.

6.    Постанова Верховної Ради України «Про концепцію сталого роз­витку населених пунктів» від 24.12.1999 р., № 1359-ХІУ.

7.    Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі XX—XXI ст.: Нові пріоритети. — К.: Наукова думка, 2006.

8.    Екологія для економічних вузів і факультетів. Підручник / Дорогун- цов С. І., Хвесик М. А., Коценко К. Ф. та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 320 с.

9.    Екологія. Навч.-метод. посібник / Дорогунцов С. І., Коценко К. Ф. та ін. — К.: КНЕУ, 2005.

10. Економічне зростання в Україні: регіональний вимір / Л. О. П’ят­кова. — Черкаси, 2004. —- 217 с.

11. Єпіфанов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка. Навч. посібник. — К.: Наукова думка, 1999. — 344 с.

12. Економічні райони України. Посібник / Горленко І. О., Таран­тул Л. Л. — К., 1999. — 205 с.

13. Мезенцев В. К. Суспільно-географічне прогнозування регіональ­ного розвитку. — К.: Вид.-поліграфічний центр «Київський універси­тет», 2005. — 253 с.

14. Національний класифікатор ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД), від 26.12.2005 р.

15.   Продуктивні сили економічних районів України / Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Фащевський М. І. та ін. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2000. — 520 с.

16.   Ринкова трансформація господарства регіону (кластерний під­хід). Навч. посібник / Заболотний Г. М., Дідик О. М., Захарченко В. І.. — Вінниця: Вид. відділ ВДАУ, 2006. — 395 с.

17.   Розміщення продуктивних сил України. Навч.-метод. посібник / Дорогунцов С. І., Пітюренко Ю. І., Олійник Я. Б. та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 363 с.

18.   Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підруч­ник / Дорогунцов С. І., Пітюренко Ю. І., Олійник Я. Б. та ін. — К.: КНЕУ, 2005.

19.   Симоненко В. К. Регионьї Украиньї: проблемьі развития. — К.: Наукова думка, 1997. — 264 с.

20.   Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / Дорогунцов С. І., Чернюк Л. Г., Борщевський П. П., Данили­шин Б. М. та ін. — К.: Нічлава, 2002. — 690 с.

21.   Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: Методологія і практика / Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г., Фащевський М. І. — Чер­каси: ЧДТУ, 2006. —315 с.

22.   Стан навколишнього середовища і його вплив на трудові ресур­си Львівської області / Долішній М. І., Трегобчук В. М., Гуцуляк Г. Д. та ін. — Чернівці: Прут, 1999. — С. 149—150.

23.   Стат. щорічник України за 2006 рік / Держкомстат України. — К.: Техніка, 2005. — 576 с.

24.   Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. — К.: Вікар, 2001. — 377 с.

25.   Топчієв О. Г. Теоретичні основи регіональної економіки. Навч. посібник. — К.: УАДУ, 1997. — 140 с.

26.   Трансформація структури господарства України: регіональний аспект. — К.: Міленіум, 2003. — 404 с.

27.   Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України // Вісник НАН України. — 2002. — № 2.

28.   Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / Дорогунцов С. І., Данилишин Б. М., Чернюк Л. Г. та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1998. — Т. 1. — 163 с.

 

 

19