Главная->Регіональна економіка->Содержание->11.5. Економічно ефективність упровадження природозахисних заходів та методи її визначення

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 3)

11.5. Економічно ефективність упровадження природозахисних заходів та методи її визначення

 

До природоохоронних заходів належать усі види гос­подарської діяльності, спрямовані на зниження й ліквідацію не­гативного антропогенного впливу на довкілля, збереження, по­ліпшення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу країни, регіонів, а саме:

1)   будівництво та експлуатація очисних, знешкоджувальних споруд і обладнання;

2)   розвиток мало- і безвідходних технологічних процесів та виробництв;

3)   розміщення підприємств і систем транспортних потоків з урахуванням екологічних вимог;

4)   рекультивація земель;                                      •

5)   заходи боротьби з ерозією ґрунтів;

6)   заходи щодо охорони й відтворення флори і фауни; 5

7)   охорона надр і раціональне використання мінеральних ре­сурсів тощо.

Економічне обґрунтування природоохоронних заходів здійс­нюється через зіставлення їхніх економічних результатів з необ­хідними для їх упровадження витратами за допомогою показни­ків загального економічного ефекту від цих заходів.

Повні економічні результати (Р ПОвні) від впровадження приро­доохоронних заходів — величина комплексна, що визначається за формулою:

 

 

де Р виробничі — результати, які досягаються у сфері матеріального виробництва. До них входять: приріст обсягів чистої продукції

або прибутку, а в окремих галузях чи на підприємстві зниження собівартості; відвернені економічні збитки від забруднення дов­кілля, а отже, зменшення виплат за забруднення; збереження природних ресурсів завдяки впровадженню безвідходних техно­логій тощо;

Р соціальні — передбачають підвищення екологічного комфорту проживання населення та збільшення національного багатства. Соціальні результати відбиваються в поліпшенні фізичного стану людини і зниженні захворюваності, збільшенні тривалості життя, зменшенні дитячої смертності, поліпшенні умов праці і відпо­чинку, у створенні сприятливих умов для зростання творчого по­тенціалу особистості й розвитку культури, вдосконаленні свідо­мості людини;

Р екологічні — зумовлюються зменшенням негативного впливу на довкілля і виявляються в обмеженні надходження забруднюю­чих речовин у біосферу, збільшенні кількості та поліпшенні яко­сті придатних до використання земельних, лісових і водних та інших природних ресурсів. Вони важко піддаються підрахункам, однак відомо, що зі зменшенням забруднення біосфери приско­рюються її самовідиовлювальні процеси.

Для розрахунку виробничих результатів у разі впровадження природоохоронних заходів використовують показники чистого (Еч) і повного економічного ефекту (Еп). Чистий економічний ефект природоохоронних заходів визначається у вигляді різниці між приведеними з урахуванням фактора часу до однакової роз­мірності економічними результатами цих заходів і витратами на їхнє здійснення:

Економічний результат (Р) природозахисних заходів виража­ється у величині відвернених річних економічних збитків від за­бруднення довкілля (П) та річного приросту прибутку (додатко­вого прибутку) від поліпшення виробничих результатів діяльності підприємства (ДД), тобто:

 

Величина відвернених економічних збитків від забруднення довкілля (П) дорівнює різниці між розрахунковими величинами збитків, які мали місце до здійснення природоохоронних заходів (Зф), і залишкових збитків після проведення цих заходів (Зм):

Якщо періоди будівництва (реконструкції), а також проектні строки експлуатації природоохоронних споруд та величини ви­трат і результат у період експлуатації істотно не змінюються в часі, то порівняння варіантів природозахисних заходів може про­водитися за величиною їхнього річного чистого економічного ефекту (Еч). Вибір найефективнішого у такому випадку варіанта з кількох варіантів природозахисних заходів здійснюється за фор­мулою:

Приведені до річної розмірності витрати визначаються за фор­мулою:

 

де С — сукупні експлуатаційні витрати;

К — капітальні вкладення на впровадження природозахисних споруд;

Ен — норматив річної ефективності капіталовкладень.

У разі, коли порівнюються заходи, що забезпечують вихід на заданий рівень якості довкілля, приведені витрати розраховують­ся за формулою:

де Тн — нормативний строк окупності капітальних вкладень (ве­личина, зворотна Ен).

 

 

 

 

18