Главная->Регіональна економіка->Содержание->11.1. Види економічних методів.

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 3)

11.1. Види економічних методів.

Економічні методи управління належать до найужива­ніших у світовій практиці, тому що їм притаманні широкі мож­ливості у використанні бюджету й інвестицій, податків, кредитів, цін та ін. У загальному вигляді умовно їх можна поділити на три групи: заохочувальні, регулюючі і каральні.

До заохочувальних методів слід віднести виділення державою інвестицій на природоохоронні потреби; гнучку систему оподат­кування в разі впровадження природоохоронних технологій; кре­дити на пільгових умовах для реалізації проектів щодо забезпе­чення раціонального використання природних ресурсів; звіль­нення від оподаткування фондів охорони довкілля; передачу час­тини коштів позабюджетних фондів охорони довкілля на довго­тривалих договірних умовах підприємствам, установам, органі­заціям для вжиття заходів щодо гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин, на розвиток екологічно безпеч­них технологій та виробництв; створення державного та регіо­нального екологічних фондів; політику цін за ресурси, яка б сприяла їх раціональному використанню. Слід зазначити, що в більшості країн світу були мобілізовані фінансово-економічні ре­сурси для виходу з кризових ситуацій. У середині 1970-х рр.

Японія вийшла на перше місце серед розвинутих країн за обсягом природоохоронних витрат: їх частка у ВНП Японії становила від 3,0 до 5,5 %, тоді як у США і Німеччині в цей період — 0,8 %, Швеції — 0,9, Італії та Нідерландах — 0,04 %.

До регулюючих економічних методів належать платежі за ре­сурси, податки за забруднення, до каральних — штрафи за понад­нормове використання ресурсів, за викиди підприємствами шкід­ливих речовин в обсягах, перевищуючих регламентуючі ГДВ і ГДС, та за використання природного середовища під відходи.

 

14