Главная->Регіональна економіка->Содержание->8.1. Суть і значення міжнародних економічних зв'язків

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

8.1. Суть і значення міжнародних економічних зв'язків

Формування економіки країн світу та регіональних гос­подарських комплексів нерозривно пов’язано з процесом розвитку міжнародного поділу праці, утворенням міждержавних економі­чних зв’язків. Тенденція до економічного об’єднання та розши­рення зовнішньоекономічних зв’язків зумовлена об’єктивними процесами територіального поділу праці й необхідністю вирі­шення глобальних проблем, що постають перед людством.

Міжнародний поділ праці — це спеціалізація окремих країн на виробництві тієї чи іншої продукції або наданні послуг у світо­вому масштабі. Кожна країна світу концентрує на своїй території виробництво певних видів продукції або послуг, для виробництва яких вона має найсприятливіші економічні та природні передумо­ви: потужний природно-ресурсний потенціал, вигідне економіко- географічне положення, специфічні агрокліматичні умови, попит на продукцію галузей спеціалізації на світовому ринку та висо­кий рівень їх конкурентоспроможності.

Територіальний поділ праці, в тому числі і міжнародний, є проявом дії одного з основних економічних законів суспільного поділу праці і має об’єктивний історичний характер.

Інтеграційні процеси зумовлюють зростаючу взаємозалежність держав світу в економічній та інших сферах. Нині жодна країна світу не може розвиватися повноцінно, якщо вона не втягнута в систему світогосподарських зв’язків. Саме міжнародні економічні зв’язки сприяють вирішенню важливих економічних, соціальних та інших проблем країни і забезпеченню її національної безпеки. Відомо, що країна, яка не розвиває зовнішню торгівлю, не має гос­подарських та інших зв’язків з країнами світу, змушена збільшува­ти витрати виробництва приблизно в 1,5—2 рази.

Таким чином, жодна країна світу, на якому б рівні економічно­го розвитку вона не знаходилася, не може нормально розвиватися поза світовим господарством, без тісних економічних та інших зв’язків з країнами світу. Міжнародні економічні зв’язки — це система господарських зв’язків між національними економіками держав на основі територіального поділу праці. Саме зовнішні економічні відносини сприяють зростанню національного доходу, прискореному розвитку науково-технічного прогресу, підвищенню рівня життя населення. Крім того, зовнішні економічні зв’язки впливають на загальну атмосферу довіри між країнами, на зміц­нення їх партнерських відносин та взаєморозуміння.

Машинна індустрія, виникнення і подальший розвиток сучас­них видів транспорту зумовили поглиблення територіального по­ділу праці країн світу та боротьбу між ними за ринки збуту своєї продукції. Все це призвело до утворення регіональних об’єднань: Європейський Союз (ЄС), країни Північної Америки (СІЛА, Ка­нада і Мексика — НАФТА), Південно-Східна Азія (АСЕАН) та країни ОПЕК (об’єднання основних видобувників і постачальни­ків нафти на світовий ринок з метою спільного захисту національ­них інтересів) та ін.

Міжнародний поділ праці включає обмін між країнами як гото­вими виробами, так і сировиною, продуктами харчування, фінан­совими ресурсами, робочою силою, інформацією та послугами.

 

54