Главная->Регіональна економіка->Содержание->4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Причорноморського економічного району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Причорноморського економічного району

Враховуючи сучасний рівень розвитку економіки При­чорноморського економічного району, особливості природно- ресурсного і соціально-економічного потенціалу та державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 р., затвер­джену Кабінетом Міністрів України в 2006 р. розроблено такі пріоритетні напрями розвитку господарського комплексу району:

•    прискорення розвитку морегосподарського комплексу: суд­нобудування і судноремонту, рибного та портового господарства, машинобудування для АПК, освоєння нафтогазових родовищ шельфової зони Чорного моря;

•    структурну перебудову господарського комплексу на прин­ципах взаємоузгодження регіональних і загальнодержавних інте­ресів, спрямування значної частини інвестицій на розвиток перс­пективних галузей економіки й окремих підприємств, що випус­кають конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію;

•    підвищення конкурентоспроможності економіки району та реалізацію інноваційної стратегії її розвитку, зниження енерго- місткості і металомісткості промислового виробництва, подолан­ня збитковості та зміцнення фінансового стану сільськогосподар­ських підприємств;

•    досягнення фінансової стабілізації та зростання ефективнос­ті формування і використання регіональних і місцевих бюджетів;

•    ефективне використання науково-технічного потенціалу ра­йону, збільшення вкладу науки й техніки в розвиток технопарку Причорномор’я, який включає науково-технічний та виробничий потенціал Одеси, Миколаєва і Херсона;

•    розширення участі України в організації Чорноморського економічного співробітництва, що сприятиме налагодженню вза­ємовигідного економічного співробітництва з країнами-учасни- цями;

•    вирішення проблем соціальної сфери і, в першу чергу, під­вищення зайнятості населення, піднесення добробуту населення та забезпечення ефективнішого використання й розвитку трудо­вого потенціалу району;

•    поліпшення екологічної ситуації в рекреаційних зонах райо­ну, передусім, Причорноморського узбережжя.

 

51