Главная->Регіональна економіка->Содержание->1.Місце і роль Причорноморського економічного району в економіці України

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

1.Місце і роль Причорноморського економічного району в економіці України

Причорноморський економічний район займає півден­ну частину України, омивається водами Чорного й Азовського морів. До його складу входять Автономна Республіка Крим, Оде­ська, Миколаївська і Херсонська області та м. Севастополь. Площа району становить майже 19 % території України, а наявне населення — більше 15 % її населення. На території району на початок 2008 р. проживало 7056,4 тис. осіб, у тому числі у міс­тах — 4675,5 тис. осіб, або 66,3 % населення району.

Експорт товарів і послуг району в 2007 р. дорівнював відпо­відно 6,3 і 16,7 % від загального експорту України, а імпорт — 5,9 та 4,6 %. Прямі іноземні інвестиції на кінець 2007 р. станови­ли лише 7,1 % від загального обсягу їх у країні (табл. 7.8).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ у 2007 р.

 

 

Причорномор­

ський

район

Одеська

область

Миколаївська

область

Херсонська

область

Автономна

Республіка

Крим

м. Севастополь

Показники

Україна

усього

У % до України

усього

У % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього ;

у % до України

усього

у % до України

Територія, тис. км2

603,5

113,3

18,8

33,3

5,5

24,5

4,1

28,5

4,7

26,1

4,3

0,9

0,2

Чисельність наявного на­селення, тис. чол.

46 372,7

7056,4

15,2

2394,7

5,2

1203,6

2,6

1107,5

2,4

1971,1

4,2

379,5

0,8

— міського

31 668,8

4675,5

14,7

1589,7

5,0

812,5

2,6

676,3

2,1

1240,5

3,9

356,5

ІД

— сільського

14 703,9

2380,9

16,2

805,0

5,5

391,1

2,6

431,2

2,9

730,6

5,0

23,0

0,2

— відсоток міського

68,3

66,3

91,2

66,4

97,2

67,5

98,8

61,1

89,5

62,9

92,1

94,0

137,6

— щільність, осіб на 1 км2

77

62

80,5

72

93,5

49

63,6

39

50,6

76

98,7

439

570,1

Валовий регіональний про­дукт, млн грн

544 153

64205

11,8

24 898

4,6

11 876

2,2

7565

1,4

16044

2,9

38,22

0,7

Валовий регіональний про­дукт на одну особу, грн

11 630

9099'

78,2

10379

89,2

9769

84,0

6744

58,0

81,01

69,7

179

86,7

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ

1 187 020

199 623

16,8

71 150

6,0

37 386

3,1

28 624

2,4

49 829

4,2

12634

ІД

Експорт товарів, млн дол.

49 296,1

3098,4

6,3

1098,5

2,2

1104,5

2,3

323,2

0,7

463,0

0,9

109,2

0,2

Імпорт товарів, млн дол.

60 618,0

3592,4

5,9

2551,6

4,2

533,3

0,9

188,8

0,3

266,9

0,4

51,8

0,1

Експорт послуг, млн дол.

9038,9

1511,1

16,7

1063,9

11,8

131,6

1,4

45,9

0,5

174,2

1,9

95,5

1,1

 

 

 

Причорномор­

ський

район

Одеська

область

Миколаївська

область

Херсонська

область

Автономна

Республіка

Крим

м. Севастополь

Показники

Україна

усього

у % до України

усього

у % до України

усього 1

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

Імпорт послуг, млн ДОЛ.

4980,6

231,1

4,6

168,5

3,4

36,0

0,7

1,8

0,0

13,7

0,3

11,1

0,2

Прямі іноземні інвестиції, млн дол. на кінець 2007 р.

29489,4

2103,7

7,1

892,1

3,0

184,2

0,6

155,6

0,5

726,2

2,5

145,6

0,5

Загальний коефіцієнт на­роджуваності, на 1000 на­явного населення

10,2

10,6

103,9

11,2

109,8

10,2

100,0

10,4

102,0

11,0

107,8

10,5

102,9

Загальний коефіцієнт смерт­ності, на 1000 чол. наявно­го населення

16,4

16,1

98,2

16,2

98,8

16,6

101,2

16,3

99,4

15,8

96,4

15,5

94,5

Коефіцієнт природного при­росту, на 1000 чол. наявно­го населення

-6,2

-5,5

88,7

-5,0

80,6

-6,4

103,2

-5,9

95,2

-4,8

77,4

-5,0

80,6

Сальдо міжрегіональної міг­рації, осіб

-866

100,0

356

-886

102,3

-2990

345,3

1103

1551

Сальдо міждержавної міг­рації, осіб

16 838

14252

84,6

10981

65,2

245

1,4

-6

0,0

2491

14,8

541

3,2

Чисельність зареєстрова­них безробітних, тис. чол.

660,3

90,9

13,8

27,1

4,1

22,0

3,3

18,9

2,9

21,5

3,3

1,4

0,2

Середньомісячна номіналь­на зарплата найманих пра­цівників, грн

1351

1193

88,3

1226

90,7

1202

89,0

1017

75,3

1220

90,3

1302

94,6

 

Причорноморський економічний район займає досить вигідне економіко-географічне положення. На південному сході він ме­жує з Російською Федерацією, на заході — з Молдовою, на пів­денному заході — з Румунією. Через територію району прохо­дять важливі залізничні, автомобільні, водні та повітряні шляхи, які сполучають Україну з багатьма країнами світу.

В міжнародному територіальному поділі праці Причорномор­ський економічний район спеціалізується на виробництві різно­манітної продукції АПК (зерна, соняшнику, овочів, фруктів, ви­нограду, вовни, плодоовочевих консервів, виноградних вин, коньяку, ефірної олії, тютюнових виробів), рибної та легкої (ба­вовняних, вовняних тканин) промисловості, продукції машино­будування (суден, верстатів, пресів, машин і устаткування для галузей АПК), хімічної промисловості (брому, лаків, фарб, каль­цинованої соди), а також виконує курортно-туристичні функції. Морський і залізничний транспорт — галузі міжнародної спеціа-                                  і

лізації району. Приморське положення зумовило розвиток судно­будування та судноремонту, рекреаційного й портового промис­лового комплексів.                                і

В господарському комплексі району набули розвитку різні га­лузі промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’яз­ку, зростає урбанізація, розвивається рекреаційний комплекс. Все це зумовило інтенсивне використання природних умов і ресурсів.

 

48