Главная->Регіональна економіка->Содержание->4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Карпатського району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Карпатського району

Беручи до уваги сучасний рівень розвитку господарст­ва, наявність природно-ресурсного потенціалу і враховуючи кон­курентні переваги та дотримуючись державної стратегії регіональ­ного розвитку на період до 2015 р., затвердженої Кабінетом Міні­стрів України в 2006 р., розроблено основні напрями розвитку району, а саме:

•   включення району до будівництва трансєвропейських і гло­бальних транспортних телекомунікаційних систем;

•   пріоритетний розвиток районного рекреаційного комплексу, реконструкція й оновлення санаторно-курортних об’єктів і баз відпочинку, формування ринкової інфраструктури рекреаційного бізнесу та підвищення якості послуг;

•   структурну перебудову промислового комплексу шляхом підвищення питомої ваги наукомістких інноваційних галузей;

•   обмеження розвитку гірничодобувних галузей реальними по­требами внутрішнього ринку та екологічною місткістю території;

•   прискорений розвиток наукомістких галузей машинобуду­вання, автомобілебудування;

•   реконструкцію підприємств хімічної промисловості;

•   збільшення обсягів виробництва товарів народного спожи­вання;

•   підвищення обсягів виробництва й реалізації, підвищення якості рослинницької і тваринницької продукції;

•   використання сусідства Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії для розвитку зовнішньоторгівельних зв’язків та транскор­донного співробітництва;

•   здійснення природоохоронних заходів з метою зниження рів­ня техногенної небезпеки.

 

46