Главная->Регіональна економіка->Содержание->3.Галузева і територіальна структура господарства району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

3.Галузева і територіальна структура господарства району

Територіально-господарський комплекс Карпатського району має складну галузеву й функціонально-компонентну структуру. Він складається з кількох пов’язаних між собою міжгалузевих комплексів: паливно-енергетичного, машинобудів­ного, хімічного, лісопромислового, будівельного, агропромисло­вого, транспортного, рекреаційного. Передумовами їх розвитку є особливості природно-ресурсного і трудоресурсного потенціалів району.

Провідні галузі промисловості регіону — це галузі лісової та лісозаготівельної, деревообробної і целюлозно-паперової (понад ЗО % товарної продукції України), хімічної і нафтохімічної (13 %), машинобудівної та металообробної, промисловості буді­вельних матеріалів, легкої і харчової промисловості (по 10 %).

Серед галузей паливно-енергетичного комплексу району най­більш розвинуті вугільна промисловість (Львівсько — Волинсь­кий басейн), нафтова і газова (Карпатський нафтогазоносний ра­йон). Саме на території Прикарпаття ще на початку XVII ст. розпочався видобуток нафти, а як галузь промисловості нафтова промисловість почала розвиватися з 1875 р. на базі Бориславсь- кого родовища (Львівська область). У кінці XIX — на початку XX ст. було відкрито й інші нафтові і газові родовища. Видобу­ток газу в Україні розпочато в 1913 р. теж на території Передкар- паття. Найбільші родовища цього регіону, де ведеться видобуток нафти і газу, такі: Волинське та Північно-Додинське, Битків- Бабчинське, Орів-Уличнянське, Лопушнянське тощо. Нафтопе­реробна промисловість району представлена двома нафтопере­робними заводами (Дрогобич і Надвірна). В перспективі вони працюватимуть, лише на імпортній сировині, внаслідок вичер­пання власних ресурсів. Електроенергетика району представлена крупними Бурштинською (2,4 млн кВт) та Добротвірською (600 тис. кВт) ДРЕС і низкою малих ТЕЦ та ГЕС.

Машинобудування представлене неметаломісткими, але тру­домісткими та наукомісткими галузями й орієнтується на квалі­фіковані кадри. Провідними галузями є автомобілебудування (Львів та с. Соломоново Закарпатської області), приладобудуван­ня, верстатобудування, електротехніка, радіотехніка, сільськогос­подарське машинобудування. Підприємства цих галузей зосере­джені у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Ужгороді й інших містах.

У галузевій структурі хімічної промисловості переважають галузі гірничовидобувної хімії — видобуток природної сірки (Новий Роздол і Новояворівськ), калійних і кухонних солей (Ка­луш, Стебник, Солотвине). До основної хімії, що базується на міс­цевій та довізній сировині, належить виробництво сірчаної кис­лоти (Новий Роздол), калійних добрив (Калуш і Стебник). Розвивається хімія органічного синтезу, а саме: виробництво штучних волокон (Сокаль), тонкого органічного синтезу (Івано- Франківськ), поліетилену (Калуш), технічного вуглецю (Дашава). Підприємства хіміко-фармацевтичної промисловості працюють у Львові, а лакофарбової — у Львові та Бориславі.

Карпатський лісопромисловий комплекс включає лісозаготівель­ну деревообробну, целюлозно-паперову, лісохімічну галузі. Лісо­заготівельна промисловість розвивається в усіх областях району, деревообробна — в багатьох центрах. Тут знаходиться майже чо­тири п’ятих великих і спеціалізованих центрів лісопильної про­мисловості: Чернівці, Берегомет (Чернівецька область), Вигода, Надвірна, Рожнятів, Брошнів (Івано-Франківська область), Сколе, Стрий, Турка (Львівська область), Рахів, Свалява, Тересва (Закар­патська область).

Найкрупнішою галуззю деревообробної промисловості в ра­йоні є меблева промисловість, підприємства якої розміщені в Ужго­роді, Мукачевому, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та ін. Регіон є перспективним для подальшого розвитку виробництва конкурентоспроможних меблів для вітчизняного ринку.

Центри целюлозно-паперової промисловості — Жидачів, Ра­хів, а лісохімії — Свалява, Великий Бичків, Перечин.

З галузей будівельного комплексу найбільше значення має це­ментна промисловість (Миколаїв Львівської та Ямниця Івано- Франківської областей).

Легка промисловість набула розвитку в усіх обласних центрах, а також у Коломиї, Мукачеві, Тисмениці, Стрию. Галузь випускає тканини, трикотаж, хутрові, швейні вироби, взуття. В Карпатському економічному районі важливе значення мають на­родні промисли: килимарство, ткацтво, вишивання, виробництво виробів з деревини.

Частка агропромислового комплексу в структурі господарства району останнім часом постійно зростає, зокрема збільшується виробництво сільськогосподарської продукції. Сільське госпо­дарство Карпатського економічного району характеризується значною роздробленістю, деяким надлишком робочої сили, а та­кож низькою товарністю виробництва. Негативне значення для розвитку сільськогосподарського виробництва мають мала частка орних земель, слабка родючість ґрунтів, гірський рельєф. Різно­манітність природних умов регіону зумовлює різну спеціалізацію сільськогосподарських і переробних підприємств.

У Передкарпатті розвинуто молочно-м’ясне скотарство й сви­нарство. Тут вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, льон-дов- гунець, цукровий буряк. У гірських районах переважають вівчар­ство, м’ясне і м’ясо-молочне скотарство, картоплярство та льо­нарство.

Закарпаття спеціалізується на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві, садівництві, виноградарстві, тютюнництві. Серед га­лузей харчової промисловості галузями спеціалізації Карпатсько­го економічного району є виноробна і плодоовочеконсервна про­мисловість.

Експорт товарів з Карпатського регіону становив близько 6,7 % (2007 р.) у загальному обсязі експорту України. Це — один з найнижчих показників в Україні. Район експортує продукцію хімічної і нафтохімічної промисловості, продукцію машинобуду­вання, меблі, деревину, вовну, м’ясо, плодоовочеві консерви та ін. Імпорт товарів до регіону складав 6,5 % (2007 р.) загальноук­раїнського. Серед продукції, що імпортується, — нафтопродукти, транспортні засоби, ліки.

 

45