Главная->Регіональна економіка->Содержание->2.Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

2.Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

Природно-ресурсний потенціал. Природні умови Кар­патського економічного району різноманітні: Передкарпаття, Ви­сокі Карпати, Закарпатська низовина. Значна кількість природних об’єктів, пам’яток культури і бальнеологічні ресурси Карпат зу­мовлюють високу туристичну привабливість та розвиток курорт­ного господарства району.

Значний та унікальний мінерально-сировинний потенціал, ба­гатство водних і лісових ресурсів створюють сприятливі умови для розвитку індустріального комплексу. Серед природних фак­торів, які впливають на формування регіонального господарсько­го комплексу, найбільше значення мають мінерально-сировин­ні, земельні, агрокліматичні, рекреаційні, лісові й водні ресурси. Мінеральні ресурси району представлені 25 видами корисних ко­палин.

В межах району розташовані основні вугленосні площі Львів­сько-Волинського кам’яновугільного басейну. Нафтогазові родо­вища Карпатського басейну продовжують експлуатуватися, хоч потенційні можливості їх уже майже вичерпані. На території ра­йону знаходяться родовища руд кольорових металів, сірчаних руд, калійних солей, цементної сировини, вапняків.

Земельний фонд району має найнижчі показники рівня сільсь­когосподарської освоєності, розораності та родючості ґрунтів. Питома вага сільськогосподарських угідь у загальній структурі земель становить близько 46 %, орних земель — 31 % (в Украї­ні — відповідно 70 і 57 %). Забезпеченість ріллею в 2,5 разу мен­ша за середньоукраїнську і становить 0,27 га на одного жителя.

Величина місцевого річкового стоку тут найвища в Україні. Водозабезпеченість одного жителя — 2,9 тис. м3/рік (середній показник в Україні — 1 тис. м3/рік на одного жителя).

Площа лісового фонду становить понад 700 тис. га, середня лі- систість території — 35 %, загальні запаси деревини — понад 350 млн м3.

Особливу цінність мають лікувальні мінеральні води — їх на­лічується тут більше 800 джерел та свердловин.

Демографічний потенціал. Чисельність населення. Станом на 1 січня 2008 р. на території Карпатського економічного району мешкало 6089,5 тис. осіб, або 13,1 % від загальної чисельності наявного населення України. Протягом 1995—2007 рр. відбулося скорочення цього показника майже на 400 тис. осіб (на 6,2 %).

Густота населення району перевищує показник густоти насе­лення в Україні і складає 108 чол. на 1 км2, що на 40 % вище за середньоукраїнські показники. За цим показником район займає третє місце в Україні. Але густота населення є досить нерівно­мірною — в гірських районах вона подекуди зменшується до 30 чол. на 1 км2.

Відтворення населення. Карпатський район має найвищі показ­ники народжуваності та природного приросту серед інших еко­номічних районів. Останнім часом у деяких областях району спо­стерігаються навіть додатні показники природного приросту на­селення.

У 2007 р. коефіцієнт народжуваності в районі перевищував середньоукраїнський показник і становив 11,8 %о. Смертність тут є найнижчою в Україні — 13,1 %о. Коефіцієнт природного скоро­чення населення є значно кращим за середнє значення і складає мінус 1,3 %о (в Україні — 6,2 %о).

Коефіцієнт народжуваності в усіх областях Карпатського еко­номічного району протягом 1990—2001 рр. поступово знижувався, але в межах району спостерігалися деякі регіональні відмінності: у Закарпатській області показник знизився до 10,9 %о, в Івано- Франківській — до 9,8, у Чернівецькій — до 9,7, а у Львівській об­ласті — до 8,9 %о. Починаючи з 2002 р., народжуваність у цих об­ластях зростала відповідно до 13,5, 11,7, 11,1 та 10,7 %о у 2007 р.

Коефіцієнти смертності у Закарпатській та Івано-Франківській областях продовжують зростати й у 2007 р. досягли відповідно

13,3   та 13,6 %0. У Львівській і Чернівецький областях вони мали максимальне значення у 2005 р. (відповідно 13,7 та 14,1 %о), а в

2007 р. складали відповідно 13,6 і 13,7 %о.

Закарпатська область була єдиною з областей України, де ко­ефіцієнт природного приросту у 2007 р. мав додатне значення

0,      2 %0, хоч чисельність населення області зменшувалася під впливом негативного сальдо міграції.

Трудовий потенціал. Чисельність економічно активного насе­лення в Карпатському економічному районі в І півріччі 2008 р. становила 2703,2 тис. осіб (або 12 % від кількості всього еконо­мічно активного населення в Україні).

Показники безробіття, за методологією МОП, у І половині

2008  р. в Поліссі перевищують середній рівень в Україні. Лише в Закарпатській області частка безробітних у загальній чисель­ності економічно активного населення відповідного віку є ниж­чою за середньоукраїнський показник (5,8 % проти 6,2 % в Україні). В Івано-Франківській області вона складає 7,8 %, у Львівській — 7,6, у Чернівецькій — 8,3 %. Щодо частки зареєс­трованих безробітних, то вона є вищою за середні показники по Україні у всіх областях району і становить відповідно 3,3, 4,5,

3.1  та 4,4%.

Район є трудонадлишковим і характеризується значною еміг­рацією населення, особливо молоді, яка зумовлена обмеженістю місць прикладання робочої сили.

За національним складом переважають українці — близько 90 %, але район є багатонаціональним. Тут проживають поляки (Львівська область), угорці, словаки (Закарпатська), румуни (Чер­нівецька і Закарпатська області), росіяни, євреї та представники інших національностей.

В Карпатському економічному районі, як і в цілому в Україні, склалася несприятлива демографічна ситуація, але показники природного руху населення в районі вищі порівняно з Україною. Природний приріст у районі становить — 3,2 %, а в області —

1.1  % при середньому показнику в Україні 6,2 %.

Карпатський економічний район відноситься до трудозабезпе-

чених районів України. Разом з тим, його гострою проблемою за­лишається безробіття, темпи якого найвищі в Україні, а макси­мум досягає в Закарпатті. За навантаженням на одне вільне робоче місце регіон є першим в Україні.

Виробничий та науково-технічний потенціал. Науково- технічний потенціал району представляють понад 140 наукових і науково-технічних організацій, що становить близько 10 % їх за­гальної кількості в Україні. Матеріально-технічна база та фінан­сове забезпечення в районі є близькими до середніх у державі. За показниками результативності науково-технічної діяльності (по­казники кількості виконаних розробок, їх характеру і технічного рівня, дані, що стосуються патентно-ліцензійної діяльності, а та­кож міжнародного співробітництва) області Карпатського району відрізняються найвищими в Україні значеннями.

 

44