Главная->Регіональна економіка->Содержание->7.2.7. Карпатський економічний район

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

7.2.7. Карпатський економічний район

 

1. Місце і роль Карпатського економічного району в економіці України.

2. Характеристика природно-ресурсного, демографіч­ного, виробничого та науково-технічного потенціалу району.

 

3.  Галузева і територіальна структура господарства ра­йону.

4.  Основні напрями соціально-економічного розвитку Карпатського економічного району.

1.     Місце і роль Карпатського економічного району в економіці країни

Карпатський економічний район включає чотири об­ласті: Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську і Чернівець­ку. Він розташований на крайньому заході України, охоплює більшу частину історичної Галичини, Закарпаття та Буковини і межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Карпатський економічний район займає площу 56,6 тис. км[2] (9,4 % території України). Він має вигідне економіко-географічне положення як в Україні, так і в Європі: знаходиться на перехресті історичних комунікаційних шляхів з портів Чорного та Балтійсь­кого морів, з Києва, Центральної та Західної Європи.

Карпатський економічний район займає прикордонне поло­ження. Його територію перетинає в усіх напрямах густа мережа залізниць і автошляхів, що виходять на західний кордон до сусід­ніх держав. Через територію району проходять трансєвропейські нафто- і газопроводи.

Прикордонне положення, специфічні природні умови вплину­ли на формування господарського комплексу і визначили місце району в загальнодержавному поділі праці. Експортна продукція району досить важлива: продукція хімічної, нафтохімічної галу­зей промисловості, машинобудування, деревообробної, легкої та харчової промисловості (табл. 7.7).

За даними Держкомстату України, на території Карпатського економічного району станом на 01.01.2008 р. проживало 6089 тис. осіб (13,1 % населення України), в тому числі близько З млн осіб у містах і майже 3,1 млн осіб у сільській місцевості. Район належить до найменш урбанізованих. Рівень урбанізації в ньому складає 56,6 %, а в Закарпатській області частка міського населення ще нижча — 37,5 %.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ у 2007 р.

Показники

Україна

Карпатський

район

Закарпатська

область

Львівська

область

Івано-

Франківська

область

Чернігівська

область

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

Територія, тис. км2

603,5

56,6

9,4

12,8

2,1

21,8

3,6

13,9

2,3

8,1

1,3

Чисельність наявного на­селення, тис. чол.

46 372,7

6089

13,1

1242,6

2,7

2559,8

5,5

1382,6

3

904

1,9

— міського

31 668,8

2977,8

9,4

461,4

1,5

1548

4,9

593,3

1,9

375,1

1,2

— сільського

14 703,9

3110,9

21,2

781,2

5,3

1011

6,9

789,3

5,4

529,4

3,6

— відсоток міського

68,3

45,5

66,6

37,1

54,3

60,5

88,6

42,9

62,8

41,5

60,8

— щільність, осіб на 1 км2

77

106,25

138

97

126

117

152

99

129

112

145

Валовий регіональний про­дукт, млн грн, 2006 р.

544 153

46 113

8,4

8185

1,5

21 486

3,9

11 316

2,1

5126

0,9

Валовий регіональний про­дукт на одну особу, грн

11 630

7183,5

76,6

6576

70,2

8351

89

8157

87

5650

60,3

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ

1 187 020

119 501

10,1

19 851

1,7

60 391

5,1

23 775

2

15 484

1,3

Експорт товарів, млн дол.

49 296,1

3347,6

6,7

1148,0

2,3

1036,7

2,1

1005,4

2,0

157,5

0,3

Імпорт товарів, млн дол.

60618,0

3929,5

6,5

1552,5

2,6

1454,0

2,4

789,0

1,3

134,0

0,2

Експорт послуг, млн дол.

9038,9

155,3

1,7

38,6

0,4

93,1

1,03

20,3

0,2

3,3

0,03

 

Показники

Україна

Карпатський

район

Закарпатська

область

Львівська

область

Івано-

Франківська

область

Чернігівська

область

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

Імпорт послуг, млн дол.

4980,6

102,3

2,1

25,1

0,5

58,5

1,2

15,5

0,3

3,2

0,06

Прямі іноземні інвестиції в регіони України, на кі­нець року, млн дол.

29 489,4

1623

5,6

345,3

1,2

841,4

2,9

385,1

1,3

51,2

0,2

Загальний коефіцієнт на­роджуваності, на 1000 чол. наявного населення

10,2

11,75

115

13,5

132

10,7

105

11,7

115

11,1

109

Загальний коефіцієнт смерт­ності, на 1000 чол. наявно­го населення

16,4

13,05

79,6

13,3

81,1

13,6

82,9

13,6

82,9

11,7

71

Коефіцієнт природного при­росту, на 1000 наявного насе­лення

-6,2

-3,23

52,1

-0,1

1,6

-5,7

91,9

-3,9

62,9

-3,2

51,6

Сальдо міжрегіональної міг­рації, осіб

-2695

-1072

-996

-114

-513

Сальдо міждержавної міг­рації, осіб

16 838

-844

4,9

^193

2,9

-201

1,2

-87

0,5

-63

0,3

Чисельність зареєстрова­них безробітних, тис. чол.

642,3

209,4

14,8

37,0

2,6

90,4

6,4

46,8

3,3

35,2

2,5

Середньомісячна номіналь­на зарплата найманих пра­цівників, грн

1351

1126

83,3

1091

80,8

11,83

87,6

1180

87,3

1051

77,8

 

Валовий регіональний продукт регіону становить 8,4 % від за­гального в Україні, а в розрахунку на одну особу він менший за середнє значення по країні (76,6 % її загального показника). Екс­порт товарів з регіону у 2007 р. дорівнював 6,7 % від загального по Україні, що є одним з найнижчих показників серед регіонів України, а імпорт — 6,5 %. Експорт послуг складав 1,7 %, а їх імпорт — 2,1 %.

Прямі іноземні інвестиції на кінець 2007 р. досягай 1,6 млрд дол., що становить 5,5 % від загального обсягу цих інвестицій в Україні.

 

43