Главная->Регіональна економіка->Содержание->4.Основні напрями соціально- економічного розвитку Подільського економічного району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

4.Основні напрями соціально- економічного розвитку Подільського економічного району

Район має значні потенційні можливості для свого по­дальшого розвитку. Останнім часом тут загострилися проблеми комплексного характеру: зазнала значних змін галузева структу­ра економіки району, згорнули виробничу діяльність (у деяких випадках до закриття) підприємства радіо- й електротехнічної промисловості, помітно знизили обсяг виробництва підприємства паливно-енергетичного комплексу, хімічної промисловості та сільського господарства. Головними завданнями району нині є завантаження виробничих потужностей і зниження безробіття, рівень якого надто високий. Великою господарською проблемою в районі залишається збереження та збільшення родючості сіль­ськогосподарських угідь. У промисловості району, як і раніше, спостерігаються: висока частка застарілих технологій і устатку­вання, низькі темпи модернізації та оновлення виробництва, впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій, розвиток екологічно орієнтованої енергетики, зокрема викорис­тання гідроресурсів малих річок. Невирішеними залишаються демографічні проблеми: продовжують зменшуватися рівень на­роджуваності і збільшуватися показники смертності, особливо в сільській місцевості.

Головними напрямами соціально-економічного розвитку По­дільського економічного району повинні стати:

•    чітко виражена соціальна орієнтація, підвищення рівня жит­тя населення, докорінне поліпшення екологічної ситуації району та розширення самофінансування;

•    підвищення техніко-технологічного рівня виробництва в гос­подарському комплексі району, в базових галузях (машинобуду­ванні, електроенергетичній і хімічній промисловості);

•    докорінне оновлення виробничого апарату, основних фондів у харчовій індустрії та легкій промисловості;

•    зростання конкурентоспроможності економіки району та ре­алізація інноваційної стратегії її розвитку, зниження енергоміст- кості виробництва;

•    подолання збитковості та зміцнення фінансового стану сіль­ськогосподарських підприємств;

•    удосконалення розміщення і спеціалізації сільськогосподар­ського виробництва в умовах реформування економіки;

•    збереження й поліпшення родючості сільськогосподарських угідь;

•    активізація господарської діяльності малих міст і селищ мі­ського типу;

•    формування приміських АПК для забезпечення міського на­селення свіжою сільськогосподарською продукцією;

•    вдосконалення інфраструктури АПК Поділля та збалансу­вання її з основними сферами АПК;

•    стимулювання інвестиційної діяльності, зокрема прямих іноземних інвестицій у базові галузі промисловості і сільського господарства;

•    поліпшення демографічної ситуації в районі шляхом підви­щення рівня народжуваності та скорочення рівня смертності.

 

42