Главная->Регіональна економіка->Содержание->3.Галузева і територіальна структура господарства району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

3.Галузева і територіальна структура господарства району

Розвиток економіки Подільського економічного райо­ну тісно взаємозв’язаний з відповідними процесами в країні, зок­рема економічна криза негативно позначилася на темпах розвит­ку господарства, на його галузевій структурі, ринку праці, рівні споживання тощо. Лише за роки незалежності обсяги суспільного виробництва зменшилися у районі майже вдвічі.

Провідне місце в економіці району посідає промисловість. У сукупній вартості товарної продукції району на долю промисло­вості припадає понад 44 %. Однак виробництво промислової продукції в розрахунку на одну особу відстає від середньореспуб- ліканського показника більше ніж на третину.

Подільський економічний район спеціалізується переважно на виробництві сільськогосподарської продукції. Тому в галузевій структурі його промисловості превалює комплекс переробних га­лузей АПК. Поряд з ними розвиваються енергетична, паливна, хімічна і нафтохімічна галузі, машинобудування, лісова і дерево­обробна промисловість, промисловість будівельних матеріалів, легка та інші галузі. Така структура склалася завдяки сприятли­вому поєднанню природно-ресурсної бази, економіко-географіч- ного положення та наявних трудових ресурсів.

Промисловість Подільського економічного району має значні виробничі потужності, здатні забезпечити відповідний розвиток продуктивних сил і зайнятість наявних трудових ресурсів.

Паливно-енергетичний комплекс Поділля включає електро­енергетичну й паливну промисловість. Електроенергетика району представлена крупною Ладижинською ДРЕС (Вінницька область) і Хмельницькою АЕС та кількома невеликими гідроелектростан­ціями на Південному Бузі, які щорічно виробляють близько 7 % електроенергії України.

Машинобудівний комплекс району має сучасну структуру ви­робництва і створений у післявоєнні роки. Він охоплює низку підприємств, які обслуговують переважно потреби сільського гос­подарства і харчової промисловості. Крім того, тут побудовані сучасні підприємства приладо- й верстатобудування, які виготов­ляють електротехнічну та інструментальну продукцію. В районі виробляють тракторні деталі, вузли та запасні частини до тракто­рів і комбайнів (Вінниця і Хмельницький); устаткування для цук­рових заводів (Калинівка Вінницької області); бурякозбиральні комбайни (Тернопіль); трансформаторні підстанції, ковальсько- пресове устаткування (Хмельницький); сільськогосподарські ма­шини та деревообробні верстати (Кам’янець-Подільський); елек­троапаратуру (Тернопіль); технологічне устаткування для харчо­вої промисловості (Красилів); автобуси незначної потужності (Староконстантинів).

В структурі промислового виробництва Поділля важливе міс­це займає легка промисловість, яка сторіччями є галуззю спеціа­лізації району і включає текстильну, швейну, взуттєву і трико­тажну галузі. В текстильній промисловості виділяється бавовняна (Тернопіль, Кам’янець-Подільський), вовняна (Дунаєвці й Славу­та), виробництво текстильно-художніх виробів (Заліщики Тернопільської області). Нині район випускає майже 16 % тканин країни.

Швейна промисловість району представлена крупними швей­ними фабриками у Вінниці, Хмельницьку, Тернополі, Кам’янець- Подільському, Могильов-Подільському, Гайсині, Козятині та ін.

Взуттєва промисловість розвинута у Вінниці, Хмельницьку, Тернополі, Тульчині; галантерейна — у Тернополі, Вінниці, Хмельницьку; хутрове виробництво — у Жмеринці; трикотажна промисловість — у Вінниці, Хмельницьку, Тернополі та Кам’я- нець-Подільському.

Велике значення в економіці Подільського економічного ра­йону має харчова промисловість, яка об’єднує 15 великих галу­зей, до складу яких входять понад 3 тис. підприємств. Вони да­ють більше 10 % загальноукраїнського обсягу продукції галузі. Основною галуззю харчової промисловості району залишається цукрова промисловість. До недавна на території району налічу­валася третина цукрових заводів України, найбільшими з яких були Гайсинський, Бершадський, Погребищенський (Вінницька область), Теофіпольський, Кам’янець-Подільський, Волочиський (Хмельницька область), Чортківський, Кременецький (Терно­пільська область) і інші підприємства.

Досить розвинута в районі консервна промисловість, яка ви­робляє плодо-овочеві консерви (Вінниця, Могильов-Подільський, Бар, Гайсин, Тульчин у Вінницькій області; Кам’янець-Поділь- ський, Нова Ушиця, Меджибож, Сатанов у Хмельницькій облас­ті; Підгайці, Заліщики у Тернопільській області).

М’ясна промисловість представлена крупними м’ясокомбіна­тами у Вінниці, Гайсині, Тульчині (Вінницької області), Кам’я- нець-Подільському, Шепетівці (Хмельницької), Тернополі, Чорт- кові (Тернопільської області). У кожному адміністративному ра­йоні розвинута молочна промисловість, яка виробляє масло, си­ри, молочні продукти, сухе знежирене молоко. Широкого розвитку в районі набула також борошномельна і круп’яна про­мисловість (Вінниця, Вапнярка, Гайсин, Хмельницький, Терно­піль, Чортків, Кременець, Бережани тощо).

В Подільському економічному районі важливу роль відіграє промисловість будівельних матеріалів, яка працює переважно на місцевій сировині. Серед її галузей найбільше значення має це­ментна промисловість (Кам’янець-Подільський), видобуток гра­нітів (Гніваньський і Губниківський гранітні кар’єри), каолінів (Глухівці, Турбів). На території району працює понад 40 цегель­них заводів, виробництво вапнякових блоків (Джурин), залізобе­тонних виробів та конструкцій (Вінниця, Хмельницький, Кам’я- нець-Подільський, Гнівань, Ладижин).

Хімічна промисловість району представлена виробництвом мінеральних добрив, сірчаної кислоти та миючих засобів (Він­ниця).

Деревообробна промисловість району частково працює на власній сировині і виділяється переважно меблевою промислові­стю (Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Кам’янець-Подільсь­кий, Хмельник, Гайсин, Шепетівка, Летичів, Дунаївці, Славута, Кременець, Козотава та ін.). Серед інших галузей промислового комплексу району можна високорозвинутий фарфоро-фаянсову (Полоне, Тернопіль), виробництво пластмас (Подволочиськ), скля­ну (Славута) та фармацевтичну промисловість (Тернопіль).

Подільський економічний район має високорозвинутий агро­промисловий комплекс, який базується на інтенсивному багатога­лузевому сільському господарстві і харчовій промисловості. Ос­новною галуззю сільського господарства району залишається рослинництво, яке базується на родючих ґрунтах (чорноземах та сірих лісових). Основу рослинництва району складає зернове гос­подарство (район дає понад 15 % виробництва зернових у країні).

Головними зерновими культурами є озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, зернобобові, а також овес, просо і гречка.

З технічних культур найбільші площі займають цукрові буря­ки і соняшник. Велика увага приділяється картоплярству та садів­ництву.

У тваринництві переважає молочно-м’ясне скотарство і сви­нарство. Добре розвинуто в районі й птахівництво, ставкове риб­ництво та бджільництво. Тваринництво району має багату кор­мову базу, яка забезпечується переважно відходами харчової промисловості (цукрової, спиртової, плодоовочеконсервної), кор­мовими культурами та відносно розвинутою комбікормовою промисловістю.

В цілому спеціалізація сільського господарства району на цук­ровому буряківництві, зерновому господарстві, картоплярстві і молочно-м’ясному скотарстві відповідає природно-економічним передумовам господарювання.

Подальше поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва повинно бути спрямовано на збільшення виробницт­ва зерна, прискорений розвиток м’ясо-молочного напряму тва­ринництва та на створення умов для ефективного функціонуван­ня цукрового буряківництва з метою підвищення місткості сиро­винної бази розвитку цукрової промисловості як провідної експортно орієнтованої галузі району.

Транспортний комплекс. Подільський економічний район має досить густу мережу залізничних і автомобільних шляхів сполу­чення. Протяжність залізниць тут складає майже 2,5 тис. км, ос­новні їх лінії проходять у напрямі Київ—Одеса, Київ—Львів, Вап­нярка—Знам’янка, Козятин—Бердичів, Київ—Чернівці тощо. Майже 21 тис. км автомобільних шляхів мають тверде покриття. Основні автомобільні шляхи — це Луцьк—Тернопіль—Чернівці, Львів—Хмельницький—Київ. Через територію району проходять два трансєвропейські газопроводи: Оренбург-Західний кордон («Союз») та Уренгой—Помари—Ужгород.

Розвиток соціальної сфери Подільського економічного району за роки незалежності (1991—2008 рр.) характеризувався негатив­ними тенденціями поступової її деградації. Значне зниження рів­ня розвитку соціального комплексу мало місце в торгівлі і гро­мадському харчуванні, побутовому обслуговуванні. Зменшилися обсяги житлового будівництва і введення в експлуатацію серед­ніх закладів освіти й закладів охорони здоров’я, зокрема в сільсь­кій місцевості. Скоротилася кількість місць у рекреаційних за­кладах, частота відвідувань театрів та кінозалів.

В галузях медичного обслуговування та охорони здоров’я ра­йон відстає від середніх показників в Україні. Особливо це сто­сується амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість яких у ра­йоні помітно недостатня. Не повністю забезпечені медичні установи району кваліфікованими медичними кадрами (лікарями і середнім медичним персоналом).

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в районі залежить від багатьох чинників, насамперед від конкурентоспроможності продукції на міжнародних ринках. Нині найбільш експортоспро- можною галуззю в районі залишається харчова промисловість. Район експортує цукор, спирт, плодоовочеві консерви, масло, сир, молочні продукти, сухе знежирене молоко, а також цемент, продукцію електротехнічної промисловості, бурякозбиральні комбайни, тракторні деталі, технологічне устаткування для галу­зей харчової промисловості, мінеральні добрива, зерно, овочі, фрукти (яблука, сливи). В імпорті переважають вугілля, чорні і кольорові метали, лісоматеріали, вантажні та легкові автомобілі, автобуси, синтетичні і штучні волокна, машини й устаткування, прилади.

 

41