Главная->Регіональна економіка->Содержание->2. Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

2. Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

Природно-ресурсний потенціал. До природних ресур­сів Подільського економічного району, що мають комплексо­утворювальний характер, належать земельні, лісові, мінеральні, водні і рекреаційні ресурси.

Природні сільськогосподарські ресурси нині є основою фор­мування виробничих комплексів, їх структури, типу розселення та рівня освоєності території району. Переважання різних типів чорноземів і сірих лісових грунтів зумовило високий рівень ви­користання земельних ресурсів: майже 81 % земельного фонду району становлять сільськогосподарські угіддя.

Мінеральні ресурси є основою розвитку промисловості буді­вельних матеріалів міжнародного значення (цементна промисло­вість, видобуток гранітів та гнейсів, каолінів і вогнетривких глин тощо). Особливе місце за своїм функціональним призначенням належить рекреаційним ресурсам. У районі відомі 20 родовищ мінеральних вод: радонові води Хмельника (Вінницька область), сульфідні с. Конопківки, хлоридні с. Гусятина (Тернопільська область) та радонові води типу «Нафтуся» Збручанського, Сата- нівського родовищ (Хмельницька область).

Демографічний потенціал. Чисельність населення. Поділь­ський район є одним з найменш населених районів Украї­ни. Станом на 1 січня 2008 р. на його території проживало

4121,1     тис. чол. (8,9 % усього населення України). За період 1995—2007 рр. чисельністя наявного населення району скоро­тилася майже на 10 %.

Густота населення району є меншою за середню густоту на­селення в Україні і складає 68 чол. на 1 км2.

Відтворення населення. Народжуваність у Подільському еко­номічному районі відповідає середнім значенням в Україні. Її кое­фіцієнт у 2007 р. становив 10,2 %о. Смертність у районі переви­щує середні показники в Україні (відповідно 16,6 і 16,4 %0). Кое­фіцієнт природного скорочення населення внаслідок таких тен­денцій теж перевищує середньоукраїнські значення і складає мінус 6,4 %о (в Україні — 6,2 %о).

Коефіцієнт народжуваності у Вінницькій області протягом 1990—2001 рр. знизився з 12,4 до 8,2 %о, потім поступово зрос­тав, досягнувши у 2007 р. 10,0 %о. У Хмельницькій області відбу­лося скорочення народжуваності з 12,9 до 8,4 %о, а в подальші роки — поступове підвищення до 10,1 %о. У Тернопільській об­ласті народжуваність є найвищою в регіоні: її коефіцієнт змен­шився з 15,8 до 10,4 %о у 2007 р.

Коефіцієнти смертності у Вінницькій та Хмельницькій облас­тях є вищими, ніж у Тернопільській. Якщо в перших двох облас­тях вони зросли за період 1990—2005 рр. відповідно з 14,5 до

18.1 %о і з 13,5 до 17,4 %о, то в Рівненській області — з 10,6 до

14.2 %о. В останні роки спостерігається певне зниження коефіцієн­та смертності: на 2007 р. він дорівнював у зазначених областях відповідно 17,5, 17,0 і 14,9 %о.

Трудовий потенціал. Район є трудонадлишковим і характе­ризується значною еміграцією населення, особливо молоді, яка зумовлена обмеженістю місць прикладання робочої сили на селі.

Чисельність економічно активного населення в районі в І пів­річчі 2008 р. становила 1909,4 тис. осіб (або 8,5 % від кількості всього економічно активного населення в Україні), у тому числі у Вінницькій області — 784,7 тис. осіб (63,5 % до всього населення відповідного віку), у Тернопільській — 475,3 тис. (59,4 %), у Хмельницькій області — 649,4 тис. осіб (64,9 %).

У районі є великі надлишки працездатного населення, особли­во це стосується Тернопільської області, де рівень безробіття, за методологією МОП, та рівень зареєстрованого безробіття є най­вищими в Україні. Загалом, показники безробіття, за методологі­єю МОП, у І половині 2008 р. в районі перевищують середній рі­вень в Україні: у Вінницькій області безробіття складає 6,3 % до економічно активного населення відповідного віку, в Тернопіль­ській — 8,9, у Хмельницькій області — 8,2 %. Це ж стосується і частки зареєстрованих безробітних — відповідно 4,6, 6,5, і 4,1 % при середньому показникові в Україні 3 %.

Оскільки Поділля — це регіон з агропромисловою орієнтаці­єю господарства, для нього характерним є негативне явище се­зонного безробіття, пов’язаного з перервами у сільськогосподар­ських роботах.

Виробничий та науково-технічний потенціал. Обсяги ос­новних засобів району складають 5,1 % їх обсягів по Україні. Найбільша частина основних фондів у районі припадає на Вінни­цьку (41,4%), Хмельницьку (37,4%) і найменша — на Терно­пільську область (21,2 %). Основні виробничі фонди зосереджені в промисловості (майже чверть їх), сільському господарстві (бли­зько 25 %), а також на транспорті і зв’язку та в будівництві. Сту­пінь зносу основних фондів у районі — майже 48 %, у тому числі у Вінницькій — 53 %, Хмельницькій — 41 і Тернопільській обла­сті — 48 %.

Науково-технічний потенціал району зосереджений у 55 нау­ково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, де нині працює трохи більше ЗО % від чисельності працюючих у 1990 р.

 

40