Главная->Регіональна економіка->Содержание->3.Галузева і територіальна структура господарства району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

3.Галузева і територіальна структура господарства району

У загальнонаціональному господарському комплексі Поліський економічний район є невід’ємною ланкою. Для га­лузевої структури валової доданої вартості господарства району характерна підвищена частка сільського господарства і значно нижча питома вага промисловості, транспорту і зв’язку, будівни­цтва, житлово-комунального господарства, галузей сфери обігу та послуг.

Спеціалізація промислового комплексу району характеризу­ється значною часткою продукції переробних галузей АПК. Галузями спеціалізації Поліського економічного району є де­ревообробна й целюлозно-паперова промисловість, будівельна галузь та легка промисловість. Крім перелічених галузей, ве­лике значення в розвитку господарства району мають електро­енергетика, хімічна, нафтохімічна та паливна промисловість, які й визначають місце району в міжрегіональному поділі пра­ці в Україні.

Галузі агропромислового комплексу переважно визначають спеціалізацію Поліського економічного району. В структурі АПК району виділяються сільське господарство та харчова промисло­вість. У західній частині району частка сільського господарства вища, ніж у східній, яка має більшу частку переробних галузей і виробництва засобів виробництва для АПК. Сільське господарст­во району спеціалізується на скотарстві молочно-м’ясного на­пряму, свинарстві, вирощуванні цукрових буряків, картоплі, льо- ну-довгунця, зерна, зернобобових, плодів, овочів, ягід, культур­них грибів та консервів з них. У районі добре розвинуто птахів­ництво, а навколо міст і промислових центрів — приміські АПК з потужними переробними галузями АПК: м’ясо-молочною, борош­номельною, консервною, цукровою, маслосироробною, спирто­вою, кондитерською, тютюновою промисловістю. Експортне значення мають крохмальна, комбікормова, виноробна, плодо­овочева галузі, виробництво горілчаних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, мінеральні води. Економічна криза, яка ще більше загострилася нині, призвела до зниження як розмірів сільськогосподарського виробництва, так і обсягів продукції хар­чової промисловості.

Транспортний комплекс Поліського економічного району до­сить розвинутий і вигідно відрізняється від інших регіонів краї­ни. Через район проходять важливі залізниці та автомобільні шляхи, в тому числі транспортні коридори міжнародного значен­ня: Росія — Україна — Польща; Україна — Білорусь. Вузлові транспортні центри — Чернігів, Житомир, Рівне, Коростень, Луцьк. Головним водним шляхом району є р. Десна, а також Остер, Горинь, Дніпро. Роль транспортних вузлів у господарстві району повинна зростати, а прикордонні області мають стати осередками міжнародного співробітництва у прикордонних регі­онах Україна—Білорусь—Польща та Україна—Росія—Білорусь.

Розвиток соціальної сфери району помітно відстає від серед- ньоукраїнського рівня: низькі доходи населення, у тому числі заробітна плата працівників усіх сфер економіки, обсяги роздріб­ного товарообігу на душу населення є меншими, ніж в Україні в цілому. Скорочується кількість дошкільних закладів, проте сфе­ра освіти характеризується позитивними показниками: зростає кількість вищих навчальних закладів і відповідно студентів у них, науково-дослідних інститутів, наукових кадрів. Низькі в районі і показники місткості амбулаторно-поліклінічних закла­дів порівняно із середньоукраїнськими показниками, не виста­чає лікарів. Тому таке становище в соціальній сфері Поліського економічного району, враховуючи його статус постраждалого від аварії на ЧАЕС, є незадовільним. Район імпортує га:. нафто­продукти, вугілля; експортує продукцію машинобудування, хар­чової, легкої, деревообробної та промисловості будівельних ма­теріалів.

 

36