Главная->Регіональна економіка->Содержание->1.Місце і роль Поліського економічного району в економіці країни

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

1.Місце і роль Поліського економічного району в економіці країни

До складу Поліського економічного району входять: Волинська, Житомирська, Рівненська та Чернігівська області. Площа району становить майже 102 тис. км2. Район розташова­ний у зоні Полісся. Переважно рівнинний характер місцевості, висока для України лісистість, задовільна забезпеченість водни­ми ресурсами створюють сприятливі умови для розвитку галузей аграрного виробництва, промисловості та інфраструктури. Однак наявність досить значних лісових ресурсів, великої кількості пе­резволожених місцевостей, у тому числі боліт (на Полісся припа­дає до половини заболочених земель України) у багатьох випад­ках потребує здійснення комплексу меліоративних робіт для підвищення ефективності господарської діяльності. Район знахо­диться вздовж північного кордону України з Білоруссю, межує з економічно розвинутими районами країни. Через нього прохо­дять важливі транспортні мережі, що з’єднують Україну з Біло­руссю, Росією і країнами Західної Європи. Таким чином, Полісь­кий економічний район є сполучною ланкою, з одного боку, між Україною і Білоруссю, Польщею, країнами Північної Європи та Балтії, а з другого, між Росією та Західною Європою. Стратегічне положення району дає змогу активно залучати його до торгове­льних та виробничих взаємовідносин України з іншими держава­ми, до створення вільних економічних зон, зон міжрегіонального і міждержавного співробітництва (табл. 7.5).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛІСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ у 2007 р.

Показники

Україна

Поліський

район

Волинська

область

Житомирська

область

Рівненська

область

Чернігівська

область

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

Територія, тис. км2

603,5

102,1

16,9

20,2

3,3

29,9

5,0

20,1

3,3

31,9

5,3

Чисельність наявного на­селення, тис. чол.

46 372,7

4620,8

9,2

1036,4

2,2

1305,5

2,8

1152,0

2,4

1135,9

2,4

міського

31 668,8

2522,5

8,0

530,2

1,7

747,4

2,4

547,8

1,7

697,1

2,2

сільського

14 703,9

2107,3

14,3

506,2

3,4

558,1

3,8

604,2

4,1

438,8

3,0

відсоток міського

68,3

54,5

79,8

51,2

75,0

57,3

84,0

47,5

70,0

61,4

9,0

щільність, осіб на 1 км2

77

45

58,7

51

66,2

44

57,1

57

74,0

36

46,8

Валовий регіональний про­дукт, млн грн, 2006 р.

544 153

3434,5

6,3

7687

1,4

8784

1,6

8924

1,6

8950

1,6

Валовий регіональний про­дукт на одну особу, грн

11 630

29471

253,4

7397

63,6

6636

57,1

7724

66,4

7714

66,3

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ

1 187 020

78 025

6,5

17 960

1,5

23 079

1,9

18 293

1,5

18 693

1,6

Експорт товарів, млн дол.

49 296,1

1574,7

3,2

422,4

0,9

405,1

0,8

384,7

0,8

362,5

0,7

Імпорт товарів, млн дол.

60 618,0

2048,5

3,4

1055,6

1,7

294,8

0,5

416,5

0,7

281,6

0,5

Експорт послуг, млн дол.

9038,9

94,9

1,1

25,4

0,3

8,7

0,1

55,4

0,6

4,1

од

238

 

Показники

Україна

Поліський

район

Волинська

область

Житомирська

область

Рівненська

область

Чернігівська

область

усього

У % ДО України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

У % до України

усього

у % до України

Імпорт послуг, млн дол.

4980,6

65,3

1,3

26,4

0,5

5,9

од

19,4

0,4

13,6

0,3

Прямі іноземні інвестиції в регіони України на кі­нець року, млн дол.

29 489,4

906,3

4,3

397,0

1,9

173,6

0,8

247,1

1,2

88,6

0,4

Загальний коефіцієнт на­роджуваності, на 1000 чол. наявного населення

10,2

11,6

113,7

13,5

132,4

10,9

106,9

13,7

134,3

8,3

81,4

Загальний коефіцієнт смерт­ності, на 1000 чол. наявно­го населення

16,4

17,7

107,9

14,9

90,9

18,5

112,8

14,0

85,4

21,4

130,5

Коефіцієнт природного при­росту, на 1000 чол. наяв­ного населення

-6,2

-6,1

98,4

-1,4

22,6

-7,6

122,6

-0,3

4,8

-13,1

211,3

Сальдо міжрегіональної міг­рації, осіб

-3928

100,0

226

-1705

43,4

-1387

35,3

-1062

27,0

Сальдо міждержавної міг­рації, осіб

16 838

-1023

-337

-39

-584

-63

Чисельність зареєстрова­них безробітних, тис. чол.

642,3

190,6

28,9

16,5

2,4

25,7

3,9

27,2

4,1

21,2

3,2

Середньомісячна номіналь­на зарплата найманих пра­цівників, грн

1351

1048,8

77,6

1013

75,8

1033

76,5

1133

83,9

1016

75,2

239

 

За даними Держкомстату, на території Поліського економіч­ного району станом на 01.01.2008 р. проживало 4,6 млн чол., з них 2,5 млн осіб — міське (8,0 %) і 2,1 млн осіб — сільське насе­лення (14,3 %). Район відноситься до регіонів з постійним зрос­танням питомої ваги міського населення та зменшенням частки населення в сільській місцевості.

 

34