Главная->Регіональна економіка->Содержание->3.Основні напрями соціально-економічного розвитку Придніпровського економічного району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

3.Основні напрями соціально-економічного розвитку Придніпровського економічного району

Аналіз сучасного стану економіки Придніпровського економічного району свідчить про наявність диспропорцій в її розвитку: зменшення обсягів видобутку основних корисних ко­палин; небезпечні еколого-економічні тенденції в землекористу­ванні; дефіцит паливних, водних і лісових ресурсів; недостатній рівень розвитку соціальної сфери; посилення дезінтеграції еко­номічного простору; недосконалість внутрішньогалузевої струк­тури економіки, окремих її сфер та галузей; необгрунтоване по­силення сировинної спрямованості структури господарського комплексу; порушення пропорцій між виробничою і невиробни­чою сферами; розбалансованість пропорції між сферами АПК; загострення екологічних проблем.

Основними напрямками стабілізації виробництва Придніп­ров’я є:

•    підвищення ефективності районного виробництва через струк­турну перебудову промисловості, зменшення її ресурсомісткості;

•    фінансове оздоровлення економіки району за допомогою важелів, які впливають на платоспроможність підприємств і на­селення;

•    підтримка реального сектора економіки через державне фінан­сування й пільгове кредитування розвитку пріоритетних галузей;

•    стимулювання інвестиційної діяльності, зокрема прямих іноземних інвестицій у базові галузі промисловості і сільського господарства;

•    послаблення залежності від паливно-енергетичних ресурсів у результаті зниження рівня енергомісткості та матеріаломісткос­ті продукції;

•    створення необхідної законодавчої та нормативної бази що­до стимулювання експорту готової високотехнологічної продук­ції на противагу вивозу гірничо-рудної сировини;

•    прискорений розвиток соціальної сфери і суттєве поліпшен­ня життєвого рівня населення (збільшення реальних доходів, під­вищення рівня охорони здоров’я населення);

•    поліпшення екологічної ситуації за рахунок створення ефек­тивних очисних комплексів, рекультивації порушених природних ландшафтів, впровадження системи екологічного моніторингу;

•    використання науково-технічного й виробничого потенціалу району для створення технопарків;

•    прискорений розвиток малих і середніх міст та обмеження зростання великих міст.

Придніпровський економічний район збереже своє значення потужного індустріального регіону України і перейде на новий рівень розвитку на основі інноваційного оновлення всіх сфер життєдіяльності.

 

31