Главная->Регіональна економіка->Содержание->2.Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

2.Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

 

Природно-ресурсний потенціал. У Придніпровсь­кому економічному районі нині зосереджена п’ята частина природно-ресурсного потенціалу, з них третина — мінерально- сировинні ресурси країни. За рівнем концентрації і різно­манітності природних ресурсів район посідає перше місце в Україні. Тут знаходяться близько 300 родовищ корисних копа­лин, майже 80 % загальних запасів бурого вугілля (Дніпровсь­кий буровугільний басейн), чверть запасів кам’яного вугілля (Західний Донбас), 80 % залізної руди (Криворізький залізоруд­ний басейн і Білозерський залізорудний район), значні запаси руд кольорових металів, каоліну, вогнетривких глин, рідкісних металів.

У Придніпровському економічному районі зосереджено май­же 14 % загальної земельної площі України. В ґрунтовому покри­ві переважають чорноземи (майже половина площі сільськогоспо­дарських земель) та сірі лісові ґрунти.

Демографічний потенціал. Чисельність населення Придніп­ровського економічного району на початок 2008 р. становила 6271,0 тис. осіб (13,5 % загальної чисельності населення України, займаючи 13,9 % площі території держави). За період з 1995 по

2007 рр. кількість населення району скоротилася на 12,5 %, у то­му числі за рахунок сільського населення — на 194,7 тис. осіб, міського — на 699 тис. осіб. Зменшення чисельності населення району відбувалося, передусім, через зростання смертності та зниження народжуваності.

Густота населення району на початок 2008 р. становила

75,9   тис. осіб на 1 км2 (в Україні — 77 осіб на 1 км2).

Відтворення населення. Показники народжуваності, смерт­ності й природного приросту населення Придніпровського економічного району є гіршими за середньоукраїнські і скла­дають відповідно 9,9 %о, 17,5 та мінус 7,6 %о. Показник дитячої смертності тут дорівнює 11,8 %о і є вищим, ніж у середньому в Україні.

Загальний коефіцієнт народжуваності у Дніпропетровській області протягом 1990—1999 рр. знизився з 12,3 до 7,1 %о, у За­порізькій області — з 12,4 до 7 %о, а в Кіровоградській області — продовжував зменшуватися до 2001 р. з 12,6 до 7,6 %о. У цих об­ластях коефіцієнти народжуваності почали зростати з початку нового тисячоліття відповідно до 10,1, 9,6 і 9,6 %о, проте всі вони були нижчими за середній показник в Україні.

Загальний коефіцієнт смертності у Дніпропетровській області у 1990—1995 рр. поступово зростав з 11,8 до 15,8 % о. У подальші роки відбувалися його коливання з 14,8 %о у 1998 р. до 17,5 %о у

2007 р. У Запорізькій області за цей період він збільшення з 11,9 до 15,4 %о, а в подальші роки змінювався від 14,4 %0 у 1998 р. до

16,7    %о у 2007 р. У Кіровоградській області коефіцієнт смертності підвищився з 14,5 %о у 1990 р. до 17,7 %о у 1995 р. Потім він ко­ливався з 16,5 %о у 1998 р. до 18,4 %0 у 2007 р.

Вікова структура. Спостерігається процес постаріння насе­лення Придніпровського економічного району. Питома вага на­

селення старше працездатного віку в загальній чисельності зрос­ла з 23,6 % у 1990 році до 25,2 % у 2007 р. У віковій структурі населення частка осіб працездатного віку у 1990 р. становила

58,3   %, у 2007 р. — 60,1 %, але надалі частка населення похилого віку буде зростатиме, а частка населення працездатного віку (й особливо дітей) зменшуватиметься.

Трудовий потенціал. Чисельність економічно активного на­селення віком 15—70 років у Придніпровському економічному районі в І півріччі 2008 р. становила 3090,5 тис. осіб (або 13,8 % зайнятого населення України): у Дніпропетровській області — 1678 тис. осіб (63,6 % всього населення відповідного віку), у За­порізькій — 909,5 тис. (63,6 %), у Кіровоградській — 503 тис. осіб (64,1 %). У структурі зайнятості регіон має одну з найбіль­ших у державі питому вагу зайнятих у сфері матеріального вироб­ництва й у галузі, промисловості, зокрема.

Починаючи з 1992 р., у Придніпров’ї зростала чисельність безробітних. На кінець 2000 р. вона становила 161 тис. осіб, або — 4,2 % ( в Україні — 4,3 %). Надалі кількість безробітних почала скорочуватися. Частка зареєстрованих безробітних у І по­ловині 2008 р. у Дніпропетровській та Запорізькій областях була нижчою за середній показник в Україні (відповідно 2,1 і 2,9 %), у Кіровоградській області — вищою (4,1 %).

Показники безробіття, за методологією МОП, у І половині

2008 р. в Придніпровському економічному районі приблизно від­повідали середньому показникові в Україні: у Дніпропетровській та Запорізькій областях частка безробітних була дещо нижчою за середній рівень по Україні і складала відповідно 4,9 та 5,7 %, в Кіровоградській області — дещо вищою —1,5%.

Виробничий та науково-технічний потенціал. Район має потужний виробничий потенціал. На його долю припадає майже 18 % основних фондів України, в тому числі близько чверті ос­новних фондів промисловості, 12 % — сільського господарства, майже 13 % — транспорту і зв’язку.

У Придніпровському економічному районі зосереджений по­тужний науково-технічний потенціал, який включає понад 160 організацій, у тому числі понад 80 вищих навчальних закладів. На базі науково-технічного потенціалу Придніпров’я вирішують­ся комплексні проблеми, пов’язані з використанням мінеральних ресурсів на основі їх глибокої переробки, металургійного й ма­шинобудівного виробництва, охорони здоров’я населення та оздоровлення екологічного стану району.

 Придніпровському економічному районі розвинуті всі види транспорту: авіаційний, залізничний, автомобільний, трубопро­відний і річковий. Територію району перетинають найважливіші залізниці, які з’єднують найбільші сировинні бази країни — кам’яновугільний Донбас, залізорудне Криворіжжя та Нікополь­ський марганцеворудний басейн.

В Придніпров’ї розвинута мережа автомобільних шляхів, пе­реважна більшість яких мають тверде покриття. Основними ав­томобільними трасами є: Київ—Дніпропетровськ—Запоріжжя— Сімферополь, Київ—Дніпропетровськ—Донецьк та ін.

Водний транспорт району представлений річковим (Дніпро) і морським транспортом (Азовське море). Найбільші річкові порти знаходяться у Дніпропетровську, Запоріжжі, Дніпродзержинську, морські — у Бердянську.

В галузях соціальної сфери зосереджено понад 30 % основних фондів та трудових ресурсів району. В її складі понад 60 % припа­дає на матеріально-побутові галузі (торгівлю, громадське харчу­вання, житлово-комунальне господарство, побутове обслугову­вання населення) і близько 40 % — на соціально-культурні галузі (освіту, охорону здоров’я, культуру, мистецтво, науку та ін.).

Велика увага в районі приділяється зовнішнім економічніш зв’язкам. Основні експортноорієнтовані галузі Придніпров’я — це металургія, обробка металів, виробництво машин і обладнан­ня. В структурі експорту високу питому вагу займають прокат чорних матеріалів, труби, феросплави, алюміній, титан, магній, продукція машинобудування (верстати, автомобілі, вантажні ва­гони, бурякозбиральні комбайни, трансформатори, цемент тощо), продукція сільського господарства (зерно, соняшник, овочі, фрук­ти), продукція харчової промисловості (сири, масло, олія, м’ясні консерви).

 

30