Главная->Регіональна економіка->Содержание->1.Місце і роль Придніпровського економічного району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

1.Місце і роль Придніпровського економічного району

в економіці України

Придніпровський економічний район займає частину центральної та південно-східної території України. До його скла­ду входять Дніпропетровська, Запорізька і Кіровоградська облас­ті. Район має вигідне економіко-географічне положення: межує з високорозвинутими районами України (Донецьким, Центральним та ін.); має вихід до Азовського моря, його територію перетина­ють важливі транспортні магістралі, тут знаходиться нижня течія судноплавного Дніпра.

Площа району становить 83,7 тис. км (13,9 % території Украї­ни), де проживає майже 6,3 млн чол. (13,5 % загальної чисельно­сті населення). Район характеризується високою густотою насе­лення (75 чол./ км2) та питомою вагою міського населення — майже 78 % проти 68 % у середньому по Україні. Він має досить високий рівень господарського освоєння території. На його долю припадає близько 19 % загального виробництва товарів і послуг та майже 16 % валового регіонального продукту країни.

На території Придніпровського економічного району зосере­джені різноманітні та унікальні мінерально-сировинні ресурси, потенціал запасів яких є найбільш вагомим в Україні. Особливо виділяються запаси руд чорних металів (залізних і марганцевих). Господарський комплекс району забезпечений власними енерго­ресурсами та паливними ресурсами Донбасу, з яким він має тісні виробничі зв’язки. Район має високий потенціал ґрунтових і аг- рокліматичних ресурсів (табл. 7.2).

Закінчення табл. 7.2

Показники

Україна

Придніпровський

район

Дніпропетровська

область

Запорізька область

Кіровоградська

область

усього

у % до України

усього

У % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

Імпорт послуг, млн дол.

4980,6

426,5

8,6

316,5

6,4

104,9

2,1

5,1

0,1

Прямі іноземні інвестиції, млн дол. на кінець 2007 р.

29 489,4

3678,1

12,5

2924,2

9,9

698,4

2,4

55,5

0,2

Загальний коефіцієнт на­роджуваності, на 1000 осіб наявного населення

10,2

9,8

96,1

10,1

99,0

9,6

94,1

9,6

94,1

Загальний коефіцієнт смерт­ності, на 1000 осіб наявно­го населення

16,4

17,5

106,7

17,5

106,7

16,7

101,8

18,4

112,2

Коефіцієнт природного при­росту, на 1000 осіб наявно­го населення

-6,2

-7,7

124,2

-7,4

119,4

-7,1

114,5

-8,8

141,9

Сальдо міжрегіональної міг­рації, осіб

-4607

100,0

718

-

-1124

24,4

-4201

91,2

Сальдо міждержавної міг­рації, осіб

16838

359

2,1

115

0,7

243

1,4

1

0,0

Чисельність зареєстрованих безробітних, тис. чол.

660,3

82,8

12,5

35,3

5,3

26,6

4,0

20,9

3,2

Середньомісячна номіналь­на зарплата найманих пра­цівників, грн

1351

1301

96,3

1455

107,7

1394

103,2

1054

78,0

 

Закінчення табл. 7.2

Показники

Україна

Придніпровський

район

Дніпропетровська

область

Запорізька область

Кіровоградська

область

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % ДО України

усього

у % ДО України

Імпорт послуг, млн дол.

4980,6

426,5

8,6

316,5

6,4

104,9

2,1

5,1

0,1

Прямі іноземні інвестиції, млн дол. на кінець 2007 р.

29 489,4

3678,1

12,5

2924,2

9,9

698,4

2,4

55,5

0,2

Загальний коефіцієнт на­роджуваності, на 1000 осіб наявного населення

10,2

9,8

96,1

10,1

99,0

9,6

94,1

9,6

94,1

Загальний коефіцієнт смерт­ності, на 1000 осіб наявно­го населення

16,4

17,5

106,7

17,5

106,7

16,7

101,8

18,4

112,2

Коефіцієнт природного при­росту, на 1000 осіб наявно­го населення

-6,2

-7,7

124,2

-7,4

119,4

-7,1

114,5

-8,8

141,9

Сальдо міжрегіональної міг­рації, осіб

—4607

100,0

718

-1124

24,4

^1201

91,2

Сальдо міждержавної міг­рації, осіб

16838

359

2,1

115

0,7

243

1,4

1

0,0

Чисельність зареєстрованих безробітних, тис. чол.

660,3

82,8

12,5

35,3

5,3

26,6

4,0

20,9

3,2

Середньомісячна номіналь­на зарплата найманих пра­цівників, грн

1351

1301

96,3

1455

107,7

1394

103,2

1054

78,0

 

У Придніпровському економічному районі зосереджений знач­ний науково-технічний потенціал держави. Наукові школи При­дніпров’я працюють над формуванням та реалізацією космічної програми України, над створенням енергозберігаючих технологій у гірничій справі, металургійній, хімічній промисловості, будів­ництві і сільському господарстві.

Придніпров’я — індустріально розвинутий район. Тут зосере­джено до 18 % основних фондів промисловості та виробляється майже чверть промислової продукції України. Територіальна концентрація промислового виробництва в районі майже в 2 рази вища, ніж у середньому по Україні. Особливо це стосується чор­ної і кольорової металургії, електроенергетики та машинобуду­вання.

Район є одним з провідних виробників продукції чорної мета­лургії в Україні — на його долю припадає три четвертих вироб­ництва металевих труб в Україні, більше половини готового про­кату, майже половина чавуну і сталі, близько 90 % видобутку залізної руди, 100 % марганцевої руди. Тут виробляється третина автомобілів, чверть цементу та ін.

У розвитку сільського господарства Придніпров’я провідними галузями є: а також зернових, олійних, овочевих і глодово- ягідних культур, виробництво продукції молочно-м’ясного ско­тарства, птахівництва, свинарства та тонкорунного вівчарства, які зумовлюють його спеціалізацію в загальнодержавному поділі праці.

 

29