Главная->Регіональна економіка->Содержание->1.Місце і роль Донецького економічного району в еко­номіці України.

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

1.Місце і роль Донецького економічного району в еко­номіці України.

Донецький економічний район включає Донецьку й Луганську області. Площа району — 53,2 тис. км[1], населення — 6,9 млн осіб (2007 р.). Регіон має досить вигідне економіко- географічне положення: межує з економічно розвинутими Схід­ним і Придніпровським економічними районами України, а на сході — з Російською Федерацією. На півдні він має вихід до Азовського моря. Прикордонне розміщення та вихід до Азов­ського моря сприяє формуванню тут спеціальних (вільних) еко­номічних зон, розвитку прикордонного співробітництва і прямих міждержавних економічних зв’язків.

Багатство вугільних ресурсів та близькість джерел сировини і ринків збуту готової продукції, розвинута мережа транспортних комунікацій та висока щільність населення сприяли формуванню потужного багатогалузевого міжрегіонального територіально- виробничого комплексу.

Сучасний Донецький економічний район є одним з найпотуж­ніших в економічному відношенні регіонів України. Займаючи

8,8  % території і зосереджуючи 15,2 % населення, регіон вироб­ляє майже 25,0 % обсягу промислової та 8,0 % обсягу сільського­сподарської продукції країни. Його економічний потенціал — ін­дустріально-аграрний господарський комплекс з переважним розвитком галузей важкої промисловості. В територіальному по­ділі праці район виділяється вугільною промисловістю, електро­енергетикою, чорною металургією, машинобудуванням, хіміч­ною та нафтохімічною промисловістю. Ці галузі спеціалізації району мають не тільки міжрегіональне, але й міжнародне зна­чення (табл. 7.1).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ у 2007 р.

Показники

Україна

Донецький район

Донецька область

Луганська область

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

Територія, тис. км2

603,5

53,2

8,8

26,5

4,4

26,7

4,4

Чисельність наявного насе­лення, тис. чол.

46 372,7

6894

14,9

4539

9,8

2355

5,1

міського

31 668,8

6142

19,4

4104

13,0

2038

6,4

сільського

14 703,9

752

435

3,0

317

2,1

відсоток міського

68,3

89,2

130,5

90,4

132,4

86,5

126,6

щільність, осіб на 1 км2

77

130

168

171

222,0

88

114,3

Валовий регіональний про­дукт, млн грн

544 153

96 520

17,7

72 361

13,3

24 159

4,4

Валовий регіональний про­дукт на одну особу, грн

11 630

12 905

111,0

15 725

135,2

10 085

86,7

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ

1 187 020.

129 808

10,9

87 553

7,4

42 255

3,5

Експорт товарів, млн дол.

49 296,1

14 619

29,7

10 655

21,6

3964

8,1

Імпорт товарів, млн дол.

60 618,0

5936

9,8

4451

7,3

1485

2,5

Експорт послуг, млн дол.

9038,9

433

4,8

399

4,4

34

0,4

Імпорт послуг, млн дол.

4980,6

471

9,5

376

7,5

95

2,0

 

Показники

Україна

Донецький район

Донецька область

Луганська область

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

Прямі іноземні інвестиції, млн дол. на кінець 2007 р.

29 489,4

1716

5,8

1407

4,8

309

1,0

Загальний коефіцієнт наро­джуваності, на 1000 чол. на­явного населення

10,2

8,8

86,3

8,9

87,3

8,6

84,3

Загальний коефіцієнт смерт­ності, на 1000 чол. наявного населення

16,4

17,9

109,1

18,0

109,8

17,7

107,9

Коефіцієнт природного при­росту, на 1000 чол. наявного населення

-6,2

-9Д

146,8

-9,1

146,8

-9,1

146,8

Сальдо міжрегіональної міг­рації, осіб

—4325

100,0

-992

22,9

-3333

77,1

Сальдо міждержавної мігра­ції, осіб

16 838

—601

902

-1503

Чисельність зареєстрованих безробітних, тис. чол.

660,3

202

14,2

126

8,9

76

5,3

Середньомісячна номінальна зарплата найманих праців- І ників, грн

1351 ,

1429 :

1-05,8 '

1535

113,6

1323

97,9

 

 

 

24