РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 1)

ВСТУП

Економіка держави є складною структурованою систе­мою, окремі елементи якої знаходяться у відповідних взаємо­зв’язках, що визначають якість функціонування економічної сис­теми в цілому. Кардинальні зміни в організації суспільства, пере­хід до ринкової моделі господарювання, інтеграція України в між­народне співтовариство та реформування її економічного простору спричинили глибокі структурні зміни в економічній системі. На­самперед, це стосується збільшення територіальної диференціації розвитку регіонів, у межах яких відбуваються складні соціально- економічні перетворення. В цих умовах значно зростає роль регіо­нального підходу щодо оцінки трансформації економічної системи.

Регіони України мають значні природні, демографічні, соці­ально-економічні й інші відмінності, що вимагає їх урахування при визначенні стратегії регіонального розвитку та підкреслює особливу актуальність вивчення регіональної економіки як на­вчальної дисципліни. Регіональна економіка в структурі економіч­них наук розглядається як одна з її невід’ємних ланок, що дослі­джує теоретичні засади формування економіки регіонів, особли­вості та закономірності їх функціонування, проблеми і механізми формування соціально-економічної системи регіону. Крім того, вона є нормативною навчальною дисципліною циклу природни- чонаукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів усіх спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво».

Метою навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є фор­мування у студентів економічних спеціальностей глибоких знань щодо науково-методологічних засад функціонування соціально- економічних систем регіонів, узгодження загальнодержавної і ре­гіональної економічної політики та інтересів, ресурсного забез­печення й організаційно-економічних механізмів комплексного соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням впливу національних та глобальних чинників.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

•    засвоєння студентами економічних спеціальностей теорії ре­гіональної економіки та просторового розвитку господарства;

•    вивчення закономірностей, принципів і факторів розміщення продуктивних сил, теорії економічного районування, змістовних характеристик економічних районів та їх ролі у формуванні регі­ональних соціально-економічних систем України;

•    формування знань про поняття комплексності та комплекс­ного соціально-економічного розвитку регіонів у ринкових умо­вах господарювання;

•    вивчення концептуальних основ державної регіональної полі­тики соціально-економічного розвитку регіонів України, її цілей, завдань і методологічних аспектів прогнозування розвитку регіонів;

•    надання глибоких знань про ресурсне забезпечення розвитку господарства регіонів України;

•    визначення суті та методології оцінки економічного потен­ціалу регіонів, основних напрямків його ефективного викорис­тання;

•    пізнання закономірностей взаємодії людського суспільства та геосфери, специфіки антропогенного впливу на довкілля за су­часного розвитку науково-технічного прогресу; засвоєння прин­ципів раціонального природокористування;

•    розуміння стратегії розвитку в сучасному екологічному се­редовищі; засвоєння понять про екологічний моніторинг, еколо­гічні норми та стандарти;

•    вивчення особливостей сучасної регіональної ситуації в Україні та її складових: соціально-економічної, фінансової, інве­стиційно-інноваційної, екологічної ситуації, визначення рівня со­ціальної напруги в регіонах;

•    набуття студентами основних навичок самостійної оцінки

регіонального підприємницького клімату та інвестиційної при­вабливості регіонів.      ч

Значення дисципліни «Регіональна економіка» полягає у по­глибленні фундаментальної підготовки економістів, формуванні світоглядних ідей щодо об’єктивного характеру процесу регіона- лізації господарства як на світовому рівні, так і в національній економіці та в започаткуванні важливого напрямку — регіоналі- зації економічного мислення.

Зміст навчальної дисципліни «Регіональна економіка» відкри­ває великі можливості для освітніх, виховних та розвивальних цілей, яких потребує реальне життя. Тому питання практичної спрямованості курсу необхідно розглядати як важливу складову формування основних компетенцій фахівців — інформаційної, функціональної, навчально-пізнавальної, ціннісно-смисловий, ко­мунікативної, соціальної тощо.

 

4