РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 1)

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................. 7

ТЕМА 1. Предмет, метод і завдання курсу «Регіональ­на економіка»     9

1.1. Об’єкт і предмет курсу «Регіональна економіка»......... 9

1.2. Основні поняття та наукові категорії регіональної еко­номіки  13

1.3. Місце регіональної економіки в системі наук.............. 15

1.4. Методологічні основи досліджень регіональної еконо­міки      18

1.5. Основні завдання курсу «Регіональна економіка»...... 21

ТЕМА 2. Наукові засади формування регіональних со­ціально-економічних систем      23

2.1. Зміст основних понять «закон», «закономірність»,

«принцип», «фактор», їх об’єктивний характер................ 23

2.2. Загальні закономірності розміщення виробництва та

формування економіки регіонів.......................................... 26

2.3. Принципи та фактори розвитку і розміщення продук­тивних сил, їх суть       29

2.4. Основні етапи розвитку теорій регіональної економіки           33

2.5. Поняття про економічний простір, особливості його

формування та структура................................................................ 37

2.6. Регіональний економічний простір. Його роль у фор­муванні соціально-економічних систем         40

ТЕМА 3. Економічне районування України та форму­вання регіональних господарських систем        43

3.1. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з фор­муванням економічних районів      43

3.2. Економічний район та економічне районування, їхня

суть та основні ознаки......................................................... 45

3.3. Принципи, критерії та чинники економічного району­вання та районоформування  48

3.4. Типи економічних районів та їхні цільові функції....... 51

3.5. Роль районоформування в територіальній організації

регіональних господарських систем................................... 53

3.6. Сучасні мережі економічних районів та їхній склад... 56

ТЕМА 4. Державна регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком          61

4.1. Суть, мета і концепція державної регіональної еконо­мічної політики            61

4.2. Основні напрями та завдання державної регіональної

економічної політики........................................................... 65

4.3. Механізм реалізації державної регіональної економіч­ної політики     65

4.4. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні

державної регіональної економічної політики................... 67

4.5. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів            68

ТЕМА 5. Ресурсний потенціал економіки регіонів України....... 70

5.1. Природно-ресурсний потенціал................................... 70

5.2. Соціально-демографічний і трудовий потенціал......... 77

5.3. Виробничий і науково-технічний потенціал................ 82

5.4. Фінансовий потенціал............................. :................... 86

5.5. Інноваційно-інвестиційний потенціал.......................... 92

ТЕМА 6. Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні регіональні особливості   97

6.1. Структурна трансформація національної та регіональ­ної господарської системи    97

6.2. Особливості трансформаційних процесів у міжгалузе­вих комплексах          105

6.2.1 Паливно-енергетичний комплекс..................... 105

6.2.2 Металургійний комплекс..........................         118

6.2.3 Машинобудівний комплекс.............................. 130

6.2.4 Хімічний комплекс............................................ 137

6.2.5 Лісопромисловий комплекс.............................. 143

6.2.6 Агропромисловий комплекс............................. 152

6.2.7 Транспортний комплекс.................................... 167

6.2.8 Будівельний комплекс....................................... 176

6.2.9 Соціальний комплекс......................................... 183

ТЕМА 7. Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соціально-економічних систем..................................................................................................... 192

7.1. Стійкий розвиток регіональних соціально-економічних

систем................................................................................. 192

7.2. Особливості розвитку економічних районів України як

регіональних соціально-економічних систем.................. 196

7.2.1.                                                                                                                                                                      Донецький економічний район     196

7.2.2.                                                                                                                                                                      Придніпровський економічний район      209

7.2.3.                                                                                                                                                                      Східний економічний район          218

7.2.4.                                                                                                                                                                      Центральний економічний район 229

7.2.5.                                                                                                                                                                      Поліський економічний район      237

7.2.6.                                                                                                                                                                      Подільський економічний район  245

7.2.7.                                                                                                                                                                      Карпатський економічний район  255

7.2.8.                                                                                                                                                                      Причорноморський економічний район  265

ТЕМА 8. Геоекономічне положення України та ії регіонів....... 276

8.1. Суть і значення міжнародних економічних зв’язків.. 276

8.2. Основні форми економічного співробітництва країн

світу.................................................................................... 277

8.3. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.............. 279

8.4. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України

та її регіонів........................................................................ 281

8.5. Експортний потенціал України та її регіонів............. 286

8.6. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв’яз­ків України   292

ТЕМА 9. Наукові основи раціонального природокористу­вання 294

9.1. Предмет вивчення екології......................................... 294

9.2. Методи дослідження екологічних проблем............... 295

9.3. Екосистеми та їх структура, види екосистем............ 296

9.4. Етапи природокористування в Україні....................... 299

9.5. Принципи раціонального природокористування....... 302

ТЕМА 10. Організаційно-правовий механізм управління природокористуванням та охороною довкілля      307

10.1.            Основні важелі механізму управління та зв’язки між

ними.................................................................................... 307

10.2.                                                                                                                                                                                      Екологічний моніторинг, його види та рівні      309

10.3.                                                                                                                                                                                      Нормативи та стандарти якості довкілля............................................................................................ 311

10.4.                                                                                                                                                                                      Екологічне законодавство і механізм його чинності............................................................................. 315

ТЕМА 11. Економічні методи управління природокори­стуванням та природоохоронними процесами         318

11.1.Види економічних методів....................................... 318

11.2.Платежі за ресурси, їх види та нормативи............... 319

11.3.Платежі за забруднення, їх види і критерії нарахування         321

11.4.Збитки від забруднення. Методи розрахунку економі­чних збитків від забруднення компонентів довкілля................................................................... 322

11.5.Економічна ефективність упровадження природоза­хисних заходів та методи її визначення         326

Література................................................................................. 329

 

3