Главная->Регіональна економіка->Содержание->4.5. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 1)

4.5. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів

 

Важливе значення для наукового обґрунтування розвит­ку регіонів має розробка Схеми (прогнозу) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів. Такі схеми розробля­ються на черговий перспективний період науковим підрозділом

НАН України — Радою з вивчення продуктивних сил України. У цих документах розробляються прогнози ресурсного потенціалу України та її регіонів: трудового, мінерально-сировинного, земель­ного, водного, лісового, розвитку матеріального виробництва, науково-технічного потенціалу й ін.

Другим важливим документом, необхідним для розвитку регіо­нів, має бути державна програма їх соціально-економічного роз­витку. Вона повинна складатися з трьох основних розділів: аналі­тично-прогнозного, системи основних показників, балансових показників. Перший розділ містить результати аналізу основних тенденцій розвитку економіки регіону, цілі, завдання та прогноз­ні показники його соціально-економічного розвитку на перспек­тиву. Другий включає чисельність та структуру зайнятого насе­лення, використання трудових ресурсів, показники розвитку сфери матеріального виробництва й соціальної сфери за їх основ­ними галузями, рівня життя населення, структурних перетворень в економіці, зовнішньоекономічної діяльності, соціально-еконо­мічного розвитку міст, районів тощо. Третій розділ містить реко­мендації до виконання основних балансових розрахунків, необ­хідних для розробки програми. Він включає баланси трудових, фінансових, паливно-енергетичних ресурсів, виробництва і вико­ристання окремих видів промислової та сільськогосподарської продукції, споживання продовольчих товарів. Усі розділи про­грами соціально-економічного розвитку територій взаємо­пов’язані між собою і спрямовані на досягнення основних, ви­значених програмою цілей.


[1]       Алаєва 3. Б. Социально-зкономическая география. — М.: Мьісль, 1983. — С. 67—70.

 

30