Главная->Регіональна економіка->Содержание->М. І. Фащевського, О. В. Ольшанської РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Тексти лекцій

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 1)

М. І. Фащевського, О. В. Ольшанської РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Тексти лекцій

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тексти лекцій

За загальною редакцією М. І. Фащевського, О. В. Ольшанської

О. В. Ольшанська, канд. екон. наук, доц. (теми 1, 5.5, 7.2.8), М. І. Фащевський, д-р геогр. наук, проф. (теми 3.3, 3.5, 7.2.4), І. В. Білоконь, канд. екон. наук, доц. (теми 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 6.2.1, 6.2.2, 7.2.6, 8.5, 8.6), Ю. І. Пітюренко, д-р геогр. наук, проф. (теми 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4), В. П. Цибу- ляк, канд. екон. наук, доц. (теми 2.5, 2.6), Л. Г. Чук, канд. екон. наук, доц. (те­ми 5.1, 5.3, 7.2.5), Т. А. Заяць, д-р екон. наук, проф. (теми 5.2, 6.1, 7.1, 7.2),

О. Д. Краєвий, канд. геогр. наук, доц. (теми 5.4, 6.2.3, 6.2.6, 7.2.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4), К. Ф. Коценко, канд. екон. наук, доц. (теми 9, 10.1, 10.3, 10.4, 11),

Н. О. Бойко, канд. пед. наук, доц. (теми 6.2.4Ь7.2.7), Д. Я. Хусаїнов, канд. геогр. наук, доц. (теми 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 7.2.3), Л. Й. Братчук, канд. екон. наук, доц. (тема 7.2.2), Г. І. Танигін, ст. викл. (тема 6.2.9), Є. А. Шмігельська, асист. (тема 10.2).

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ ім. В. Гетьмана протокол № 5 від 25.12.08

Регіональна економіка : тексти лекцій / [О.В. Ольшанська, Р 32 М.І. Фащевський, І.В. Білоконь та ін.]; за заг. ред. М.І. Фащев- ського, О.В. Ольшанської. — К.: КНЕУ, 2009. — 328, [8] с.

«Регіональна економіка» — це навчальна дисципліна, покликана забезпечу­вати фундаментальну економічну підготовку бакалаврів усіх спеціальностей на­пряму «Економіка і підприємництво».

«Регіональна економіка: Тексти лекцій» призначені надати студентам еко­номічних спеціальностей знання з теорії регіональної економіки та просторового розвитку господарства, а також особливостей функціонування соціально-еконо­мічних систем регіонів України. Глибоке вивчення регіональної економіки спри­ятиме можливості набуття студентами основних навичок самостійної оцінки ре­гіонального підприємницького клімату та інвестиційної привабливості регіонів.

«Регіональна економіка: Тексти лекцій» призначені для студентів економіч­них спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та спеціалістів з про­блем регіональної економіки.

УДК 332.1 ББК 65.04

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

© О. В. Ольшанська, М. І. Фащевський,

І.     В. Білоконь та ін., 2009

О  КНЕУ, 2009

 

2