Главная->Регіональна економіка->Содержание->1.5. Основні завдання курсу «Регіональна економіка»

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 1)

1.5. Основні завдання курсу «Регіональна економіка»

 

Трансформаційний період становлення та розвитку рин­кових відносин в економіці України ставить перед регіональною еко­номікою специфічні завдання. З урахуванням цього основні проб­леми і напрями регіональної економіки ж галузі наукових знань на сучасному етапі можуть бути сформульовані як її наступні завдання:

•    розширення та поглиблення змісту регіональних досліджень, вивчення й осмислення нових процесів та явищ, доповнення кла­сичних теорій просторового і регіонального розвитку, посилення акцентів на комплексному вирішенні проблем;

•    розвиток та вдосконалення методології регіональних дослі­джень на основі врахування сучасних теоретичних напрямів, зок­рема, нових парадигм і концепцій регіону, просторової організа­ції економіки, міжрегіональних взаємодій;

•   розробка наукових основ оптимальної трансформації струк­тури соціально-економічних систем регіонів, їх інфраструктур- них складових міждержавного та міжрайонного значення як важ­ливе прикладне завдання регіональної економіки;

•   вивчення процесів, що впливають на економіку регіонів, зок­рема, проблем удосконалення просторової організації регіональ­них соціально-економічних систем, проблем структурної перебу­дови господарських комплексів регіонів, впливу глобальних чин­ників та міжнародного поділу праці на розвиток галузей спеці­алізації регіонів як актуальне завдання регіональної економіки;

•   дослідження проблеми більш широкого та повного залучен­ня національних і світових ресурсів для розвитку господарства регіону у зв’язку з глобальним характером розвитку ринків това­рів, послуг, фінансів та входженням у світову глобальну систему; необхідності функціонування за правилами цієї системи, що ви­кликає трансформацію як національної, так і регіональних соціа­льно-економічних систем;

•   необхідним завданням стає вдосконалення фінансово-еконо­мічних основ місцевого самоврядування, чіткого розмежування повноважень між центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, розробка такого механізму міжбюджетних відносин щодо перерозподілу суспільного багатс­тва між центром, районами і територіальними громадами сіл, се­лищ, міст та їх об’єднань, який відповідав би реалізації державної регіональної соціально-економічної політики як необхідні зав­дання в умовах широкого впровадження ринкових відносин ;

•   вивчення соціально-економічних умов і факторів відтворен­ня в регіонах; рівня соціально-економічного розвитку регіонів та можливості його наближення до оптимального, яке є важливим у регіональних дослідженнях;

•   дослідження рівня спеціалізації, інтеграції і проблем ком­плексного розвитку регіонів та їх економічних зв’язків;

•   аналіз економічної ефективності функціонування регіональ­них соціально-економічних систем, дослідження можливих шля­хів підвищення вкладу регіонів через активізацію відтворення су­спільного продукту і зростання доходів макроекономічних суб’єк­тів регіону;

•   прогнозування розвитку регіональних соціально-економіч­

них систем, розробка й реалізація регіональних програм економіч­ного і соціального розвитку.        ,

 

 

10