Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 <img src="/imgs/1411071969image004.png"/>Перелік рекомендованої літератури - Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...) - Studbook
Главная->Регіональна економіка->Содержание->Перелік рекомендованої літератури

Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

Перелік рекомендованої літератури

 

1.             Алаев Е.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. - М: Мисль, 1983. - 350 с.

2.             Бабанін О. Деякі проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля. - 2000. - №1. - С. 120.

3.             Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. - К., 1997.

4.             Білоус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. - 2001. - № 11.

5.             Быстряков И.К. Эколого-экономические проблемы развития производительных сил. - К., 1997. - 255 с.

6.             Бутов В.И., Игнатов В.Г. Основы региональной экономики: Уч. пособие. - М.: Университет, 2000. - 448 с.

7.             Герасимович В.Н., Голуб А.А. Методология экономической оценки природных ресурсов. - М: Наука, 1998. - 140 с.

8.             Геєць В.М. Ринкова трансформація в 1991-2000 рр.: здобуття, труднощі, уроки // Матеріали наукової конференції. "Україна на порозі XXI століття: уроки реформ та стратегія розвитку". -К., 2001.-338 с.

9.       Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізм реалізації. - Луцьк, 2001. -526 с.

10.     Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики: Учебник. - СПб.: Из-во Михайлова В.А., 1998. - 659 с.

11.         Горленко И.А., Руденко Л.Г., Малюк С.Н. Проблемы комплексного развития территории. - К.: Наук, думка, 1994. - 296 с.

12.         Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони Украї­ни.-К., 1999.-205 с.

13.         Гранберг А.Г. Основы региональной политики: Учебник для вузов. - М.: ГУВШЕ, 2000. - 495 с.

14.         Долішній М. Актуальні проблеми формування регіона­льної політики в Україні // Регіональна економіка. - 1999. - № 3. -С. 7-18.

15.         Долішній М.І., Паламарчук М.М., Паламарчук О.М., Шевчук Л.П. Соціально-економічне районування України. - Львів, 1997.-60 с.

16.         Дорогунцов С, Горська О. Трансформація структури економіки: теорія і практика // Економіка України. - 1998. - № 1 -С. 4-11.

17.         Доценко А.І. Система розселення України. - К.: Наук, думка, 1996.

18.         Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка. - К.: Наукова думка, 2000. - 345 с.

19.         Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України. - К.: Кондор, 2004. - 293 с.

20.         Закон України "Про концепцію державної регіональної економічної політики" (проект) від 8 липня 1998 року № 57 -2135/4.-20 с.

21.         Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 1994. - 472 с.

22.         Иванов Н.И. Экономические аспекти производственного потенциала. Теория и практика. - Донецк: ИЗП НАН Украйни, 2000. - 248 с.

23.         Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное пособие. - М.: Тесса, 2000. -416 с.

24.         Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). - К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. - 185 с.

25.         Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси й економічне районування (методологія, теорія). - К,: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1996. - 244 с.

26.         Кваша С, Патіна Н. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір // Економіка України. -2001.-№9.-С.77.

27.         Кравченко В. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. -К.: Знання, 1999.-С 407.

28.         Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун СІ. Природні умо­ви та ресурси України: Навчальний посібник. - Рівне: УДАВГ, 1997.-175 с.

29.         Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун СІ. Розміщення продуктивних сил України. - Рівне: Видавництво УДАВГ, 1997. -420 с.

30.         Крыжановский Б.Н. Потенциал машиностроения. - К.: Наукова думка, 1994.-351 с.

31.         Мищенко В.С. Минерально-сырьевой комплекс Украинской ССР. - К.: Наук, думка, 1987. - 230 с.

32.         Мочерний С. До питання про постіндустріальне суспільство // Економіка України. - 2002. - № 9.

33.         Україна в цифрах 2003 р. Статистичний щорічник. - К.: Техніка, 2003.-496 с.

34.     Пащенко Ю,, Давиденко А. Розвиток, модернізація транспортної системи України // Економіка України. - 1998. -№ 9. - С. 45-52.

35.         Пироженко Е.Г. Лесопроизводственный комплекс Украины. - К.: Наукова думка, 1994. - 250 с.

36.         Поповкін В.Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. -К.: Наук, думка, 1993.-210 с.

37.         Ратленд П. Глобализация и посткоммунизм // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 1.

38.         Региональная экономика / Под ред. М.В. Степанова. -М.:ИНФРА, 2000. -462 с.

39.         Региональная экономика: Учебное пособие / Под ред. М.В. Степанова. - М. ИНФРА, 2001. - 463 с.

40.         Региональная экономика / Под ред. Морозовой Т.Г. - М.: Юнити, 1998.-472 с.

41.         Ресурсний потенціал АПК: концептуальні засади і механізми збалансованого виробництва та ефективного використання: 36. наукових праць / Відп. ред. В.М.Трегобчук. - К.: 2002. - 160 с.

 

42.         Розміщення продуктивних сил: Навч.-метод, посібник для самостійн. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 364 с.

43.         Розміщення продуктивних сил України: Підручник / М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига та ін. / За ред. Є.П. Качана. - К.: Вища школа, 1997. - 375 с.

44.     Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка/ Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. - К., 2005. - 344 с.

45.         Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюка, В.Ф. Семенова. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1998.-546 с.

46.         Симоненко В. Регионы Украины. Проблемы развития. - К.: Наукова думка, 1997. - 263 с.

47.         Соколовська А.М. Податкова політика в Україні // Розбудова держави. - 1998. - № 9/10. - С. 35.

48.         Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. Посібник. - К.: Вікар, 2001. - 377 с.

49.         Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2000. - 233 с.

50.         Стратегія розвитку України: теорія і практика. - К., 2002.

51.         Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д.е.н., професора Д.Г. Лук'яненка. - К.: КНЕУ, 2001.- С 19.

52.         Струніна В. Іноземні інвестиції у контексті співробітни­цтва України з міжнародними фінансовими організаціями // Еко­номіка України. - 2002. - № 4.

53.         Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І. Розміщен­ня продуктивних сил. - К., 2000. - 264 с.

54.         Тарангул Л.Л. Оподаткування і регіональний розвиток. Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - 286 с.

55.         Тарангул Л.Л., Горленко І.О. Податкоспроможність регіону: зміст та фактори впливу // Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України". - Ірпінь, 1998. - Травень. - С. 107-110.

56.         Трансформація структури господарства України: регіональний аспект. - К.: Міленіум, 2004. - С. 403.

57.         Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблеми, практика. - М.: Экономика, 1999. - 212 с.

58.         Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. - К.: Либідь, 2002.

59.         Україна на порозі XXI століття // Урядовий кур'єр. -2000. - 23 лютого. - № 34.

60.         Український радянський енциклопедичний словник. -К., 1988.- Т. 2.-С. 481-767.

61.         Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. - К.: Знання, 2000. - С. 60.

62.         Фигурнов Э. Производственньй потенциал социалистического общества // Политическое самообразование. - 1982. -№1.-С. 38.

63.         Хаустов В., Пандшлова Т. Інноваційні процеси в Україні: реалії і перспективи // Економіст. - 2002. - № 3.

64.         Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. - Львів: Світ, 1994.-606 с.

65.         Щелкунов В.И. Производственный потенциал Украины. -К., 1999.-248 с.

66.         Щелкунов В.І. Стратегія виробничого потенціалу України на шляху до ЄС. - К., 2000. - 169 с.

67.         Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. та інші. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2002. - 470 с.

68.     Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика і їх значення для України // Економіка України. - 2001. - №11 -№ 12.

 

 

 

 

9