Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ, КУРСОВИХ, РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ ТА РЕФЕРАТІВ - Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...) - Studbook
Главная->Регіональна економіка->Содержание->МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ, КУРСОВИХ, РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ ТА РЕФЕРАТІВ

Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ, КУРСОВИХ, РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ ТА РЕФЕРАТІВ

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні вимоги до оформлення робіт……………………………………

2. Нумерація……………………………………………………………..........

4

5

3. Ілюстрації, таблиці та формули …………………………………………

4. Правила посилання на список використаних джерел…………………

5. Правила оформлення додатків……………………………………………

5

7

7

Додаток 1. Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи…….

8

Додаток 2. Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи….

Додаток 3. Рецензія на курсову роботу……………………………………..

Додаток 4. Відгук на дипломну роботу…………………………………….

Додаток 5. Зразок завдання на курсову роботу та календарний план її виконання……………………………………………….…………………….

Додаток 6. Зразок індивідуального завдання на дипломну роботу та календарний план її виконання……………………….…………………….

Додаток 7. Зразок оформлення титульного аркуша розрахункової роботи…………………………………………………………………………

Додаток 8. Зразок оформлення титульного аркуша реферату…………….

Додаток 9. Приклад оформлення списку використаних джерел………….

10

12

14

 

19

 

21

 

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні вимоги до оформлення робіт

 

1.1. Робота виконується державною мовою. Матеріал має бути викладений без орфографічних, синтаксичних і стилістичних помилок. Не допускається плагіат (пряме переписування підручників, статей, монографій).

1.2. Робота має бути виконана у вигляді комп'ютерного набору на одній сторінці аркуша формату А4 (210 х 297 мм). Текст розмішується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 30 мм, праве - 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша білого кольору, шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Абзацні відступи дорівнюють 1,25 см.

1.3. Завершена робота має бути зброшурованою (дипломна робота повинна бути переплетена в тверду обкладинку) з дотриманням такої схеми подачі матеріалу:

-     титульна сторінка (додаток 1, 2, 7, 8);

-     рецензія (відгук) (додаток 3, 4)

-     завдання та календарний план виконання роботи (додаток 5, 6).

1.4. Обсяг роботи не має перевищувати: для курсової роботи – 30-40 сторінок, для дипломної роботи ОКР «спеціаліст» – 70-80 сторінок, для дипломної роботи ОКР «магістр» – 80-100 сторінок, для реферативної роботи – 15-20 сторінок (без додатків).

1.5. На титульному аркуші повинні бути підписи студента і наукового керівника. На останній сторінці ставиться дата закінчення роботи і підпис.

1.6. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який оформлюється відповідно до додатків 1, 2, 7, 8.

1.7. Рецензія наукового керівника на курсову роботу (додаток 3), відгук наукового керівника на дипломну роботу (додаток 4), зовнішня рецензія, завдання та календарний план виконання до загальної нумерації сторінок не включаються. Відгук наукового керівника та зовнішня рецензія на дипломну роботу подаються окремо у конверті, що розміщується на зворотному боці обкладинки.

1.8. На другій сторінці подається зміст роботи із зазначенням сторінок. У змісті перераховуються всі структурні частини дипломної (курсової, розрахункової, реферативної) роботи та сторінки, на яких вони розміщені. Заголовки структурних частин роботи «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не мають порядкового номера.

1.9. Заголовки структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ», друкуються великими літерами напівжирним шрифтом по центру сторінки. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу напівжирним шрифтом. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

1.10. У вступі обов’язково мають бути виділені напівжирним шрифтом такі структурні елементи як: актуальність теми, аналіз досліджень та публікацій з проблеми, мета роботи, завдання, об’єкт дослідження, предмет дослідження (курсив), інформаційне забезпечення.

1.11. Кожний розділ роботи починається з нової сторінки. Відстань між заголовком розділу та заголовком підрозділу має дорівнювати 1-му вільному рядку. Основний текст від заголовку підрозділу пишеться через 1 вільний рядок. Відстань між попереднім текстом і заголовком наступного підрозділу – 2 вільних рядки. Не можна вміщувати заголовок підрозділу внизу однієї сторінки, а текст починати з іншої.

 

 

2. Нумерація

 

2.1. Нумерація сторінок роботи починається з титульного листа (без позначення на ньому сторінки), арабськими цифрами у верхньому правому куті сторінки. Першим аркушем із зазначенням нумерації за номером 2 (два) є зміст.

2.2. Нумерація сторінок роботи є наскрізною.

2.3. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

2.4. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ». Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу і складаються з номеру розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприклад, «1.2.» (другий підрозділ першого розділу).

 

 

3. Ілюстрації, таблиці та формули

 

3.1. За необхідності текст роботи ілюструють таблицями, кресленнями, графіками, діаграмами. Вибір виду ілюстрації залежить від змісту матеріалу та поставленої мети.

3.2. Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація – достовірною. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, який відтворює її зміст. За необхідності текст та цифри у таблиці можуть бути надруковані шрифтом Times New Roman, кегль – 12 з одинарним інтервалом.

3.3. Заголовки розміщують над таблицею. Усі таблиці нумерують. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться.

3.4. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад: Таблиця 1.2. (друга таблиця першого розділу).

3.5. Кожну таблицю необхідно супроводжувати ретельним аналізом її змісту й висновками. У тексті обов’язково має бути посилання на таблицю.

3.6. Обов’язковим є посилання на джерело отримання інформації. Приклад оформлення таблиці із посиланням на джерело у нижньому колонтитулі наведено нижче.

 

Таблиця 1.2

Індекси виробництва промислової продукції[1]

(у відсотках до попереднього року)1

 

Галузі промисловості

Роки

Заголовки колонки

Шапка таблиці

2008

2009

Підзаголовки

колонки

Промисловість, всього

94,8

78,1

 

 

Добувна та переробна промисловість

94,4

76,7

 

Рядки

Добувна промисловість

95,7

89,4

 

 

Переробна промисловість

94

73,5

 

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

98,2

88,9

 

 

Боковик

Колонки

 

 

3.7. Ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, діаграми тощо) іменуються рисунками і нумеруються послідовно в межах розділу, розділяючи крапкою номер розділу і порядковий номер рисунка. Наприклад: рис. 2.1 (другий рисунок першої глави). Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням.

3.8. Усі ілюстративні матеріали розміщують після посилання на них у тексті.

 

 

Рис. 2.1. Матеріалоємність валового випуску продукції

у 2000–2010 роках[2]

 

3.9. Формули оформлюються у редакторі Microsoft Equation.

3.10. Формули, на які дається посилання в тексті, нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули розміщується з правого поля аркуша в круглих дужках. Наприклад, (3.2) – друга формула третього розділу.

3.11. Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

3.12. Якщо формула не вміщується в один рядок, її слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:).

 

 

4. Правила оформлення додатків

 

4.1. У додатки слід включати допоміжні матеріали (проміжні математичні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру, таблиці, схеми, рисунки, графіки, які в основному тексті займають сторінку і більше).

4.2. Неопрацьовану первинну документацію (наприклад, дані фінансової, податкової звітності тощо) у додатки включати ЗАБОРОНЕНО.

4.3. Додатки оформлюють як продовження роботи після списку використаних джерел, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової (дипломної, розрахункової, реферативної) роботи.

4.4. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, написаний (або надрукований) угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Праворуч у верхньому куті над заголовком друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

4.5. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки і відповідними арабськими цифрами, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: «Додаток А 1.1»( додаток, посилання на який знаходиться в п.1.1. розділу 1), «Додаток Б 1.2.» ( додаток ,посилання на який знаходиться в п.1.2 розділу 1) і т.д.

 

5. Правила посилання на список використаних джерел

 

 

5.1. Список використаних джерел містить їх бібліографічні описи, розміщені у порядку появи посилань у тексті.

5.2. Посилання у тексті позначаються порядковим номером за переліком списку використаних джерел і їх сторінками, виділеними квадратними дужками. Наприклад, [2, с.15-20] (посилання на текст сторінок 15-20 другого джерела списку використаних джерел).

5.3. Якщо табличні дані запозичені з літературного джерела, то на нього треба посилатися у тексті, взявши номер джерела у квадратні дужки.

5.4. Приклади оформлення літературних джерел наведено у додатку 9.

 

Робота повинна бути виконана згідно з методичних рекомендацій, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

Додаток 3 (для студентів денної форми навчання)

 

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

на підставі оцінки курсової роботи за окремими критеріями

№ п/п

Етапи виконання курсової роботи

Кількість балів

план

факт

1.

Обґрунтування актуальності обраної теми, формування мети, завдання, предмета та об’єкта  роботи. Логічно-структурна побудова роботи, відповідність плану і змісту темі роботи.

0−4

 

2.

Повнота розкриття теоретичних основ предмета дослідження у 1-му розділі роботи, у т. ч. рівень опрацювання фундаментальних досліджень, сучасної наукової літератури та нормативно-правових документів, наявність іноземних наукових джерел. Наявність коротких висновків за результатами дослідження.

0−10

 

3.

Повнота розкриття методів, моделей та спеціальних програм оцінки предмета дослідження, ступінь практичного аналізу проблеми у 2-му розділі роботи. Оцінка стану використання статистичних даних та рівень їх опрацювання. Наявність коротких висновків за результатами дослідження.

0−10

 

4.

Повнота узагальнення зарубіжного досвіду стосовно предмета дослідження, розкриття сучасних проблем, рівень обґрунтованості та практичного спрямування пропозицій, наведених у 3-му розділі роботи. Наявність коротких висновків за результатами дослідження.

0−10

 

5.

Ступінь відповідності висновків по курсовій роботі змісту роботи та поставленим завданням

0−4

 

6.

Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам до оформлення: тексту (шрифт, відступи, поля), таблиць, рисунків, списку використаних джерел, додатків

0−5

 

7.

Ступінь застосування графічних методів представлення матеріалу (графіки, схеми, таблиці, діаграми), якість викладення матеріалу роботи (логічність, структурність, грамотність тощо).

0−2

 

8.

Вчасність виконання окремих структурних частин курсової роботи.

0−5

 

9.

Загальна кількість балів за виконання курсової роботи.

0−50

 

 

Окремі пояснення до оцінки курсової роботи:_________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Загальний висновок керівника курсової роботи:______________________

 

Продовження додатку 3

_______________________________________________________________

 

Науковий

керівник ____________________   _____________________________________

                        (підпис)                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

№ п/п

Етапи виконання курсової роботи

Кількість балів

план

факт

1.

Вміння студента викласти у стислій формі результати проведеного дослідження, логічно структурувати доповідь

0−20

 

2.

Відповіді на поставлені питання: надання відповідей на поставлені питання, чіткість формулювання відповідей та їх відповідність заданому питанню, повнота відповіді

0−30

 

3.

Загальна кількість балів за захист курсової роботи.

0−50

 

 

Загальна кількість балів за результатами

 виконання та захисту курсової роботи: _________

 

Для переведення суми балів в оцінку за національною шкалою рекомендовано скористатися шкалою відповідності, наведеної в таблиці 1.

 

Шкала переводу балів в загально прийняту систему оцінювання для визначення підсумкової оцінки студента

 

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною

шкалою

Оцінка за розширеною

шкалою

Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

A

90–100

«відмінно»

5

B

80–89

«дуже добре»

4,5

C

70–79

«добре»

4

D

60–69

«задовільно»

3,5

E

50–59

«достатньо»

3

FX

35–49

«незадовільно»

2

F

0–34

«неприйнятно»

1

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студента

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи _______________________________________________________

 

затверджена наказом по університету від  «____» __________ 201 __ р. №___

Орієнтовний план дипломної роботи

Розділ1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Розділ2____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ3________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Термін подання завершеної роботи науковому керівнику для оформлення відгуку____________________________________________________________

Мета і завдання дипломної роботи_____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Предмет дипломної роботи__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Об’єкт дипломної роботи____________________________________________

__________________________________________________________________

Інформаційна база дипломної роботи__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатку 6

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Етапи виконання роботи

Строк виконання

Фактичне виконання

Підпис

1.               

Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану дипломної роботи

 

 

 

2.               

Підготовка 35% дипломної  роботи та подання її керівнику

 

 

 

 

3.               

Підготовка 70% дипломної роботи та подання її керівнику

 

 

 

 

4.               

 

Підготовка 100% дипломної роботи та подання її керівнику

 

 

 

 

5.               

 

Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника

 

 

 

6.               

Отримання відгуку керівника дипломної роботи

 

 

 

7.               

Захист дипломної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник__________________________________________________                                                                  (посада, прізвище, ініціали, підпис)

 

Студент_____________

                        (підпис)

 

Приклади оформлення бібліографічного опису

у списку використаних джерел

 

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

1.      Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

2. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

Два автори

1.   Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

2.   Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2.     Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под. ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 

Багатотомний документ

1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005—    .— (Серия «Нормативная база предприятия»).                 Т. 1. — 2005. — 277 с.

2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .— Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

 

Продовження додатку 9

Матеріали конференцій, з’їздів

 

1.    Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2.    Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

3.    Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4.    Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Словники

Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Законодавчі та нормативні документи

1.    Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2.    Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Автореферати дисертацій

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

1.    Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

2. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

Електронні ресурси

1.      Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

 

 

 

 

 

8