Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Тематика курсових робiт та Графiк виконання курсових робiт з дисциплiни Рег - Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...) - Studbook
Главная->Регіональна економіка->Содержание->Тематика курсових робiт та Графiк виконання курсових робiт з дисциплiни Рег

Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

Тематика курсових робiт та Графiк виконання курсових робiт з дисциплiни Рег

 

Графік виконання курсових робіт з дисципліни «Регіональна економіка»

 

Назва етапів курсового проекту

Строк виконання

1.

Вибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи

04.09.2014 до 8.09.2014

2.

Підготовка 35 % курсової роботи та подання її керівнику

02.10.2014

3.

Підготовка 70% курсової роботи та подання її керівнику

30.10.2014

4.

Підготовка 100 % курсової роботи та подання її керівнику

20.11.2014

5.

Доопрацювання роботи з урахування зауважень керівника

21.11.2014

6.

Отримання відгуку керівника роботи

26.11.2014

7.

Захист курсової роботи

27.11.2014

 

Рекомендована тематика курсових робіт з дисципліни «Регіональна економіка» для підготовки фахівців за ОКР бакалавр у галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» всіх напрямів підготовки

 

1.Оцінка географічного положення та політико-географічно­го положення України.

2. Адміністративно-територіальний поділ і економічне ра­йонування України.

3.Територіальні особливості водозабезпечення України.

4. Розміщення ресурсів вугілля в Україні.

5. Природні передумови розміщення продуктивних сил.

6. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України.

7. Природні ресурси України і особливості їх розміщення.

8. Ґрунтові ресурси України та шляхи підвищення їх родючості.

9. Лісові ресурси України і напрями їх раціонального використання.

10. Водні ресурси України і напрями їх раціонального використання.

11. Оцінка демографічної ситуації в Україні.

12. Географія розселення українців у світі.

13. Природний рух населення України.

14. Розміщення працересурсного потенціалу України.

15. Аналіз відтворення населення однієї з областей (районів) України.

16. Рівень життя населення України.

17. Міграція населення України.

18. Територіальна соціально-економічна система як об’єкт вивчення регіональної економіки.

19. Територіальна структура виробництва.

20. Фактори розміщення виробництва.

21. Форми територіальної організації виробництва.

22. Вплив екологічних факторів на розміщення промислового виробництва України.

23. Промисловий вузол як форма територіальної організації виробництва.

24. Рівень соціально-економічного розвитку території (ра­йону, області).

25. Екологічні проблеми концентрації виробництва.

26. Територіальна структура промисловості України.

27. Територіальна організація промислового виробництва.

28. Територіальна організація сільськогосподарського вироб­ництва в Україні.

29. Транспортне забезпечення господарських територій України.

30. Транспортно-географічне положення України.

31. Особливості розміщення залізничної мережі та залізничних перевезень України.

32. Оцінка забезпеченості автошляхами і автомобільним транспортом господарських територій України.

33.Транспортні вузли України.

34.Транспортна система одного з регіонів України.

35.Структура й особливості розвитку сфери послуг в Україні.

36.Територіальна структура вищої освіти України.

37.Форми територіального зосередження сфери послуг.

38.Територіальні системи обслуговування населення: струк­тура і форми територіальної організації.

39. Методи оцінки розміщення сфери послуг.

40. Економічний район як об’єкт вивчення регіональної економіки.

41. Проблеми та пріоритети економічного районування України.

42.Територіальна структура промисловості одного з еконо­мічних районів України.

43. Особливості розміщення сільського господарства одного з економічних районів України.

44. Оцінка екологічного стану в Україні.

45. Економічне регулювання природокористування в Україні.

46. Методи оцінки ефективності природокористування.

47. Міжнародне природоохоронне співробітництво.

48. Регіональна економічна політика України: основні нап­рями і принципи реалізації.

49. Регіональна податкова політика в контексті економічно­го зростання регіонів України.

50. Регіональна економіка: її сутність та завдання в сучасній Україні.

51. Основні соціально-економічні характеристики регіонів України: теорія і практика.

52. Інвестиційні процеси в регіонах України і напрями їх активізації.

53. Україна в міжнародному поділі праці в умовах глобалі­зації світових економічних процесів.

54. Зовнішньоекономічні зв’язки України та напрями їх активізації.

55. Глобалізація і регіоналізація світового господарства.

56. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

57. Стратегія сталого розвитку України.

58. Конкурентні переваги України та її регіонів у світовій господарській системі природно-рекреаційним потенціалом.

59. Транзитні можливості України, пов’язані з її геополітичним положенням.

60. Проблеми і перспективи зростання експортного потенціа­лу України та її регіонів і ефективність його використання.

 

 

7