Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Перелік екзаменаційних питань - Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...) - Studbook
Главная->Регіональна економіка->Содержание->Перелік екзаменаційних питань

Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

Перелік екзаменаційних питань

 

1.             Предмет, об’єкт, мета і завдання курсу «Регіональна економіка».

2.             Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил.

3.             Розкрийте еволюцію та структуру теорій регіональної економіки.

4.             Дайте характеристику теоріям регіонального розвитку.

5.             Обґрунтуйте в чому суть сучасних концепцій розвитку регіонів?

6.             Регіональний економічний простір. Його роль у формування соціально економічних систем.

7.             Суть наукових методів аналізу територіальної організації господарства.

8.             Місце і значення балансового методу у плануванні територіальної організації господарства.

9.             Сутність та зміст економіки перехідного періоду.

10.         Територіальний поділ праці, його суть та зв'язок з формуванням економічних районів.

11.         Економічний район та економічне районування, їхня суть та основні показники.

12.         Критерії, принципи та чинники економічного районування та районоформування.

13.         Типи економічних районів та їхні цільові функції.

14.         Роль районоформування в територіальній організації регіональних господарських систем.

15.         Сучасні мережі економічних районів та їхній склад.

16.         Обґрунтуйте відмінність понять «територія», «регіон».

17.         Основні структурні елементи регіону.

18.         Дайте характеристику системі показників рівня життя населення.

19.         Які особливості адміністративно-територіального устрою України? Назвіть недоліки цього устрою.

20.         Дайте характеристику проблемним регіонам авангардного типу.

21.         Роль економіко-географічного положення підприємств малого і середнього бізнесу у їх прибутковості.

22.         Накресліть модель територіальної структури сільського господарства за І. Тюнененом. Поясніть сутність теорії.

23.         Які з положень веберівської теорії штандарту можуть бути застосовані при вивчені сучасної промисловості?

24.         Для яких випадків організації людської діяльності у просторі розроблені кристалерівські моделі центральних місць? Навести сучасні приклади.

25.         В чому полягає зміст теорії розміщення промисловості?

26.         Розкрийте особливості теорії розміщення виробництва А.Льоша.

27.         Проаналізуйте сучасні теорії розміщення виробництва. Назвіть спільні риси, що поєднують класичні роботи з теорії розміщення.

28.         У чому суть теорії територіально-виробничого комплексу?

29.         Державна регіональна політика сучасної України.

30.         Першочергові завдання державної регіональної політики.

31.         Принципи державної регіональної політики.

32.         Механізм державного регулювання розвитку регіонів. Загальнодержавні програми.

33.         Етапи реалізації регіональної політики. Ефективність регіональної політики.

34.         Принципи та методи регіонального управління.

35.         Взаємозв’язок регіонів в економіці України.

36.         Відносини центру і регіонів.

37.         Дайте характеристику функціональному й виконавчим блокам програми підтримки малого підприємництва. Які ці блоки взаємозалежні.

38.         Спеціальні (вільні) економічні зони як напрям регіонального розвитку.

39.         Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.

40.         Регіональна система розселення як об’єкт територіального управління.

41.         Розкрийте суть та структуру ресурсного потенціалу регіону.

42.         Охарактеризуйте методи оцінки природно-ресурсного потенціалу регіону.

43.         Проаналізуйте інноваційного потенціалу на розвиток господарства регіону.

44.         Дайте визначення природно-ресурсного потенціалу та розкрийте його класифікацію.

45.         Дайте визначення бюджетної системи та охарактеризуйте її склад.

46.         Проаналізуйте які принципи покладені в основу формування бюджетної системи України.

47.         Розкрийте сутність діяльності Держказначейства України.

48.         Структурна трансформація національної та регіональної господарської системи.

49.         Особливості трансформаційних процесів у міжгалузевих комплексах.

50.         Сутність, місце і роль ПЕК в господарському комплексі України.

51.         Паливно-енергетичний баланс і його структура.

52.         Вугільна промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

53.         Нафтова та нафтопереробна промисловість України: сучасний стан, ос­новні проблеми та перспективи розвитку.

54.         Газова промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

55.         Роль енергетики в господарському комплексі України та особливості її розміщення. Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики в Україні.

56.         Види металургійних підприємств і особливості їх розміщення.

57.         Розміщення та оцінка сировинної бази чорної металургії.

58.         Розміщення районів та підприємств чорної металургії України.

59.         Сучасні проблеми чорної металургії та основні напрямки їх вирішення.

60.         Особливості розвитку, сировинна база та розміщення підприємств кольорової металургії в Україні.

61.         Місце і значення машинобудування України у розвитку і господарства України.

62.         Загальний рівень розвитку машинобудування України та чинники, що його зумовлюють.

63.         Аналіз галузевої структури та розміщення підприємств машинобудування України.

64.         Сучасні проблеми та перспективи розвитку металургійного і машинобудівного комплексів України.

65.         Значення і місце хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів в економічному розвитку України.

66.         Економічна оцінка сировинних ресурсів хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів України.

67.         Галузева структура лісопромислового комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

68.         Галузева структура будівельного комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

69.         Територіальна структура хімічного комплексу України.

70.         Територіальна структура лісопромислового комплексу України.

71.         Територіальна структура будівельного комплексу України.

72.         Значення агропромислового комплексу в господарстві України.

73.         Галузева структура та територіальна організація АПК України.

74.         Виробнича і соціальна структура АПК.

75.         Галузева структура та особливості розміщення сільського господарства в Україні.

76.         Сільськогосподарські зони України і їх спеціалізація.

77.         Структура земельних угідь в Україні.

78.         Розміщення галузей рослинництва.

79.         Особливості розміщення основних галузей тваринництва України.

80.         Галузева структура та особливості розміщення підприємств харчової промисловості.

81.         Основні проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузей АПК України.

82.         Роль транспорту в системі виробничих зв’язків.

83.         Структура вантажообігу всіх видів транспорту загального користування в Україні. Регіональні особливості транспортної інфраструктури.

84.         Чинники формування та структура соціального комплексу України.

85.         Особливості розвитку та розміщення соціального комплексу.

86.         Основні напрямки розвитку соціального комплексу на перспективу.

87.         Сутність регіональної економічної політики та її територіальні особливості.

88.         Економіка регіонів – ланка єдиного народногосподарського комплексу України.

89.         Спеціалізація економічних районів України і їх місце в територіальному поділі праці.

90.         Комплексний соціально-економічний розвиток території в умовах ринкових відносин.

91.         Диференціація економічних районів України за рівним розвитку і продуктивних сил.

92.         Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку економіки регіонів України та шляхи їх вирішення.

93.         Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішніх економічних зв’язків.

94.         Основні форми зовнішніх економічних зв’язків України.

95.         Експортний потенціал України:значення і регіональні особливості структури.

96.         Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

97.         Конкурентні переваги та її регіонів у світовій і господарській системі за природним, виробничим, науково-технічним і рекреаційним потенціалом.

98.         Економічні зв’язки України з країнами С НД: сучасний стан і перспективи розвитку.

99.         Економічні зв’язки України з країнами світу в паливно-енергетичному, металургійному, машинобудівному і агропромисловому комплексі.

100.     Сутність поняття «стійкий розвиток»

101.     Обґрунтуйте значення термінів «економічна безпека», «соціальна безпека», «національна інтереси держави».

102.     Розкрийте основне призначення регіональних науково-технологічних парків.

103.     Розкрийте причини виникнення депресивних регіонів та механізми інвестування їхнього розвитку.

104.     Екологічні проблеми промислового комплексу.

105.     Екологічні проблеми агропромислового комплексу.

106.     Транспорт і раціональне природокористування.

107.     Система розселення як фактор антропогенного впливу на довкілля.

108.     Сутність поняття «стійкий розвиток»

109.     Обґрунтуйте значення термінів «економічна безпека», «соціальна безпека», «національна інтереси держави».

110.     Розкрийте основне призначення регіональних науково-технологічних парків.

111.     Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішніх економічних зв’язків.

112.     Основні форми зовнішніх економічних зв’язків України.

113.     Експортний потенціал України:значення і регіональні особливості структури.

114.     Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

115.     Конкурентні переваги та її регіонів у світовій і господарській системі за природним, виробничим, науково-технічним і рекреаційним потенціалом.

116.     Економічні зв’язки України з країнами СНД: сучасний стан і перспективи розвитку.

117.     Економічні зв’язки України з країнами світу в паливно-енергетичному, металургійному, машинобудівному і агропромисловому комплексі.

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Розраховано (складено, узагальнено) за даними Державної служби статистики України (або Джерело: Наприклад, Мороз Л.І., Адельшінова О.Р. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства / Л.І. Мороз, О.Р. Адельшінова // Економічний простір. — 2009. — №22. — С. 316-326.)

[2] Розраховано (побудовано) за даними Державної служби статистики України.

 

 

13