Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

Тести по темах курсу

 

Тести по темі 1.

1.Предметом науки «Регіональна економіка»є :

а) територіальне розташування виробництв;

б) територіальне співвідношення економіки;

в) закономірності просторового розподілу продуктивних сил.

2. Які з нижченаведених проблем вивчаються регіональною економікою як наукою?

а) проблеми функціонування транснаціональних корпорацій;

б) проблеми розвитку економічних районів держави;

в) проблеми функціонування територіально-виробничих комплексів;

г) проблеми інвестиційного кредитування Всесвітнього банку;

д) проблеми розміщення виробництв на території держави.

3 Регіональна економіка є________рівнем економіки:

а)         макрорівнем;

б)         мезорівнем;

в)         мікрорівнем.

4. Які з методів належать до соціологічних методів досліджень предметів регіональної економіки?

а)         експертний опрос;

б)         анкетування;

в)         кластерний аналіз;

г)         контент-аналіз інтерв'ю.

5. Які показники використовують щодо оцінювання рівня соціально-економічного розвитку регіону?

а)         сальдо платіжного балансу регіону;

б)         дані фінансового балансу регіону;

в)         абсолютні значення та темпи зростання ВВП на душу населення, ціни основних фондів.

6. На яких методах базується методологічна основа курсу:

а) статистичних, балансових;

б) моделювання, аналізу;

в) порівняння;

г)         усі варіанти правильні.

7. Розміщення продуктивних сил - це:

а) місцезнаходження продуктивних сил;

б) місцезнаходження діючих і розподіл нових продуктивних

в) розподіл нових продуктивних сил;

г)         заміна діючих продуктивних сил новоствореними.

 

Тести по темі 3-4.

1. Принцип порівняльних переваг Д. Ріккардо - це:

а) регіон експортує ті товари, які він виробляє з меншими

витратами, та імпортує ті товари, які виробляються іншими

регіонами з меншими витратами;

б) регіони повинні створювати на своїй території інноваційні зони, які потім стануть полюсами зростання;

в) регіони повинні спеціалізуватися на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти с найменшими порівняльними витратами порівняно з іншими регіонами.

2. Які види виробничих орієнтацій визначив у своїй теорії А. Вебер?

а) робоча орієнтація, агломераційна орієнтація, транспортна орієнтація;

б) структурна орієнтація, транспортна орієнтація;

в) інноваційна орієнтація, агломераційна орієнтація;

г) транспортна орієнтація;

д) агломераційна орієнтація.

3. Укажіть дослідника, що визначив ефект концентрації виробництва як головного критерію розміщення зиробництва на території регіону?

а) А. Льош;

б) Д. Ріккардо;

в) Е. Хекшер;

г) І. Тюнен.

4. Зони обслуговування та збуту навколо цетральних місць оформлюються в стільники (шостикутники), а вся гсриторія, котра заселена, покривається шестикутниками без просвіту (кристалічна решітка) - центральне положення теорії:

а) регіонального життєвого циклу;

б) В. Лаундхардта;

в) В. Кристаллера;

г) А. Льоша.

5. За теорією І. Тюнена, ближче до міста повинно розташо­ вуватися господарство, в якому:

а) нижча урожайність;

б) вища урожайність;

в) інші критерії.

6. Далі від центрального міста має бути розташовано господарство, в якому:

а) більш дорогий продукт на одиницю ваги;

б) менш дешевий продукт на одиницю ваги.

7. За теорією А. Сміта, кожен з регіонів повинен мати спеціалізацію щодо виробництва та продажу того товару, який має:

а) абсолютну перевагу;

б) відносну перевагу;

в) усі відповіді правильні.

8. За допомогою локаційного трикутника В. Лаундхардта визначається оптимальне розташування:

а) ринку збуту продукції;

б) джерела сировини;

в) розташування населеного пункту;

г) окремого промислового підприємства;

д) складських приміщень.

9. Що демонструють «кільця Тюнена»?

а) закономірності розташування промислового виробництва;

б) закономірності розташування сільськогосподарського ви­ робництва;

в) закономірності розташування ринків збуту;

г) закономірності розташування населених пунктів.

10. Хто з вчених вперше створив «чисту» теорію розміщення виробництва:

а) А. Вебер;

б) В. Лаундхардт;

в) В. Кристаллер;

г) А. Льош.

11. Сукупність умов, які визначають економічну доцільність використання засобів виробництва, визначається як такий фактор РПС:

а) фактор географічного розташування;

б) природно-ресурсний;

в) екологічний;

г) техніко-економічний;

д) соціально-економічний.

12. Найбільше зайнято працівників у такій галузі економіки:

а) промисловість;

б) сільське і лісове господарство;

в) будівництво;

г) транспорт і зв'язок.

13. Однією з основних рис комплексного розвитку економічних районів є:

а) територіальна концентрація виробництва;

б) раціональна галузева і територіальна структура господарства;

в) глобалізація економіки;

г) правильної відповіді немає.

14. Харківська, Полтавська, Сумська області утворюють економічний район:

а)  Подільський;

б)  Східний;

в)  Поліський;

г)  Центральний.

15 Волинська і Рівненська області утворюють економічний район:

а)  Подільський;

б) Причорноморський;

в)  Поліський;

г)  Центральний.

16.Автономна Республіка Крим входить до складу еконочмічного району:

а) Придніпровського;

б) Причорноморського;

в) Східного;

г)Центрального.

17. Найвищий рівень розвитку і найпотужнішу економіку має економічний район:

а)  Центральний;

б) Причорноморський;

в)  Східний;

г)  Донецький.

18. Найнижчий рівень розвитку має економічний район:

а)  Причорноморський;

б)  Карпатський;

в) Центральний;

г) Подільський.

19. Великі запаси корисних копалин (вугілля, залізні,

манганітові, титанові руди) і родючі грунти є найважливішими природними ресурсами економічного району:.

а) Придніпровського;

б) Карпатського;

в) Донецького;

г)  Причорноморського.

20. Родючі грунти і рекреаційні ресурси є найбільшими багатствами економічного району:

а) Подільського;

б) Карпатського;

в) Східного;

г)  Центрального.

30. Родючі чорноземи, природний горючий газ, залізна руда - найважливіші природні ресурси економічного району:

а)  Подільського;

б) Центрального;

в) Східного;

г)  Карпатського.

31. Економічний район, в якому знаходиться столиця України:

а)  Донецький;

б)  Центральний;

в)  Подільський;

г)  Карпатський.

32. Економічний район, в якому мешкає найбільша кількість сільського населення:

а)  Придніпровський;

б)  Карпатський;

в)  Причорноморський;

г)  Подільський.

33. Найбільший за кількістю населення район:

а)  Донецький;

б)  Східний;

в)  Карпатський;

г)  Центральний.

34. Економічний район, в якому досягнуто найвищий рівень розвитку сільського господарства:

а)  Карпатський;

б)  Придніпровський;

в)  Подільський;

г)  Центральний.

35. Район, в якому знаходиться географічний центр України:

а)  Поліський;

б)  Карпатський;

в)  Центральний;

г)  Придніпровський.

36. В Україні створено адміністративних областей:

а) 21;

6)22

в) 23

г)24

Д)25.

37. Галузями спеціалізації економічного району є ті, в яких коефіцієнт спеціалізації:

а)  більший 1;

б)  менший 1.

38. У господарському відношенні Подільський економічний район є:

а)  високорозвинутим економічним районом;

б)  районом середнього господарського розвитку;

в)  районом низького господарського розвитку.

 

 

Тести по темі 6

1.          Україна - ... держава Європи:

а)          індустріальна;

б)          індустріально-аграрна;

в)         аграрно-індустріальна.

г)         немає правильної відповіді.

2.          Провідними галузями промисловості України є:

а)         чорна металургія;

б)         лісова промисловість;

в)         хімічна промисловість;

г)         паливно-енергетичний комплекс.

3.          Паливна промисловість України складається з таких галузей:

а)         вугільної, сланцевої, торфової;

б)         нафтової, газової;

в)         вугільної, нафтової, газової;

г)         вугільної, нафтової, газової з незначною часткою торфової промисловості.

4.        Особливістю розвитку і розміщення вугільної промисловості країни є:

а)        її висока концентрація в Донбасі;

б)        переважно підземний спосіб видобування вугілля;

в)        значне переважання кількості видобутого бурого вугілля над кам'яним;

г)        зосередження всього видобутку вугілля в п'ятьох басейнах.

5.        Перетворення Запоріжжя на найбільший центр кольорової металургії України, в першу чергу, пояснюється наявністю:

а)        споживача;

б)        джерел дешевої електроенергії;

в)        великих родовищ руд кольорових металів в околицях міста;

г)        значної кількості кваліфікованих трудових ресурсів.

6.         Найбільшим виробником чорних металів і прокату стало Придніпров'я завдяки:

а)         наявності трудових ресурсів;

б)        великим запасам флюсів вогнетривких глин;

в)        великим запасам залізної руди;

г)         зручному транспортно-географічному положенню і наявності води.

7.         Провідна галузь паливної промисловості України:

а)         вугільна;

б)        нафтова;

в)        газова;

г)         торфова.

8.         Розміщення важкого машинобудування в Україні орієнтується на:

а)         Споживача;

б)        паливну базу;

в)        залізорудні ресурси;

г)         металургійну базу.

9.         Основна галузь виробничої сфери - це:

а)         промисловість;

б)         сільське господарство;

в)         транспорт.

10. Головний кам'яновугільний басейн України:

а) Донецький;

б) Дніпровський;

в) Львівсько-Волинський.

11. Буре вугілля видобувають у ... області.

а) Львівській;

б) Кіровоградській;

в) Вінницькій.

12. Головний район видобутку нафти і газу зосереджений в:

а) Прикарпатті;

б) Лівобережжі;

в) Приморському регіоні.

13. Ладижинська електростанція - це:

а) АЕС;

б) ГЕС;

в) ТЕС.

14. Рівненська електростанція - це:

а) АЕС;

б) ГЕС;

в) ТЕС.

15. Найпотужнішою атомною електростанцією в Україні є:

а)  Рівненська;

б) Запорізька;

в) Хмельницька.

16. Зміївська ДРЕС розташована у... області.

а)  Львівській;

б) Вінницькій;

в) Харківській.

17.  Старобешівська ДРЕС розташована у... області.

а)  Хмельницькій;

б)  Вінницькій;

в)  Донецькій.

18.        Швейна промисловість України:

а)        поширена галузь;

б)        представлена лише у великих містах;

в)        найбільшого поширення набула у сільській місцевості.

19.        Основні рекреаційні райони України:

а)        Донбас та Крим;

б)        Полісся;

в)        Крим та Карпати;

г)        Карпати та Поділля.

20.        Найбільший регіон зимового відпочинку та оздоровлення в Україні - це:

а)        АР Крим;

в) Волинь;

б)        Карпати;

г) Причорномор'я.

 

 

Тести по темі 7

1. Чим відрізняється демографічний потенціал розвитку регіону від виробничого потенціалу:

а) структурою;

б) законодавчим визначенням в нормативно-правових актах;

в)особливостями використання та впливу на економіку регіону.

2. Що відноситься до основних факторів виробництва:

а)земля;

б) устаткування; в)праця;

г) грошові кошти.

3. Передумовою розвитку економіки регіону є:

а) оцінка та аналіз регіональних відмінностей в економічному потенціалі та рівнях економічного розвитку;

б) сукупна продуктивність природних ресурсів;

в) сумарний обсяг виробництва будь-якого регіону.

4. Що покладено в основу складання програм соціально-еко­номічного і культурного розвитку регіону:

а) розрахунок чисельності зайнятого населення;

б) природно-ресурсний потенціал регіону;

в) сумарний обсяг виробництва будь-якого регіону.

5. Трудові ресурси регіону охоплюють:

а) працездатне населення в працездатному віці;

б) все населення регіону;

в) працюючі підлітки до 16 років;

г) громадяни від 16 років до пенсійного віку.

6. Під природними ресурсами слід розуміти:

а) тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продук­тивних сил є істотними для життя та діяльності людського о, суспільства у виробничій і невиробничій сферах;

б) тіла й сили, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності;

в) економічно активне населення, що має певну освіту, кваліфікацію та навички.

7. Виберіть основні блоки питань природокористування:

а) дослідження фізіологічних особливостей розвитку рослин у природному середовищі та врахування їх взаємодії;

б)оцінка природних ресурсів і пошук економічних механізмів досягнення їх найраціональнішого використання (різні форми плати за ресурси, прогресивні технології, безвідход­не виробництво та ін.);

6) виявлення негативного впливу господарської діяльності на довкілля (забруднення і пряме руйнування, тобто зміна умов природного середовища) — це зводиться до оцінки збитків;

г) створення економічного механізму регулювання цієї взаємодії чи відновлення деградованої природи (плата за забруднення, штрафні санкції тощо);

г)управління природокористуванням, тобто співвідношення економічних та інших методів регулювання цього процесу.

8. До основних принципів раціонального природокористування належать:

а) принцип збалансованості й пропорційності;

б) принцип «нульового рівня» споживання природних ресурсів;

в) принцип відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалу регіону;

г) принцип обмеженого централізму;

д7 принцип погодження виробничого і природного ритмів;

9. Механізм лімітування природокористування передбачає:

а)розробку певних нормативів використання та забруднення природного середовища;

б)плату практично за всі природні ресурси, за забруднення навколишнього природного середовища, розташування в ньому відходів виробництва та за інші види впливів;

в) надання грошових коштів на чітко визначені природоохо­ронні заходи;

10. До заохочувальних заходів матеріального стимулювання належать:

а) встановлення податкових пільг (сума прибутку, з якого стягується податок, зменшується на величину, що повністю або частково відповідає природоохоронним видаткам);

б)звільнення від оподаткування екологічних фондів та приро­доохоронного майна;

в)застосування пільгового кредитування підприємств;

 г) запровадження спеціального додаткового оподаткування еко­логічно шкідливої продукції та продукції, що випускається із застосуванням екологічно небезпечних технологій.

11. До головних характеристиками демографічного потенціалу регіону належать:

а) співвідношення показників природного руху населення;

б) релігійний склад населення;

в) статевовіковий склад населення;

г) співвідношення показників механічного руху населення.

12. Демографічними коефіцієнтами, які характеризують рух населення, є:

а) коефіцієнт народжуваності;

б) коефіцієнт смертності;

в) коефіцієнт стабільності народжуваності;

г) коефіцієнт природного приросту.

13. Найнижчою кількістю народжених в Україні виділялись:

а)         Сумська область;

б) Луганська область;

в) Одеська область;

г) Полтавська область;

д) Чернівецька область;

є) Черкаська область.

14. Центрами регіональних систем розселення України є:

а) Київ;

б) Харків;

в) Рівне;

г) Дніпропетровськ;

д) Одеса;

є) Сімферополь.

15. Основна частка працездатного населення зайнята у:

а) промисловості;

б) сільському господарстві;

в) транспорті;

г) сфері послуг.

16 Підйомом розвитку за рахунок науково-технічного прогресу на чергову хвилю зростання базується на суттєвих досягненнях в області:

а) інформатики;

б) важкого машинобудування;

в) біоніки;

г) металургії

д) біотехнологігії

17 Основна маса організацій України, які виконують наукові та науково-технічні роботи, зосереджені в

а) Херсонській області;

в) Донецькій області

г) Вінницькій області;

д) Львівській області.

18 До регіонів з вищим рівнем результатів науково-технічної діяльності належать:

а) Львівська область;

б) Сумська область;

в) м. Київ;

г) Кіровоградська область;

д)Полтавська область.

19. Виробничим потенціалом називають:

а) сукупність підприємств господарського комплексу;

б) спроможність галузей господарства країни та регіонів виробляти товари та послуги для населення та виробництва;

в) виробництво товарів та послуг;

г) промисловість країни чи регіону.

20. Виробничі ресурси характеризує:

а) висока міра зносу;

б) низька собівартість продукції;

в) ефективне оновлення;

г) вивільнення виробничих потужностей;

д) матеріало-енергоємність, фондомісткість виробництва.

21. Найбільш розвиненими міжгалузевими комплексами України є:

а) паливно-енергетичний;

б) агропромисловий;

в) лісовиробничий;

г) металургійний;

д) хімічний.

22. Найбільш розвиненими в країні є види економічної діяльності, які належать до:

а) первинного сектора економіки;

б) вторинного сектора економіки;

в) третинного сектора економіки;

г) четвертинного сектора економіки.

23. Виробництво чорних металів зосереджено переважно:

а) у Придніпров'ї;

б) на Волині;

в) на Донбасі;

г) у Приазов'ї;

д) у Прикарпатті.

25. Фінансові ресурси — це:

а) грошові нагромадження і доходи, що створюються у процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продук­ту і зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення

безперервності розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб;

б) тіла й сили, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності;

в) поєднання економічно взаємозв'язаних галузей на основі міжвідомчих зв'язків.

26. Фінансові ресурси регіону за суб'єктами розпорядження поділяються на:

а) фінансові ресурси Державного бюджету;

б) фінансові ресурси місцевого бюджету;

в) фінансові ресурси міжгалузевих комплексів;

г) фінансові ресурси підприємств і організацій;

д) фінансові ресурси населення.

27. Грошові кошти регіону за джерелами утворення поділяються на:

а) надходження від податків і зборів;

б) опосередковані фінансові ресурси;

в) надходження від майнової і фінансової діяльності;

г) кредитні запозичення;

д)ї інвестиційні кошти підприємств та населення.

28. Надходження від майнової і фінансової діяльності включають:

а) надходження від майнової діяльності виконавчої влади;

б) кошти від приватизації майна;

в) надходження від зборів та штрафів;

г) орендна плата;

д) доходи від облігацій місцевого рівня; є) кошти населення.

29. До основних суб'єктів фінансової системи України входять:

а) Міністерство фінансів;

б) цінні папери (акції, облігації);

в) Пенсійний фонд;

г) Державне казначейство;

д) Національний банк.

31. До бюджетів територіальних громад належать:

а) районні бюджети;

б) міські;

в) районні у містах;

г) селищні.

30. Згідно з Бюджетним кодексом України, доходи бюджетів поділяють на такі частини:

а) податкові надходження;

б) неподаткові надходження;

в) адміністративні збори та платежі;

г) доходи від операцій з капіталом;

д) трансферти;

є) доходи від власності.

31. Розділення податків це:

а) закріплення за державним і регіональними бюджетами над­ ходжень за окремими видами податків;

б) міжбюджетний розподіл податкових надходжень за основними податками відповідно до нормативів, що затверджуються законами України про державний бюджет на відповідні роки.

в) встановлення територіальних надбавок до загальнодержавних податків.

32. Субсидія — це певна сума платежів, що:

а) надається місцевим бюджетам з метою їх збалансування, механізм надання не потребує цільового використання одержаних коштів;

б) передбачає цільове використання одержаних коштів. Метою їх надання є фінансування державних програм чи проектів, а також забезпечення органів місцевого самоврядування коштами, необхідними для виконання делегованих повноважень;

в) вкладаються в об'єкти підприємницької та інші види діяльності з метою отримання прибутку.

33. Методи розподілу міжбюджетних трансфертів:

а) пропорційно фінансовій силі (доходам) території;

б) за допомогою багатофакторної формули;

в) компенсація фактичних видатків місцевих бюджетів;

г) як частина річного місцевого бюджету.

 

Тести по темі 10.

1. За економічним районуванням України (автор М.Д.Пістун) виділяються:

а) Столичний, Північно-Східний, Північно-Західний, Подільський, Причорноморський, Донецький, Карпатський, Придніпровський, Центральний райони;

б)         Центральний, Західний, Північно-Східний, Східний, Центрально-Східний, Південний райони;

в)         Центральноукраїнський, Донбас і Нижнє Подніпров'я, Слобідська Україна, Причорноморський, Західноукраїнський райони;

г)         Донбас, Промислове Придніпров'я, Північно-Східний, Центральний райони.

2. Столичний район добре забезпечений:

а)         земельними ресурсами;

б)         мінерально-сировинними ресурсами;

в)         лісовими ресурсами;

г)         водними ресурсами;

д)         рекреаційними ресурсами.

3. Основну роль в економіці Столичного району відіграють підприємства:

а)         виробництво обладнання для легкої, харчової і хімічної промисловості;

б)         точного та енергетичного машинобудування;

в)         транспортного машинобудування;

г)         приладо- і верстатобудування;

д)         виробництво медичної апаратури.

4.         Основними центрами хімічного комплексу Столичного району є:

а)         Київ;

б)         Тетіїв;

в)         Житомир;

г)         Біла Церква;

д)         Черкаси.

5.         На території Столичного району сформувались та розвиваються такі агропромислові підкомплекси:

а)         м'ясо-, молоко-, льоно-, зернопромислові;

б)         картопле-продуктовий;

в)         олійно-продуктовий; г) бурякоцукровий;

д) виногроно-продуктовий.

6.   Перспективним розвиток індустрії туризму є у:

а)         Києві;

б)         Вишневому;

в)         Чернігові;

г)         Вишгороді;

д)         Овручі;

є) Бердичеві.

7.   З-поміж паливних мінеральних ресурсів Центрального економічного району важливе значення мають запаси:

а)         бурого вугілля;

б)         марганцеві руди;

в)уранові руди;

г) нафта.

8.   Галузями спеціалізації Центрального регіону є:

а)         харчова промисловість;

б)         чорна металургія;

в)         машинобудування;

г)         легка промисловість.

9.   Виробництво електроенергії в межах Центрального району забезпечують:

а) Черкаська ТЕЦ;

б) Київська ТЕЦ;

в) Трипільська ТЕЦ;

г) Каховська ГЕС.

10. Значним центрами харчової промисловості Центрального району є:

а)                Кривий Ріг;

б)                Умань;

в)                Жашків;

г)                Тальне.

11.       Основну масу вантажів у Центральному районі перевозять:

а)                морським транспортом;

б)                автомобільним транспортом;

в)                трубопровідним транспортом;

г)                річковим транспортом;

д)                авіаційним транспортом.

12.       Найбільш значимими в районі є:

а)                рекреаційні ресурси;

б)                земельні ресурси;

в)                водні ресурси;

г)                мінерально-сировинні ресурси.

13.       Найбільшими містами Північно-Західного району є:

а)                Рівне;

б)                Луцьк;

в)                Сміла;

г)                Ковель;

д)                Ізюм.

14        Галузями спеціалізації Північно-Західного району є:

а)                виробництво деревини та виробів з деревини;

б)                легка промисловість;

в)                харчова промисловість;

г)                хімічна промисловість.

15. На національному ринку машинобудівну промисловість Північно-Західного району представляють:

а)суднобудування;

б) виробництво устаткування для хімічної, харчової промисловості та залізничного транспорту;

в)         виробництво електротехнічних виробів;

г)         верстатобудування.

16.       Значними центрами харчової промисловості є:

а)         Ковель;

б)         Брусилов;

в)         Яворів;

г)         Сарни;

д)         Корець.

17. З-поміж мінеральних ресурсів Північно-Східного економічного району важливе значення мають запаси:

а)         нафти та природного газу;

б)         будівельної сировини;

в)         бурого та кам'яного вугілля;

г)         торфу.

18. Обсяг продукції паливної промисловості Північно-Східного району становить % від національного:

а) 15;

6) 45;

в) ЗО;

г)35;

Д)20.

19. До найважливіших галузей машинобудування Північно- Східного економічного району належать:

а)         енергетичне та електротехнічне;

б)         транспортне;

в)верстатобудування;

г)         сільськогосподарське.

20. Основними центрами хімічного комплексу в Північно-Східному економічному районі є:

а)         Кіровоград;

б)         Кременчук;

в)         Шостка;

г)         Лубни;

д)         Суми.

21.       В Північно-Східному районі функціонують значні підприємства:

а)         поліграфічної промисловості;

б)         з обробки деревини;

в)         виробництва фанери;

г)         виробництва меблів;

д)         виробництва картону, паперу.

22. Найбільшими містами Причорноморського району є:

а)         Одеса;

б)         Ізмаїл;

в)         Миколаїв;

г)         Севастополь;

д)         Рені.

23. Високу частку в галузевій структурі Причорноморські району займають:

а)         промисловість;

б)         лісове господарство;

в)         транспорт та зв'язок;

г)         рекреаційна діяльність.

24. Основну роль у промисловому виробництві Причорноморського економічного району відіграють підприємств

а)         суднобудування і судноремонту;

б)         енергетичного машинобудування;

в)         верстатобудування;

г)         приладобудування.

25. До найбільших морських портів України розташований межах Причорноморського економічного району належать

а)         Бердянськ;

б)         Керч;

в)         Маріуполь;

г)         Варна;

д)         Ізмаїл.

З6. На внутрішній та зовнішні ринки з Причорноморського району надходять:

а)         вугілля;

б)         продукти харчування;

в)         морські судна;

г)         деревину;

д)         мінеральні добрива.

27. Відмітьте галузі, що відносяться до галузей спеціалізації Карпатського району:

а)         металургія;

б)         лісова та деревообробна промисловість;

в)         хімічна промисловість;

г)         лісова та деревообробна промисловість;

д)         промисловість будівельних матеріалів; є) нафтова та нафтохімічна промисловість.

28. У структурі природно-ресурсного потенціалу Карпатського району переважають:

а)         мінерально-сировинні ресурси;

б)         земельні ресурси;

в)         лісові ресурси; г)водні ресурси;

д) рекреаційні ресурси.

29. У Карпатському районі залягають наступні види рудних корисних копалин:

а)         залізні руди;

б)         поліметалічні руди;

в)         марганцеві руди;

г)титанові руди;

д) ртутні руди.

30. Демографічна ситуація в Карпатському районі порівняно з іншими районами в Україні:

а)         більш сприятлива;

б)         менш сприятлива;

в)         характеризується середніми по країні показниками народжуваності, смертності і природного приросту.

31. Яка з областей Карпатського району має вищий рівень соціально-економічного розвитку, порівняно з середніми показниками:

а)         Закарпатська область;

б)         Львівська область;

в)         Івано-Франківська область;

г)         Чернівецька область.

32. У Донецькому районі переважають:

а)         чорноземи звичайні, лугові, дерново-глеєві, алювіальні, супіщані та солонцюваті ґрунти;

б)         дерново-слабопідзолисті, дерново-середньопідзолисті, сірі лісові ґрунти,

в)         чорноземи малогумусні, південні та каштанові ґрунти;

г)         сірі, світло-сірі, дерново-підзолисті, чорноземні, алювіальні, дернові, лучні, бурі лісові й гірсько-лучні.

33. Одними з найбільших міських агломерацій Донецького району є:

а)         Дебальцево-Сєвєродонецька;

б)         Горлівсько-Єнакієвська;

г)         Донецько-Макіївська;

д)         Стахановсько-Маріупольська.

34. Відзначте центри чорної металургії у Донецькому районі:

а)         Донецьк;

б)         Маріуполь;

в)         Кривий ріг;

г)         Макіївка;

д)         Алчевськ.

35. У структурі зайнятості Донецького району переважає:

а)         промисловість;

б)         сільське господарство;

в)транспорт;

г)         будівництво;

д)         інша галузь.

36. У Донецькому районі виробляється ___________% продукції промисловості України;

а) 5%;

6)13,5%;

в)        18,6%;

д) 25,6%.

37. У Придніпровському районі зосереджено:

а)         10% інтегрального природно-ресурсного потенціалу України;

б)         15% інтегрального природно-ресурсного потенціалу України;

в)         20% інтегрального природно-ресурсного потенціалу України.

38. Місто, яке не є обласним центром, розташоване на півночі району та в якому проживає 702 тис. осіб це:

а)         Дніпродзержинськ;

б)         Мелітополь;

в)         Кривий Ріг;

г)         Нікополь.

39. Південний машинобудівний завод побудовано в:

а)         Запоріжжі;

б)         Дніпропетровську;

в)         Кривому Розі;

г)         Марганці.

40. 35% валового збору України припадає в Придніпровському районі на:

а)         озиму пшеницю;

б)         жито;

в)         соняшник;

г)         кукурудзу.

41. Курортним містом, де розташований відомий грязелікувальний санаторій, є:

а)         Токмак;

б)         Нікополь;

в)         Бердянськ;

г)         Павлоград.

42. Подільський район відноситься до:

а)         індустріальних;

б)         індустріально-аграрних;

в)         аграрних;

г)         аграрно-індустріальних.

43. Густота населення регіону становить:

а) 60 чол./км2;

б)72,2чол./км2;

в) 82,2 чол./км2.

44.            Найбільша кількість цукрових заводів зосереджена у:

а)            Вінницькій області;

б)            Тернопільській області;

в)            Хмельницькій області.

45.            Ладижинська ДРЕС функціонує у:

а)            Вінницькій області;

б)            Тернопільській області;

в)            Хмельницькій області.

46. Мінеральні води якого типу розробляються на Поділлі:

а)            «Нафтуся»;

б)            «Боржомі»;

в)            «Лужанська»;

г)            «Свалява».

 

 

 

 

 

10