Питання з курсу Історії України

1. Вчені

2. Кіммерійці

3. Останній етап кам'яного віку

4.Головною причиною давньогрецької колонізації була

5. Охарактеризуйте роль князів Олега та Ігоря у становленні давньоруської державності. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішня політика княгині.

6.Роль князів Олега, Ігоря, Ольги і Святослава у становленні Київської Русі

7. Охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику володимира великого

8.Ярослав Мудрий князював у Києві 35 років (1019—1054 pp.).

9.Київська Русь була однією з могутніх держав свого часу

10.  У XIIст.  з'явилося нове державне об'єднання  — Галицько-Волинське князівство.

11. На початку XIII ст. на Русь насувалася страшна небезпека – сюди прямували монгольські кочові племена.

12.Входження українських земель до Великого Князівства Литовського.

13. 1 липня 1569 р. в Любліні укладено Польсько-литовську унію

14.  Слово "козак" походить

15. У жовтні 1596року в Берестові зібрався церковний Собор

16. Після придушення селянсько-козацьких повстань 1591— 1596 рр.

17. Боротьба, яка розпочалася в середині XVII ст. на українських землях, насамперед мала на меті звільнення українського народу з-під панування Речі Посполитої.

18. Гарантом успішної розбудови держави була армія.

19. Березневі статті 1654 р. (статті Богдана Хмельницького)

20. Доба руїни: причини сутність та наслідки для українського народу та земель.

21. Згубність московської політики щодо України

22. Пилип Орлик – еміграційний гетьман України з 1710 року.

23. Із другої половини XVIII ст. посилився наступ російського самодержавства на автономні права Гетьманщини.

24. Поділи Польщі - чотири поділи території Польщі між іншими державами (1772, 1793, 1795, 1939 pp.).

25.Гайдамаччина

26. Чималу роль у національному відродженні відіграло формування нової української літератури з чіткими рисами національної своєрідності.

27. Україна поряд із Санкт-Петербургом стала основною територією поширення декабристського руху.

28. Кирило-Мефодіївське товариство, засноване в січні 1846 р. у Києві.

29. До 30-х років XIX ст. належать початки національного відродження і на західноукраїнських землях.

30. Нові капіталістичні відносини, що зародилися в кінці XVIII —першій половині XIX ст.

31. На західноукраїнських  землях посилилась течія прибічників Москви – москвофілів

32.Причини революції:-економічна криза 1900-1903рр.;

33. Що стосується планів Антанти щодо України

34. У серпні 1914р., також було створено Союз визволення України (СВУ)

35. 02.03.1917 р. відбулося падіння монархії в Росії внаслідок перемоги Лютневої революції.

36.Зміст Першого універсалу:

37. Українсько-радянська війна тривала у 1917-1921 рр.

38. У квітні 1918 р. відбувся державний переворот і до влади прийшов П. Скоропацький.

39. 5 листопада 1918 р.з'явилася програмна декларація Національної Ради

40. Українсько-польська війна в Галичині 1918–1919

41. 14 листопада 1918 р. в Києві відбулося таємне засідання Українського національного союзу.

42. Протягом зими—весни 1919 р. більшовики повторно захопили владу в Україні.

43. У квітні 1920 р. був підписаний Варшавський договір між Польщею та Україною.

44. Нова економічна політика

45. Політика українізації

Визначення:

!-! Автоно́мія

!-! Велике переселення народів

!-! Воєнний комунізм

!-! Геноци́д 

!-! Гетьма́нщина

!-!  ГЛАСНІСТЬ

!-! Громадя́нська війна́

!-! Демокра́тія

!-! Індустріалізація

!-! Запоро́зькаСі́ч

!-! Колективіза́ція

!-! Культособи

!-! Міграція

!-! Міжусо́бні війни

!-! Мона́рхія

!-! Натура́льне господарство

!-! Неолітична революція

!-! Оброк

!-! Пáнщина

!-! Революція

!-! Репре́сії 

!-! Респу́бліка

!-! Рефере́ндум

!-! Розкурку́лення

!-! Руї́на

!-! Світова війна

!-! Сувереніте́т

!-! Універса́л

!-! У́нія

 

1