МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

І. Методичні рекомендації до проведення  семінарських занять/ Передмова.

Пояснення за розділами та темами/ Розділ І (ЗМ 1) Господарські форми економіки та особливості економічної думки стародавнього світу

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція  в осьовий час

Тестові завдання для самоконтролю

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки Західної цивілізації в осьовий час

Запитання і завдання для самоконтролю

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ ІІ (ЗМ 2)  Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (кінець V – ХV ст.)

Тема 1. Феодальна система господарства в Західній Європі та Україні. Економічна думка середньовіччя

Запитання і завдання для самоконтролю

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ ІІІ  (ЗМ 3). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації  (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

Тема 1. Господарський розвиток в період мануфактурного капіталізму.

Тема 2. Економічна думка перехідного періоду від аграрного до ринкового господарства.

Запитання і завдання для самоконтролю

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ IV (ЗМ 4)  Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав  (друга половина ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)

Тема 1. Особливості промислового перевороту у провідних  країнах світу.

Тема 2. Економічна думка у другій половині ХVІІ ст. - 60-ті роки ХІХ ст.

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ V (ЗМ 5).  Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції  (друга половина  ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

Тема 1. Становлення та розвиток монополістичного капіталізму в провідних країнах світу.

Тестові завдання для самоконтролю

Тема 2. Економічна думка в період монополістичної  конкуренції (друга половина  ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ VІ (ЗМ 6)  Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина  ХVIII ст. – початок ХХ ст.)

Тема 2. Основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина  ХVIII ст. – початок ХХ ст.)

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ VІІ  (ЗМ 7). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина  ХХ ст.)

Тема 2. Економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ VІІІ (ЗМ 8). Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина  ХХ )

Тема 1. Основні тенденції розвитку світового господарства у 50 – 80-ті роки  ХХ ст.

Тестові завдання для самоконтролю

Тема 2. Економічна думка у 50 – 80-ті роки  ХХ ст.

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ ІХ (ЗМ 9). Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

Тема 1. Світове господарство на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.).

Тестові завдання для самоконтролю

Тема 2. Основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

Тестові завдання для самоконтролю

Розділ  Х (ЗМ 10) Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та формування засад ринкового господарства

Тема 1. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

Тестові завдання для самоконтролю

Тема 2. Відновлення ринкової системи господарства в незалежній Украіні та розвиток економічної думки.

Тестові завдання для самоконтролю

Тематика завдань для поглибленого вивчення курсу

2. Методичні рекомендації до організації і проведення самостійної роботи

Шкала переведення кількості балів за КМСПФ у традиційну систему оцінювання:

Викладення теоретичних питань навчальної дисципліни. Розділ І (ЗМ 1) Господарські форми економіки та особливості економічної думки стародавнього світу

Тема 1. Вступ до “Історії економіки та економічної думки”

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція  в осьовий час.

Сутність християнства, буддизму та ісламу.

Історико-економічне значення Трипільської культури.

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки Західної цивілізації в осьовий час

Зародження елліністичних полемічних шкіл – стоїки, софісти, гностики, піфагорійці, демагоги, як основа філософії наступних віків.

Економічні погляди Цицерона (ідеологія латифундистської аристократії).

Розділ ІІ (ЗМ 2)  Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (кінець V – ХV ст.)

Податкова система середньовіччя.

Особливості оподаткування в Україні в добу середньовіччя.

Розділ ІІІ  (ЗМ 3). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації  (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

Фінансовий та грошовий обіг, податки та кредит у мануфактурний період.

Місце капіталізму в світовій історії, його періодизація та основні риси.

Мануфактурний період української промисловості.

Тема 2. Економічна думка перехідного періоду від аграрного до ринкового господарства

Податки козацької доби.

Зміни у аграрних відносинах в Україні козацько-гетьманської доби.

Розвиток сільського господарства у ХVІ-ХVІІІ ст.

Розділ IV (ЗМ 4)  Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав  (друга половина ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)

Тема 2. Економічна думка у другій половині ХVІІ ст. - 60-ті роки ХІХ ст.

Розділ V (ЗМ 5). Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції  (друга половина  ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

Індустріально технологічна революція останньої третини ХІХ ст. та її вплив на світове господарство.

Зовнішньоекономічні зв’язки. Причини першої світової війни.

Тема 2. Економічна думка в період монополістичної  конкуренції (друга половина  ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

Розділ VІ (ЗМ 6)  Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні  (друга половина  ХVIII ст. – початок ХХ ст.)

Основні положення та економічні наслідки реформи 1861 р.

Господарство України в 1914 - 1920 рр.

Тема 2. Основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина  ХVIII ст. – початок ХХ ст.)

Розділ VІІ  (ЗМ 7). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина  ХХ ст.)

Економічні зміни в господарстві воюючих країн.

Особливості кризи в Німеччині, Англії, Франції.

Причини Другої світової війни.

Тема 2. Економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст

Розділ VІІІ (ЗМ 8). Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина  ХХ )

Тема 2. Економічна думка у 50 – 80-ті роки  ХХ ст.

Розділ ІХ (ЗМ 9). Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

Тема 2. Основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.).

Розділ  Х (ЗМ 10) Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та формування засад ринкового господарства

Господарство України в роки ІІ світової війни.

Розвиток народного господарства в 1946-1970 рр.  Причини сповільнення економічного розвитку України в 60-80-х рр.

Тема 2. Відновлення ринкової системи господарства в незалежній Украіні та розвиток економічної думки

Питання для самоперевірки

                          Ключові слова і терміни

ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Зміст індивідуальної роботи студентів

Розділ І (ЗМ 1) Господарські форми економіки та особливості економічної думки стародавнього світу

Розділ ІІ (ЗМ 2) Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (кінець V – ХV ст.)

Розділ ІІІ  (ЗМ 3). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації  (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

Розділ IV (ЗМ 4) Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав  (друга половина ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)

Розділ V (ЗМ 5)Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції  (друга половина  ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

Розділ VІ (ЗМ 6)  Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні

Розділ VІІ  (ЗМ 7) Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина  ХХ ст.)

Розділ VІІІ (ЗМ 8). Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина  ХХ )

Розділ ІХ (ЗМ 9). Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

Розділ  Х (ЗМ 10) Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та формування засад ринкового господарства

ТЕРМІНОЛОГІЯ, ЯКУ ПОВИНЕН ЗАСВОЇТИ СТУДЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ВАРІАНТИ ТЕСТІВ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

ЗАВДАННЯ І ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Розділ І (ЗМ 1) Господарські форми економіки та особливості економічної думки стародавнього світу

Розділ ІІ (ЗМ 2)  Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (кінець V – ХV ст.)

Розділ ІІІ  (ЗМ 3). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації  (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

Розділ IV (ЗМ 4) Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав  (друга половина ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)

Розділ V (ЗМ 5). Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції  (друга половина  ХІХ ст. - початок ХХ ст.)

Розділ VІ (ЗМ 6)  Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина  ХVIII ст. – початок ХХ ст.)

Розділ VІІ  (ЗМ 7). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина  ХХ ст.)

Розділ VІІІ (ЗМ 8). Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина  ХХ )

Розділ ІХ (ЗМ 9). Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

Розділ  Х (ЗМ 10) Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та формування засад ринкового господарства

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Додаткова література

 

1