Главная->Гроші та кредит->Содержание->Тема 9. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

методичка з курсу Гроші і кредит

Тема 9. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Суть інфляції. Теоретичні концепції інфляції: теорія «інфляції попиту», теорія «інфляції пропозиції», монетаристська теорія, теорія інфляції як багатофакторного процесу. Інфляція та дефляція. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

Основні види інфляції: повзуча, галопуюча, гіперінфляція, відкрита та закрита інфляція. Причини інфляції. Інфляція попиту. Фіскальна інфляція. Інфляція витрат. Імпортна інфляція. Інфляційний «податок».

Показники вимірювання інфляції. Регулювання інфляції. Взаємодія центрального банку та уряду у регулюванні інфляційних процесів. Роль грошово-кредитної та фіскальної політики у стримуванні інфляційних процесів. Монетарна рестрикція.

Суть та цілі грошових реформ. Стабільність грошової одиниці як основна мета грошової реформи. Роль грошових реформ у боротьбі з інфляцією. Класифікація грошових реформ. Методи стабілізації купівельної спроможності грошових одиниць: дефляція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація. Основні моделі грошових реформ. Грошові реформи формального типу. Грошові реформи конфіскаційного типу. Реформи паралельного (консервативного) типу. Грошові реформи в Україні.

Мета – формування системи теоретичних знань з сутності та механізму інфляції та грошових реформ.

Завдання – усвідомлення сутності категорій «інфляція» та «грошова реформа», вивчення їх форм та механізмів, а також набуття навиків розв’язування задач, аналізу інфляційних процесів.

Очікувані результати (компетенції): вміння провести дослідження теоретично-методологічної сутності, форм та механізму інфляції та грошових реформ, розв’язувати задачі з визначення показників інфляції.

Міжпредметні зв’язки: поглиблення та конкретизація знань студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін «Політична економія», «Макроекономіка», «Статистика».

 

 

52